Servizi - 459295-2017

17/11/2017    S221    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Isperih: Servizi di raccolta di rifiuti

2017/S 221-459295

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Obshtina Isperih
000505821
ul. „Dunav“ No. 2
Isperih
7400
Bulgaria
Persona di contatto: Sevim Adem — Sekretar na obshtina Isperih
Tel.: +359 84312178
E-mail: op_isperih@abv.bg
Fax: +359 84314712
Codice NUTS: BG324

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.isperih.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#70

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#70
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих“.

II.1.2)Codice CPV principale
90511000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Предмета на обществената поръчка включва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци (ТБО), от 23 населени места на територията на Община Исперих и град Исперих, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, обекти за отдих и развлечения. Към настоящия момент сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци на територията на Община Исперих се извършва, като битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“ с обем 1,10 м3.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 100 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG324
Luogo principale di esecuzione:

На територията на община Исперих.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предмета на обществената поръчка включва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци (ТБО), от 23 населени места на територията на Община Исперих и град Исперих, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, обекти за отдих и развлечения. Към настоящия момент сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци на територията на Община Исперих се извършва, като битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“ с обем 1,10 м3.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Методология за изпълнение– П2 / Ponderazione: 40 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 100 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 23
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участникът следва да притежава регистрационен документ за изпълнение на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден в съответствие с реда на Член 35, ал. 5 на Закона за управление на отпадъците или еквивалентен.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изискване.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата услуга, чиито предмети обем е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката;

3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат);

4. Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 14001:2004 (или еквивалентeн сертификат).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населени места.

2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, не по-малко от:

Специализирана техника и машини:

— Минимум 3 (три) броя специализирани автомобили за обслужване на съдове за битови

— отпадъци — 1,1 м3 тип „Бобър“ с вместимост на надстройката минимум 18 м3 и максимум 24 м3. Специализираните автомобили за обслужване на съдове за битови отпадъци трябва да са произведени след 2010 г., да бъдат с устройство за уплътняване на отпадъка тип вариопреса или ротопреса и задължително трябва да отговарят на стандарт не по-малък от ЕURO 5.

— Минимум един брой специализиран автомобил за измиване и дезинфекциране на 1,1 м3 контейнери тип Бобър за битови отпадъци.

— Минимум 1 (един) самосвал

— Минимум един челен товарач

— Контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м3 — не по малко от 1 030 бр.

— Улични кошчета — не по-малко от 165 бр.

Описаната техника и съдове за отпадъци могат да бъдат собственост на участника, закупени на лизинг или наети.

3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат), в обхват с обхват в областта на сметосъбирането, сметоизвозването на твърди битови отпадъци от населени места, приложим към предмета на поръчката, издадени от акредитирани органи, установени държавата или в други държави–членки на ЕС.

4.Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 14001:2004 (или еквивалентeн сертификат), в обхват с обхват в областта на сметосъбирането, сметоизвозването на твърди битови отпадъци от населени места, приложим към предмета на поръчката, издадени от акредитирани органи, установени държавата или в други държави–членки на ЕС.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2017
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:

В заседателната зала на община Исперих на ул. „Дунав“ № 2 — партерен етаж.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Отварянето на офертите съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (5 на 100) от Цената за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

парична сума в размер равен на 5 % (5 на 100) от Прогнозната стойност на поръчката, преведена по сметката на Възложителя: IBAN BG55IORT81163300500000; BIC IORTBGSF

Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя) покриваща размер от 5 % (5 на 100) от Прогнозната стойност на поръчката без ДДС;

Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора, с покритие в размер на 5 % (5 на 100) от Прогнозната стойност на поръчката (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя).

2. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДЗС. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на основание чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако същият представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За целта участникът представя посочените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документация за участие.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Tel.: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/11/2017