Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 459380-2021

10/09/2021    S176

България-София: Услуги, свързани с анализи

2021/S 176-459380

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III №136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Елена Янева
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29406432
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

Обособена позиция №: 3
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Р.България

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/08/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците"

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 080-192258

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3723
Обособена позиция №: 3
Наименование:

"Анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване, съгл. чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)"

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
09/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000
Национален регистрационен номер: 177310030
Пощенски адрес: ж.к Люлин бл. 387 ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Географика ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: ж.к Люлин бл. 387 ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Институт за гората към БАН
Национален регистрационен номер: 000662192
Пощенски адрес: бул. Климент охридски №132
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Планеко
Национален регистрационен номер: 175168917
Пощенски адрес: ул. Персенк №47 бл. 22 вх.Б ап.19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Българска консултантска организация ЕООД
Национален регистрационен номер: 175345844
Пощенски адрес: ж.к Хиподрума бл. 139 В, ет. 7, ап. 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 966 580.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгл. чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Р.България

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 30/08/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 966 580.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000
Национален регистрационен номер: 177310030
Пощенски адрес: жк. Люлин бл.387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Географика ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: ж.к Люлин бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Институт за гората към БАН
Национален регистрационен номер: 000662193
Пощенски адрес: бул. Климент Охридски №132
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Планеко ООД
Национален регистрационен номер: 175168917
Пощенски адрес: ул. Персенк №47 бл. 22 вх. Б ап. 19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Българска консултантска огранизация ЕООД
Национален регистрационен номер: 175345844
Пощенски адрес: жк. Хиподрума бл. 139 В ет.7 ап.15
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: office@geografica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3723/09.04.2019 г. между ИАОС и ДЗЗД ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3723/09.04.2019 г. между ИАОС и ДЗЗД ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000, предвид Заповед №№ РД-01-124/13.03.2020 г., РД-01-196/10.04.2020г. и РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, довели до невъзможност за изпълнение в предвидените срокове на част от дейностите по проекта по договори №3683/14.12.2018г. и №3730/18.04.2020 г., довели до невъзможност за изпълнение на предвидените срокове на част от дейностите по проекта по договори №3683/14.12.2018 г. и №3730/18.04.2020 г., по които от своя страна ДЗЗД "ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000" има задължение да осъществява качествен контрол и валидиране, съгласно чл. 1 от Договор №3723/09.04.2020г., както и Постановление на Мнистерски съвет №209/01.07.2021 г., довело до последвала възможност за продължаване на дейностите по проекта, както и с оглед изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора и приключване на дейностите по проекта, срокът на договора се удъ

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 966 580.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 966 580.00 BGN