29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 459549-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 176-459549

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Strada: Axente Sever, nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12)

Numer referencyjny: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 33 770 661.07 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-500123

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14324
Nazwa:

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS-CL12

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AWE INFRA SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35355090
Adres pocztowy: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401135
Państwo: Rumunia
E-mail: office@aweinfra.ro
Tel.: +40 728287688
Faks: +40 364730090
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII
Krajowy numer identyfikacyjny: RO14276317
Adres pocztowy: Strada Mihai Viteazu, Nr. 45
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401012
Państwo: Rumunia
E-mail: constructii@transilvaniaimpact.ro
Tel.: +40 760233603
Faks: +40 264317911
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC ELLBREND SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 30470799
Adres pocztowy: Strada BOGATA , Nr. FN
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401117
Państwo: Rumunia
E-mail: ellbrend@yahoo.com
Tel.: +40 722540685
Faks: +40 264313009
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 030 357.36 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 770 661.07 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021