Lieferungen - 458611-2018

19/10/2018    S202

Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2018/S 202-458611

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszely Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 7955218
Fax: +36 7955232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261762018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261762018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Térinformatikai szoftverek és kapcs.szolg.

Hivatkozási szám: EKR000261762018
II.1.2)Fő CPV-kód
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48326000 Térképészeti szoftvercsomag
48612000 Adatbázis-kezelési rendszerek
72200000 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Árubeszerzés, 1302 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A keretszám: 3

5. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

6. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

10. A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékeken az ajánlattevők semmilyen módosítást nem végezhetnek. A beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben előírt elaprózott beszerzési mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb, a teljes mennyiségre elérhető kedvezményhez képest, így a teljes mennyiségre vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd VI. 4. 3). pontban

II.2.14)További információk

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak – figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra.

A Kbt. 135. § (5) bek-nek megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) EKR rendszerben található nyilatkozat űrlap kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben elérhető űrlapon tölti ki.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR-Kr) 12.§ (2) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD űrlap kitöltésével igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, a képzettségüket, végzettségüket igazoló dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1

Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő bármilyen felsőfokú végzettséggel, valamint a megajánlott térinformatikai termék gyártói minősítési rendszerében megszerzett szerver adminisztráció, és több felhasználós geoadatbázisban adatkezelés képesítéssel és a térinformatika területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal. A két képesítés követelmény 2 szakemberrel is teljesíthető, amennyiben az adott felsőfokú végzettségű szakemberek 1-1 képesítéssel rendelkeznek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a KM szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 2 000 000 Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér.

A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet Kötbér, Adatszolgáltatási biztosíték alfejezet tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet (Ellenérték, Fizetési mód, Közbeszerzési díj) 2. Fizetési mód pontja tartalmazza.

A Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM. tartalmazza

EU forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/01/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKR-Kr. 15. §-ának (3)-(5) és a 16. §, valamint a Kbt. 68. § (6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel az EKR-Kr 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az eljárás EKR azonosító száma: EKR000261762018

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR-Kr 6. §-ának (1), és (7)-(10), valamint a 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben továbbá a 16. § - 18.§ -aiban foglaltakra.

3. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR-Kr. 13. §-a alapján vizsgálja.

4.. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

5. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

6. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

8. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni

9. Az EKR-Kr 5. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

12. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

13. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 36. § (1); 53. § (5) és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

14. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

15. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

16. További feltételek a VI.4.3) pontban találhatóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

17. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel. Amennyiben ajánlattevő elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírásmintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját. Amennyiben a meghatalmazottak elektronikus aláírást alkalmaznak, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazottak elektronikus aláírói tanúsítványainak sorozat számait vagy széria számait. Az elektronikus aláírási kulcs változása esetén új aláírási címpéldány vagy aláírás minta benyújtása szükséges.

18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

19. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Mile Márk: 00578, Szendrei Gabriella: 00926, Pethő-Kerék Hajnalka: 01054.

20. Önálló ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek az eljárás 1. részében a KEF portálon is regisztrálnia kell vagy már regisztrált gazdasági szereplő esetén az adatait frissíteni kell. Az eljárás második részének lebonyolítása a KEF által működtetett Központosított Közbeszerzési Portálon (KKP) keresztül elektronikus úton történik az EKR-Kr 2.§ (6) bekezdése alapján. Erre tekintettel valamennyi nyertes ajánlattevőnek regisztrálni (korábban már regisztrált ajánlattevő esetén adatait ellenőrizni/frissíteni) kell a www.kozbeszerzes.gov.hu honlapon. A KKP használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.

21. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, a közbeszerzési dokumentum V. 2. pontjában meghatározott angol nyelvű dokumentumokon kívül minden más idegen nyelvű dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.

22. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

23. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

24. Az ajánlatkérő által kiadott terméklista minden elemére kötelező az ajánlattétel. A terméklistában megadott valamennyi termék esetében a „Cikkszám”, valamint a „Megnevezés” és a „Nettó szerződéses ár (Ft)” a szakmai ajánlat része.

25. A keretmegállapodás hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt, európai uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

II. 2. 13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk folytatása:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2018