Usluge - 459177-2020

Submission deadline has been amended by:  525272-2020
30/09/2020    S190

Hrvatska-Vukovar: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

2020/S 190-459177

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vukovarsko-srijemska županija
Nacionalni registracijski broj: 74724110709
Poštanska adresa: Županijska 9
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: suzana.katic-horvat@vusz.hr
Telefon: +385 32454804
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vusz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0034436
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije

Referentni broj: 38/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrade cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije sukladno Projektnom zadatku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabave.

Predmet ovog projekta je izgradnja na površini od otprilike 56 ha. Od tih 56 ha za prodaju je predviđeno oko 98 000 m2 građevinskog zemljišta, odnosno oko 56 parcela po cca 2000 m2. Planira se izgraditi oko 47 000 m2 komunalne infrastrukture, cesta i parkirališta, te urediti oko 72 000 m2 okoliša.

Lokacija Transportno-logističkog centra (TLC-a) u ukupnoj površini od 56 ha je predviđena na nekadašnjem ranžirnom kolodvoru Vinkovci (k.č. 1552 k.o. Vinkovačko Novo Selo) koji trenutno nije u funkciji, te na čestici 151 k.o. Vinkovačko Novo Selo sjeverno od teretnog dijela kolodvora u vlasništvu RH.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 872 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluge je rad u poslovnim prostorijama ponuditelja i rad na terenu.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga izrade cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije sukladno Projektnom zadatku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnog tima / Ponder: 70 % - 70 bodova
Cijena - Ponder: 30 % - 30 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 872 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.10.1.3.05.0009 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac, dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A:Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. dostavi ažuriran popratni dokument, osim ako isti već posjeduje, i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/11/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/11/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Vukovar, Županijska 9.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje javnog naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN-а 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/09/2020