Leveringen - 458910-2019

01/10/2019    S189

Bulgarije-Sofia: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 189-458910

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na finansite
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „G. S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Milena Tsonkova, Iva Androvska
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592703/2770
Fax: +359 298592898

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minfin.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.minfin.bg/bg/procurement/228
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Министерство на финансите
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Plaats: София
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: деловодство, партер, стая № 7
Telefoon: +359 298592633
E-mail: m.tzonkova@minfin.bg
Fax: +359 298592898
NUTS-code: BG411 София (столица)

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minfin.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката касае доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, същата е разделена на 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция 1 „Доставка на настолни компютърни конфигурации“ с прогнозна стойност 111 800 BGN без ДДС.

— обособена позиция 2 „Доставка на 6 броя таблети“ с прогнозна стойност 6 000 BGN без ДДС.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 117 800.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, Министерство на финансите

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката е за доставка на 61 броя настолни компютърни конфигурации за нуждите на дирекция „Национален фонд“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 111 800.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на 6 броя таблети

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, Министерство на финансите

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката е за доставка на 6 броя таблети за нуждите на дирекция „Национален фонд“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Оперативна програма "Добро управление".

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Няма изискване

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Няма изискване

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, в частта за съответната обособена позиция, за която участва, през последните 3 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците попълват съответния раздел в ЕЕДОП — част ІV, буква В, т.1б.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO ЕN 9001 в актуална версия (или еквивалентен).

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването с попълване на част IV, буква Г от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор — заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001 в актуална версия, издаден от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация.

Eventuele minimumeisen:

1. Общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил доставка/и с предмет и обем, както следва:

1.1. За обособена позиция № 1: минимум 60 броя компютърни конфигурации и/или настолни и/или преносими компютри.

1.2. За обособена позиция № 2: минимум 6 броя таблети.

2. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO ЕN 9001 в актуална версия (или еквивалентен), с обхват доставка на ИТ оборудване за обособена позиция № 1.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Участникът следва да е оторизиран да предлага, конфигурира и да извършва гар. обслужване на предлаганата техника от производителя или от негов официален представител. Изискването се доказва с оторизационно писмо или др. документ, издаден от производителя на техниката или от негов представител, удостоверяващ компетенциите на у-ка да извършва посочените дейности. В случаите, когато оторизацията на у-ка не е от производителя на техниката, а от негов официален представител, в офертата трябва да бъде представен документ, издаден от производителя, от който да е видно, че лицето, оторизирало у-ка, е официален представител на производителя.

У-ците, определени за изпълнители, представят гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 1 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, за всяка от позициите се представят поотделно окомплектовани еЕЕДОП, технически предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят. Възложителят не допуска представяне на 1 заявление за участие.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертите се представят от участниците или от упълномощени от тях представители — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП и основанията по чл. 107 ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП), като се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за участие. Представеният еЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Към еЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); копие от документ за създаване на обединение (когато е приложимо) и следната информация:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. представляващ обединението партньор.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/09/2019