Forniture - 458670-2017

17/11/2017    S221    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Kyustendil: Elettricità

2017/S 221-458670

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Obshtina Kyustendil
000261517
pl. „Velbazhd“ No. 1
Kyustendil
2500
Bulgaria
Persona di contatto: Desislava Alaykova-Stoeva
Tel.: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Fax: +359 78550815
Codice NUTS: BG415

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.kustendil.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SmD6Yshx%2fQQ%3d
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Община Кюстендил

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Кюстендил“.

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Кюстендил, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Прогнозно количество електрическа енергия е 4 100 MWh.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG415
Luogo principale di esecuzione:

Гр. Кюстендил, по посочен списък с обекти, неразделна част от документацията за участие.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Кюстендил, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.

Предметът на поръчката включва:

Изготвяне от изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 0:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Изпращане от изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с „ЕСО“ ЕАД. Координиране и балансиране на количествата нетна активна електрическа енергия. Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. Генериране на различни справки — графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси. Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид. Поддържане и предаване от изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на община Кюстендил. Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на възложителя на либерализирания пазар за електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща такса за: Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО. Прогнозно количество електрическа енергия е 4 100 MWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Участникът да е координатор на стандартна балансираща група по смисъла на чл. 96а от Закона за енергетиката.

2. Участникът да има валиден лиценз за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ или придружена с решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“.

В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на Лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39 от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група“.

Забележка: При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.1. се декларира в ЕЕДОП. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) или еквивалентно или копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или еквивалентно.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Не се изисква.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Не се изисква.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2017
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/12/2017
Ora locale: 11:00
Luogo:

Административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, заседателна зала, етаж 2.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Преди сключване на договора участника следва да изпълни задълженията по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор и представи гаранцията за обезпечаване размера на договора. Гаранцията е в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка — стойността на прогнозното количество х предложената от участника цена на 1 Mwh.

Гаранцията се представя в 1 от следните форми:

а) банкова гаранция;

б) парична сума по сметка на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

При избор на гаранция за обезпечаване размера на договора — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Община Кюстендил.

В гаранцията за обезпечаване размера на договора следва да бъде посочено наименованието на процедурата за която участникът представя гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за обезпечаване размера на договора да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Кюстендил, и че е със срок на валидност — съгласно условията на договора.

Когато участникът избере гаранцията за обезпечаване размера на договора да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то същата следва да бъде със застрахователна сума равна на размера на дължимата гаранция, да е сключена в полза на възложителя с посочено наименованието на процедурата и да съдържа условие застрахователната премия да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Tel.: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/11/2017