Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 459549-2021

10/09/2021    S176

România-Turda: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2021/S 176-459549

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Strada: Axente Sever, nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12)

Număr de referinţă: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12) cuprinde:

Alimentare cu apa:

- Extindere retea de alimentare cu apa – 42.567,36 m

- Statie de pompare apa potabila - 3 buc.

Canalizare:

- Extindere retea de canalizare – 12.471,88 m

- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.

- Conducte de refulare apa uzata – 1.647,12 m

Lucrari se refera la:

a) Lucrările de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor astfel:

- cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

- cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26 - 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 33 770 661.07 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131390 Montaje de vane
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232431 Staţii de pompare a apelor reziduale
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
71321000 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Comuna Tritenii de Jos, Judetul Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul de lucrari: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12) cuprinde:

Alimentare cu apa:

- Extindere retea de alimentare cu apa – 42.567,36 m

- Statie de pompare apa potabila - 3 buc.

Canalizare:

- Extindere retea de canalizare – 12.471,88 m

- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.

- Conducte de refulare apa uzata – 1.647,12 m

Termene: Executie de lucrari 28 luni + Perioada de notificare a defectelor 36 luni

Valoarea estimata a contractului este de 34.030.357,36 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Cantitatile din listele de cantitati au fost determinate in conformitate cu Caietul de Sarcini, iar valoarea estimata a contractului a fost

stabilita prin multiplicarea acestora cu preturile unitare estimative. Platile aferente contractului se vor efectua pe baza cantitatilor

reale executate si pe baza preturilor unitare ofertate. Clauzele generale si specifice referitoare la remasurarea lucrarilor si stabilirea

valorii lucrarilor real executate sunt: Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate] si Clauza 50 [Plati].

Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari (28 luni pentru executie).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane),, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect major finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 205-500123
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14324
Titlu:

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS-CL12

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AWE INFRA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO35355090
Adresă: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401135
Țară: România
E-mail: office@aweinfra.ro
Telefon: +40 728287688
Fax: +40 364730090
Adresă internet: www.ceva.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII
Număr naţional de înregistrare: RO14276317
Adresă: Strada Mihai Viteazu, Nr. 45
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401012
Țară: România
E-mail: constructii@transilvaniaimpact.ro
Telefon: +40 760233603
Fax: +40 264317911
Adresă internet: www.ceva.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ELLBREND SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30470799
Adresă: Strada BOGATA , Nr. FN
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401117
Țară: România
E-mail: ellbrend@yahoo.com
Telefon: +40 722540685
Fax: +40 264313009
Adresă internet: www.ceva.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 34 030 357.36 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 33 770 661.07 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Subcontractant WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL –valoarea lucrarilor in procent de 1,5% - executie si proiectare lucrari de instalatii electrice.

Subcontractant VIMED COM SRL – valoarea lucrarilor in procent de 0,5% -executie – instalatii de limitare si stingere a incendiilor (hidranti).

Subcontractant A&E ING CONSULTING - valoarea lucrarilor in procent de 0,5% ... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresă: Strada Axente Sever, nr. 2
Localitate: Turda
Cod poștal: 401078
Țară: România
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +4 0264311771/109
Fax: +40 264311772
Adresă internet: www.caaries.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/09/2021