Szolgáltatások - 459059-2015

Normál nézet megjelenítése

26/12/2015    S250

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2015/S 250-459059

Tervpályázati kiírás

A tervpályázati kiírás a következő irányelv hatálya alá tartozik: 2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Szimics Ivett
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.ligetbudapest.org/ethnography

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
1.3)Fő tevékenység
Egyéb: épületépítési projekt szervezése
1.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A tervpályázati eljárás tárgya/a projekt meghatározása

II.1)Meghatározás
II.1.1)A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés:
Liget Budapest Néprajzi Múzeum – Tervpályázat.
II.1.2)Rövid meghatározás:
A Városliget Zrt. mint ajánlatkérő meghívásos, két szakaszos nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdet a Liget Budapest projekt keretében tervezett Néprajzi Múzeum épületének megtervezésére, a budapesti Városliget területén.
A Liget Budapest az új épületekkel, a Városliget zöldfelületének teljes megújításával, valamint a már itt működő intézmények rekonstrukciójával és fejlesztésével a jövőben Budapest egyik meghatározó, Európa-szerte ismert turisztikai és kulturális desztinációja, családi élményparkja lesz.
A jelen tervpályázat célja annak a tervezőnek a megtalálása, akinek pályaműve:
— funkcionálisan kielégíti a 21. századi múzeumi elvárásokat, flexibilis tereket biztosít a következő évtizedekre a beköltöző intézménynek és megfelelő körülményeket a látogatóbarát működéshez,
— a kortárs építészet legmagasabb színvonalán maradandó esztétikai élményt is nyújt a látogatónak és hozzájárul Budapest épített örökségének gazdagításához,
— tisztelettel kezeli a Városliget történeti parkját és környezetét,
— egyedi, erőteljes építészeti gondolatot megfogalmazó épületet hoz létre, amely képes növelni Budapest és a magyar kultúra nemzetközi ismertségét,
— nyitott, átlátható, hívogató közösségi tereket biztosít Budapest lakóinak és a belföldi és külföldi látogatóknak egyaránt,
— a fenntartható építészet példaértékű, napjaink elvárásainak innovatív módon megfelelő épülete,
— okos megoldásokon alapul, biztosítva az elvárt költséghatékonyságot,
— hosszú távon gazdaságosan üzemeltethető megoldást jelent a benne működő múzeumi intézmény számára.
II.1.3)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
A tervpályázaton azon természetes, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, vagy akit, illetve amelyet erre felkértek.
A Pályázó azzal, hogy előminősítési jelentkezését (részvételi jelentkezését) majd meghívás esetén pályaművét benyújtotta:
— a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
— nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban (lásd tervpályázati dokumentáció 2.3.2 fejezet). megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,
— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,
— nyilatkozik arról, hogy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építésztervezői munkavégzésre,
— elfogadja, hogy a győztes pályázóval az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálva van. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó nem rendelkezik a Magyar Építész Kamara által akkreditált tervezői jogosultsággal, úgy abban az esetben a pályázónak akkreditáltatnia kell a tervezői jogosultságát, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező Partner bevonásával biztosítania kell a tervezői jogosultságot. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a pályázó felelőssége,
— nyilatkozik, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
— elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek,
— felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja, továbbá a tervpályázati dokumentáció 5.1.10 fejezetben foglaltak szerint felhasználja,
— nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
— nyilatkozik, hogy a kiírásnak megfelelő volumenű projekt generáltervezésére megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik.
Ajánlatkérő legalább az alábbi összetételű tervezőcsapatot tartja a tervezési feladat megvalósításához szükségesnek:
— 5 fő építész tervező,
— 8 fő építész munkatárs,
— 5 fő statikus tervező,
— 5 fő épületgépész tervező,
— 5 fő villamosmérnök tervező,
— 1 fő múzeumtechnológus,
— 1 fő épület energetikus,
— 1 fő tájépítész tervező.
Alkalmassági feltételek:
A tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, egyéni cégnek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek (továbbiakban Pályázó) teljesítenie kell az alkalmassági feltételeket. Konzorcium vagy Tervezői Csapat esetén a referencia feltételnek legalább egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. Az alkalmasság tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából teljesíthető. Az előírt alkalmassági személyi és garanciavállalási feltételek teljesülése a Konzorcium/ Tervezői Csapat összességére nézve kerül vizsgálatra, azaz garanciavállalási feltételeket több pályázó (konzorciumi tag) vagy tervező is teljesítheti együttesen. A tervpályázaton kivitelezéssel foglalkozó cég abban az esetben vehet részt, ha nyilatkozza, hogy a későbbiekben esedékes kivitelezésben nem kíván részt venni.
Az alkalmassági feltételeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Bíráló Bizottság ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Pályázót a Bíráló Bizottság kizárja.
Referenciák:
A Pályázónak referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát a kulturális célú közhasználatú épület tervezésében.
Referenciának csak az az épület fogadható el, mely a tervpályázati kiírás megjelenését megelőző 10 évben épült meg. Kulturális célú közhasználatú épület alatt az Ajánlatkérő az alábbi funkciójú épületeket fogadja el:
— múzeum,
— galéria,
— kiállítótér,
— rendezvényközpont,
— művelődési központ,
— színház,
— hangversenyterem,
— könyvtár,
— vallási célú épület,
— operaház,
— oktatási célú épület.
A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Pályázó felel.
A pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételnek megfelelő referenciával kell rendelkeznie: minimum 5 000 m2 (parkoló nélküli) bruttó szintterületű kulturális célú közhasználatú épület.
A megadott referenciaépületet az Ajánlatkérő csak akkor fogadja el referenciaként, ha annak a pályázó volt az építész tervezője.
Személyi, erőforrás feltételek:
Pályázónak igazolnia kell, hogy min. 5 fő építész tervezővel rendelkezik. Az építész szakemberek szakmai önéletrajzát a jelentkezéshez csatolni szükséges.
Ajánlatkérő felhívja Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező Partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.
Garanciavállalási feltételek:
— a Pályázó a garanciavállalási feltételek teljesítésével igazolja gazdasági stabilitását és azt, hogy a tervezési időszaktól kezdve a garanciális időszak végéig feladatát teljes körűen el tudja látni.
A honlapon, bejelentkezést követően a vonatkozó szekcióban kért adatok magadásával és az utolsó lezárt 5 üzleti évre visszamenőlegesen az éves beszámoló megfelelő oldalának angol nyelvű fordításával és aláírásával igazolja a pályázó, hogy az alábbi garanciavállalási alkalmassági feltételeknek eleget tesz:
— utolsó lezárt üzleti évben legalább 250 000 EUR nettó árbevétel,
— utóbbi lezárt 5 üzleti évben összesen legalább 1 000 000 EUR nettó árbevétel.
Ajánlatkérő árbevétel alatt a vállalkozási jellegű tevékenységből származó bevételt érti. Pályázónak árbevételét saját nemzeti valutájában szükséges megadnia. Ajánlatkérő az alkalmasság elbírálásakor a tervpályázati hirdetmény TED-en történő megjelenésének napján érvényes MNB (Magyar Nemzeti Bank) deviza középárfolyam szerint számítja át az árbevételt Euróra. Amennyiben nem EUR az árbevétel alapja úgy először Ft-ra, majd EUR-ra történik a váltás és ez alapján kerül elbírálásra az árbevétel. Amennyiben Ft az árbevétel alapja, úgy a Ft kerül átváltásra EUR-ra, majd bírálatra.
III.2)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma: 15
IV.2)A már kiválasztott résztvevők neve
1. Herzog & de Meuron
2. MVRDV
3. BIG - Bjarke Ingels Group
4. Bernard Tschumi Architects
5. Dominique Perrault Architecture
6. Sauerbruch Hutton
7. Coop Himmelb(l)au Architects
8. Emre Arolat Architects
9. OMA
10. Középülettervező Zrt
IV.3)A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
1. Párbeszéd a környezettel:
— Városképi beágyazottság,
— Párbeszéd a környező épületekkel,
— Párbeszéd a ligettel,
— Az épület megközelítése,
— Tájolás,
— Parkolási és közlekedési rendszer,
— Kerékpáros és gyalogos útvonalak.
2. Építészet és tömegalkotás:
— Az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya,
— Az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege,
— Az épület térkapcsolatai,
— Az épület tereinek építészeti minősége.
3. Technológia és funkció:
— Látogatói élmény,
— Múzeumtechnológiai megoldások,
— Funkcionális kapcsolatok,
— Közlekedési rendszerek.
4. Fenntarthatóság:
— Energiahatékonyság,
— Egészség és komfort,
— Vízgazdálkodás,
— Építőanyagok környezetterhelése,
— Innováció,
— Ökológia.
5. Költségek
— Az épület kivitelezésének várható költsége.
IV.4)Adminisztratív információk
IV.4.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.4.2)A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.1.2016 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.4.3)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 15.1.2016 - 12:00
IV.4.4)A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
Dátum: 25.1.2016
IV.4.5)Az a nyelv/azok a nyelvek, amelye(ke)n a projektek vagy a részvételi kérelmek elkészíthetők
angol.
IV.5)Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk:
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
az odaítélendő díjak száma és értéke: Előminősítési szakasz
Meghívási díj/meghívott – 20 000 EUR.
Tervezési szakasz:
1. díj 50 000 EUR;
2. díj 30 000 EUR;
3. díj 20 000 EUR.
IV.5.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok
400 000 EUR.
IV.5.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.5.4)A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára: igen
IV.5.5)A bíráló bizottság tagjainak neve
1. Baán László, miniszteri biztos, elnök
2. Edwin Heathcote, építész, a Financial Times építészkritikusa, társelnök
3. Szeneczey Balázs, Főpolgármester-helyettes
4. Füleky Zsolt, építész, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár
5. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
6. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
7. Uwe R. Brückner, építész, kiállítástervező
8. Paula Cadima, építész, tanszékvezető-helyettes, London AA School of Architecture
9. Juhani Katainen, építész, a Tampere University építészkarának korábbi dékánja
10. Sou Fujimoto, építész, a Magyar Zene Háza vezető tervezője

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1.) Az előminősítési szakaszban a rangsorolás az alábbiak szerint történik:
Az előminősítés (alkalmasság igazolása és a rangsoroláshoz feltöltött adatok) során beadandó dokumentumokat a tervpályázat honlapján keresztül kell minden Pályázónak feltöltenie az alábbi menetrend szerint:
— regisztráció a honlapon,
— az előminősítési adatlap kitöltése,
— az alkalmassági feltételek teljesítését igazoló dokumentumok feltöltése,
— az előminősítési jelentkezés véglegesítése, a jelentkezés benyújtása.
A jelentkezés benyújtásával az előminősítési jelentkezés lezárul, a dokumentumok további módosítására, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A rangsoroláshoz beadandó dokumentumok
Az előminősítési szakaszban alkalmasnak ítélt és az Ajánlatkérő által nem közvetlenül felkért Pályázók rangsorolása a honlapra feltöltött információk és dokumentumok alapján történik. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a honlapon, az adatok feltöltése során nem teszünk különbséget az alkalmassághoz, illetve a rangsoroláshoz feltöltött adatok között, hanem az alkalmassági feltételek teljesülésének vizsgálatát, majd a rangsorolást az összes feltöltött dokumentum és adat alapján végezzük el. Az adatok pontos és hiánytalan feltöltéséért a Pályázó felel.
Rangsorolási szempontok
Az alkalmassági feltételeket teljesítő – azaz érvényes – előminősítési jelentkezéseket Ajánlatkérő az alábbi szempontok alapján rangsorolja:
Szempont Súlyszám:
1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma 15;
2. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák összes bruttó szintterülete, 15;
3. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák közül a 3 legnagyobb referencia összes szintterülete, 25;
4. Szakmai díjak darabszáma 25;
5. Utolsó lezárt 5 üzleti év összes árbevétele 20.
1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma.
Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.
2. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák összes bruttó szintterülete.
Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.
3. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciák közül a 3 legnagyobb referencia összes szintterülete.
Ajánlatkérő jelen rangsorolási szempontnál csak az alkalmassági követelményeket teljesítő referenciát fogadja el.
4. Szakmai díjak darabszáma
Kiíró jelen rangsorolási szempontnál kizárólag az alábbi szakmai díjakat fogadja el:
— Mies van der Rohe Awards,
— Preamium Imperiale,
— AIA Gold,
— AIA Firm of the Year,
— RIBA Gold Medal,
— Alvar Aalto Medal,
— UIA Gold Medal,
— Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP),
— Stirling Prize (Finalist),
— Thomas Jefferson Foundation Medal,
— Pritzker Architecture Prize,
— Holcim Awards (Main),
— Ybl-díj,
— Kossuth-díj.
5. Árbevétel
Az alkalmassági feltételekben előírt árbevételen túli árbevétel kerül vizsgálatra és rangsorolásra. A rangsorolásnál az utolsó lezárt 5 év összes árbevétele kerül vizsgálatra.
Pontszámítás:
Valamennyi rangsorolási szempont esetében a pontkiosztás módszerével kerülnek kiosztásra a pontok. Valamennyi rangsorolási szempont esetében a legmagasabb értékű jelentkezés kapja az 1 helyezést. A többi pontszám a rangsorolási helyezésnek megfelelően kerül kiosztásra. A pontszám az érvényes előminősítési jelentkezést benyújtó jelentkező darabszámának megfelelő, azaz az első helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 1 a második helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 2, az ötvenhatodik helyre rangsorolt jelentkező pontszáma 56 és így tovább mindaddig, amíg érvényes jelentkezés benyújtásra került. Rangsorolási egyezőség esetén (pl. 2 db 4. hely, mindkét jelentkezés 4 pontot kap).
A fentiek szerint kiosztott pontszámok kerülnek megszorzásra az előre meghatározott súlyszámmal.
Az összpontszám az egyes rangsorolási szempontok pontszámának és súlyszámának szorzatának összeadásával kerül meghatározásra. A végleges rangsor az összpontszám alapján alakul ki. A legalacsonyabb összpontszám jelenti a legjobbat.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy az Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt bruttó összterülete magasabb.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás tartalmi követelményeknek.
2.) Ajánlatkérő a hiánypótlást kizárja.

3.) A tervpályázatra vonatkozó teljes dokumentáció elérhető és regisztráció után letölthető a www.ligetbudapest.org/ethnography weblapcímen. Ajánlatkérő felhívja Pályázók figyelmét, hogy a dokumentáció csak és kizárólag a megadott weblapcímen elektronikus formában érhető el.

4.) A tervpályázati kiírás dokumentációját a regisztrációt követően letöltő Pályázók a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel csak és kizárólag a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz.
5.) További meghívottak:
11. Balázs Mihály és a BME Építészmérnöki kara;
12. Napur Architect Kft.;
13. Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.
6.) A bíráló bizottság további tagjai:
11. Varga Tamás Magyar Építész Kamara delegáltja.
Póttagok
1. Bálint Imre, építész, Budapesti Építészkamara elnöke;
2. Rostás Zoltán, építész, mestertanár;
3. Bodonyi Csaba, Magyar Építőművészek Szövetségének delegáltja.
7.) Irányadó a 2014/24/EU irányelv.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2015