Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 459538-2021

10/09/2021    S176

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 176-459538

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550
Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kapałczyński
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
Tel.: +48 672622661
Faks: +48 672620126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada

Numer referencyjny: 1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, w tym modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 14 257 844.40 PLN / Najdroższa oferta: 18 035 292.39 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200 Roboty konstrukcyjne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232460 Roboty sanitarne
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wągrowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Zakres rzeczowy Zadania obejmuje:

Przebudowę / rozbudowę / remont obiektów istniejących,

Budowę obiektów nowych: Płuczka piasku na fundamencie żelbetowym [Ob. IX],

Wyposażenie technologiczne obiektów,

W ramach sieci międzyobiektowych:

a) wykonanie rurociągów/kanałów ścieków surowych,

b) przebudowa kanalizacji wewnętrznej, w tym wód opadowych,

c) przebudowa rurociągów wody wodociągowej,

d) przebudowa obiektów towarzyszących na sieciach (studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, odwodnienia),

e) częściowa likwidacja istniejących rurociągów w terenie.

Wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach,

a) instalacje wodociągowe,

b) instalacje kanalizacyjne,

c) instalacje wentylacyjne,

d) ogrzewania,

e) klimatyzacja,

f) instalacja gazowa (budynek przepompowni),

g) system spalinowy (kotłownia),

h) wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

i) Zagospodarowanie terenu, a w tym:

j) wykonanie opasek chodnikowych,

k) przebudowa, rozbudowa i remont utwardzonych dojazdów i chodników,

l) Wiata na samochody [Ob. VIII] – wymiana posadzki wiaty w ramach robót o charakterze drogowym),

m) założenie trawników,

Roboty elektryczne i AKPiA:

Oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi.

Tymczasowe przestawienie Kontenera magazynowego [VI], tj. na czas robót, wraz z ponownym ustawieniem w miejscu pierwotnym.

Nie przewiduje się zmian w następujących obiektach przepompowni: Kontener magazynowy [VI], Miejsce gromadzenia odpadów stałych [VII], Wiata na samochody [VIII] – oprócz posadzki.

Zakres rzeczowy Zadania w zakresie przebudowy i modernizacji kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada obejmuje:

a) Budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych Ø315PE, począwszy od granicy działek nr ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztornej, do działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej, gdzie nastąpi połączenie nowych rurociągów z istniejącymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji.

b) Unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących Dn350 na w/w odcinku.

c) Przebudowę istniejących rurociągów Dn350 w obszarze działek, począwszy od działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej oraz na granicy działek nr 5351/28 i 5351/33 przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem na teren oczyszczalni ścieków (węzeł W32).

d) Renowacja rękawem utwardzalnym rurociągów istniejących na w/w odcinku (odcinek W31-W32).

e) Odtworzenie nawierzchni.

f) Wykonanie wycinek drzew i krzewów.

g) Założenie trawników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020. POIS.02.03.00-00-0061/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (zw. procedurę odwróconą).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-182026
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MELBUD S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 876-020-51-89
Adres pocztowy: ul. Składowa 2
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 303 379.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 257 844.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Modernizacja (renowacja) kanałów metodą bezwykopową, Roboty elektryczne i AKPiA, Roboty drogowe, Roboty przewiertowe

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kompletna oferta winna zawierać:

1) Formularz Oferty, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 1 do niniejszej IDW,

2) Załącznik do oferty 1A (FIDIC),

3) Wyceniony Wykaz cen,

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;

5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – (jeżeli dotyczy)

7)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy).

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń JEDZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,

3) wykaz robót budowlanych,

4) wykaz osób,

W przypadku, jeśli jakakolwiek wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarto w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się w terminach:

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.7.1. i 23.7.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2021