Suministros - 458810-2018

19/10/2018    S202

Polska-Legnica: Pojazdy do transportu odpadów

2018/S 202-458810

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
E-mail: przetargi@lpgk.pl
Tel.: +48 768566350
Faks: +48 768566355

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpgk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka komunalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części

Numer referencyjny: NZP/TO/11/2018
II.1.2)Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019 r.): 1. pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wymagane parametry: DMC-26 ton, Rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 4400-4800 mm, silnik wysokoprężny - min. 300 KM, spełniający normy emisji spalin EURO 6, maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1 600 Nm, pojemność silnika max.11 l, skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa, min. 12-biegowa. 2. pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym. Wymagane parametry: DMC-26 ton, silnik wysokoprężny - min. 300 KM, silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6. Dotyczy obu pojazdów: Wielkość zużycia energii - max. 18 MJ/km, Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) - max.1,3 kg/km, Wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości emisji tj. suma wielkości emisji tlenków azotu (NOX), cząstek stałych oraz węglowodorów (THC) - max.0,63 g/ kWh. Pozostałe zapisy dotyczące OPZ zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Legnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1 km/h, Przednie zawieszenie, resory paraboliczne min. 8,0 ton, Stabilizator osi przedniej, Wzmocnione amortyzatory osi przedniej, 68.Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, ściany zabudowy gładkie bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej o grubości min. 4 mm typ Strenx 650 MC lub równoważnej (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, pojemność skrzyni ładunkowej – min. 18 m³, max. 20 m³, skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, objętość kosza zasypowego min. 3,0 m³, wraz z wyposażeniem (łopata i miotła), dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości 8 mm typu Hardox lub równoważnej, pozostałe elementy odwłoka z blachy o grubości min. 4 mm typ Strenx 650 MC lub równoważnej (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), zabudowa odpowiada wytycznym 2006/42/WE oraz posiada deklarację zgodności CE, zabudowa zgodna z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) Żuraw hydrauliczny - Urządzenie oznaczone symbolem CE oraz spełniające wymogi obowiązujących norm, moment udźwigu min. 13 ton, Moment obrotowy żurawia min. 21 kNm, Wysięg min. 2,15 m, udźwig na tym wysięgniku min. 5 900 kg, maksymalny wysięg min. 10,0 m, udźwig na tym wysięgu min. 1500 kg, Wyposażony w elektroniczny system zabezpieczeń przed przeciążeniem, zawierający, System prowadzący statystykę pracy żurawia (czarna skrzynka), Układ autodiagnostyki jednostki pozwalającej na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania jednostki, System ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia, Wizualny oraz dźwiękowy sygnalizator procentowego wykorzystania możliwości urządzenia, Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy panelu sterowania umożliwiający wybranie aktywnych funkcji żurawia, Wyłączniki awaryjny „Stop” na wszystkich stanowiskach sterowniczych, Sterowanie radiem i z lewej strony, Nogi obracane hydraulicznie, kąt obrotu min. 180o,Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, kąt obrotu (realizowany na listwie zębatej) min. 390o,hak o udźwigu 8 ton, piąta funkcja do otwieradła, standardowe belki nóg podporowych o rozstawie min. 4 350 mm, podstawa kolumny odlewana, zamocowanie żurawia do ramy pojazdu przez mostek trójpunktowy, zbiornik oleju min. 90 l, system uzależniający udźwig żurawia od szerokości rozstawienia podpór (FSC),czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia, poziomice na belkach podporowych, otwieradło do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki i pojemników podziemnych, kolor RAL 3020, Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w urządzenia rejestrujące oraz instrumenty pomiarowe kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów „FM.frameLOGIC”. Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojeździe rejestratora GPS podłączonego do magistrali CAN, sondy pomiaru paliwa oraz opomiarowania pracy zasypu i otwarcia odwłoka. W dniu dostawy Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu m.in.:Dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, Kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi prawa, pełną dokumentację z UDT, Pozostałe zapisy dotyczące OPZ określono w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń). Minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące, płatny serwis pogwarancyjny-10 lat.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Legnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:Pojemność silnika max. 11 l, skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa, min. 12-biegowa, dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, płomieniowe urządzenie rozruchowe, elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1 km/h, przednie zawieszenie resory paraboliczne min 8,0 ton, koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze 10-obrotowe + koło zapasowe, nośność ogumienia zwiększona o 10 % dla zastosowania komunalnego, kabina krótka, trzymiejscowa, kolor kabiny biały RAL9010, lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane, lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” zgodnie z przepisami UE, ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, krawędź zamontowanej płyty zamaskowana aluminiowym płaskownikiem lub kątownikiem profilowanym, zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, pojemność skrzyni ładunkowej - 16 m3 (13m3 na odpady, 3m3 na zbiornik na wodę do mycia pojemników), skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3,dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości 6 mm typu Hardox lub równoważnej, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości 3 mm (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, mechanizm zgniatania liniowo-płytowy, czyli tzw. „szufladowy”,stopień zagęszczania odpadów min. 1: 5, możliwość zmiany ciśnienia stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce, papier, komunalne itp.,uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 60 do 1100 litrów, dwuetapowy proces podnoszenia pojemnika: 1. prostopadłe unoszenie pojemnika 2. obrót, przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 litrów i powyżej, część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie, siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz odwłoka, układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, dwa włączniki bezpieczeństwa, krawędź zasypu położona na wysokości max. 1200 mm, zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor RAL 2011, sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu się pojazdu do tyłu (brzęczyk ostrzegawczy z tyłu pojazdu),zabudowa odpowiada wytycznym 2006/42/WE oraz posiada deklarację zgodności CE, zabudowa zgodna z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną(w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w urządzenia rejestrujące oraz instrumenty pomiarowe kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów „FM.frameLOGIC”. Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojeździe rejestratora GPS podłączonego do magistrali CAN, sondy pomiaru paliwa oraz opomiarowania pracy zasypu i otwarcia odwłoka. W dniu dostawy Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu m.in.:Dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, Kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi prawa, pełną dokumentację z UDT, Pozostałe zapisy dotyczące OPZ określono w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń). Minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące. Płatny serwis pogwarancyjny- 10 lat.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy części nr 1 zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów

W zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Dotyczy części nr 2 zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów

W zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość: 1)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (dostawy) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w realizacji. 2)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem §7 ust. 3 umowy. Strony mają prawo do zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica (sala narad, I piętro), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferty winny zostać złożone w terminie składania ofert określonym powyżej pod adresem: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica (Sekretariat, I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywna przesłanka wykluczenia Wykonawcy z postępowania).2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI.1. SIWZ:

1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ),2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Wykaz dostaw, 4) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VI.2.SIWZ:1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu):

a) Jednolity dokument (JEDZ) składany na podstawie art. 25a ust 3 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzony według Załącznika nr 6 do SIWZ, b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku gdy Wykonawca (inny podmiot) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, albo w przypadku gdy Wykonawca (inny podmiot) ma siedzibę na terytorium RP, ale osoba, której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie mają zapisy pkt VII.2.3. a)-c),VII.5.a)-d), VII.6.b)-c) SIWZ. 5. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zamów. należy załączyć dokument pełnomocnictwa - pkt. XI. 4. d)-e) SIWZ

6. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi: cz nr 1 zamówienia: 9 000,00 PLN, cz nr 2 zamówienia: 9 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo

b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018