Доставки - 459051-2018

19/10/2018    S202

България-София: Стелажи за сортиране

2018/S 202-459051

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Н. Испирски
Електронна поща: n.ispirski@ro29.nra.bg
Телефон: +359 298593965
Факс: +359 298593965
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3650
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“

II.1.2)Основен CPV код
39135100 Стелажи за сортиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва: Периодична доставка на стелажи за сортиране и монтирането им съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя координатор, с уточнени количества по единични цени съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител — и адрес за доставка гр. София, ул. „Аксаков“ № 29.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 27 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39135100 Стелажи за сортиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Аксаков“ № 29.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва: Периодична доставка на стелажи за сортиране и монтирането им съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя координатор, с уточнени количества по единични цени съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител — и адрес за доставка гр. София, ул. „Аксаков“ № 29.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максимален разходен лимит по договора е до 27 500 лева без ДДС. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност. Възложителят извършва плащане чрез ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители" по банк. сметка на изпълнителя в срок до 30 дни от представянето на оригинална фактура, издадена от изпълнителя, и приемо-предавателен протокол за направената доставка по конкретната заявка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 125
Наименование:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: hristo.kostov@office.bg
Телефон: +359 88892974
Факс: +359 88892974
Интернет адрес: www.office1.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 27 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на проведена процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал.3 и 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на ЦОП. Посочената в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4) стойност е максимално допустима стойност по сключения договор.

Поръчката е проведена изцяло електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Изпълнителят е определен с решение №РЦУ-114/06.08.2018 г. на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2018