Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 459493-2022

23/08/2022    S161

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2022/S 161-459493

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DTO kutatás 2020

Hivatkozási szám: EKR000758952021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II.2.4) pontjában foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 93 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás (a COVID-19 járvány miatt megvalósult digitális távolléti oktatásról) és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. Szakértői vélemények és a szereplők narrativája (interjús kutatás)

-Kvalitatív kutatás, mélyinterjús módszerrel, célcsoportonként legalább 5 mélyinterjú (összesen legalább 95 interjú)

2. Desk research (szakirodalmi áttekintés és korábbi Ifjúság kutatások másodelemzése, adatbázisok megvásárlása)

3. Kérdőíves kutatások

-Kérdőíves kutatás a pedagógusok körében (legalább 500 fő)

-Kérdőíves kutatás a diákok körében (legalább 1000 fő)

-Kérdőíves kutatás a lakosság körében (legalább 5000 fő)

-Kérdőíves kutatás a szülők körében (legalább 1000 fő)

4. Fókuszcsoportos kutatások

-Fókuszcsoportos kutatás a szülők körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kutatás pedagógusok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kutatás diákok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás pedagógusok körében (legalább 3 kreatív csoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás szülők körében (legalább 2 kreatív csoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás a tanulók körében (legalább 3 alkalommal)

5. Social listening (tartalomelemzés)

-Social listening - Diskurzus a digitális oktatásról

6. Usability szemkamerás kutatás

-Usability vizsgálat szemkamera alkalmazásával (3 X 60 kutatás)

7. Összefoglaló tanulmány

-Tanulmány írása

Ajánlatkérő a fenti tevékenységek közül a 7. (Összefoglaló tanulmány) pontok szerinti tevékenysé-geket a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyek tekintetben előírja, hogy azt/azokat az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlat-tevők egyike végezzen el.

Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti közvélemény-kutatási vezető szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 60 hónapon felül további max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A III.1.3) pont M2.2) alpontja szerinti társadalompolitikai szakértő alkalmassági követelmény-ként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 36 hónapon felül további max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A III.1.3) pont M2.3) alpontja szerinti oktatási szakértő alkalmassági követelményként előír-takon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 36 hónapon felül további max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. A III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti közvélemény-kutatási vezető szakember PHD végzett-ség rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A III.1.3) pont M2.2) alpontja szerinti társadalompolitikai szakértő szemkamerás kutatás vég-zésére vonatkozó szakmai többlettapasztalat rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3. A III.1.3) pont M2.3) alpontja szerinti oktatási szakértő social listening kutatás végzésére vo-natkozó szakmai többlettapasztalat rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.1.6) ponthoz (részajánlat kizárásának indokolása): mivel a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő felada-tok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazda-sági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított [Kbt. 61. § (4)]

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-353751
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19228053241
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sarkozi.eszter@szazadveg.hu
Telefon: +36 202808140
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítván (adószáma: 19228053241)

Ajánlattevők:

PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12141111241) (közös ajánlattevő) és Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 23831988241)(közös ajánlattevő)

Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12951501241)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési rész-szempont esetén: 0-10.

Értékelés módszere:

1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül ér-tékelésre

2. részszempont (2.1.-2.3. alszempont(ok)) (Szakemberek alkalmassági követelmény körében előírtan felüli szakmai tapasztalata) az értékarányosítás, egyenes arányosítás módszere szerint kerül(nek) értékelésre

A 2.1.-2.3. részszempontok tekintetében Ajánlatkérő kizárólag egész hónapokat vesz figyelem-be, a tört hónapra vonatkozó megajánlás esetén az Ajánlatkérő a tört érték nélkül számított, ala-csonyabb értéket veszi figyelembe a számítás szempontjából.

Ajánlatkérő a 0 (nulla) hónapot tartalmazó megajánlásokat is érvényesnek tekinti, ugyanakkor a minimális pontszámban (nulla pont) részesíti.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 0 (nulla) hónapos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján az alkalmassági követelmény tekintetében előírt szakmai tapasztalaton felü-li (további) - 2.1.-2.3. alszempontok tekintetében a 60, illetőleg 24 - hónapos vállalást olyan leg-kedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximá-lis pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.

3. részszempont (3.1.-3.3. alszempont(ok)) (Szakember alkalmassági követelmény körében előír-tan túli további szakmai tapasztalata) a pontozás módszere szerint kerül értékelésre, ahol az pozi-tív vállalás („igen” válasz) 10 pontot, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. értékelési részszempont tekintetében nem mutatható be olyan szakmai többlettapasztalat, amely időben átfedésben van/egybeesik a 2.2. vagy 2.3. ér-tékelési alszempont tekintetében bemutatott többlettapasztalat és/vagy az alkalmassági köve-telménynek való megfelelés körében bemutatott (alap)tapasztalat körében. Ennek megfelelően adott szakmai tapasztalat vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelés körében, vagy a 2.2. vagy 2.3. értékelési alszempontnak való megfelelés körében, vagy a 3. értékelési részszem-pontnak való megfelelés körében mutatható be, illetőleg vehető figyelembe, tekintettel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

Amennyiben a 2.1.-2.3. részszempontokra jelölt szakemberek esetében többlet szakmai tapasz-talat (0-nál magasabb érték) megajánlásra kerül, illetőleg a 3. értékelési szempont jelölt szakem-ber esetében többlet szakmai tapasztalat („igen” vállalás) megajánlásra kerül, az ajánlattételi szakaszban már az (első) ajánlatban csatolandó a szakemberek ismertetéséről szóló nyilatkozat, a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i).

3) Részvételre jelentkezőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

4) A részvételi felhívásban foglaltak kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy

- nem kívánja az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát korlátoz-ni;

- nem vett igénybe többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentse a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát;

- jelen közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2022