Roboty budowlane - 459552-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-Satu Mare: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 176-459552

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: APASERV SATU MARE S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO16844952
Adres pocztowy: Strada: Gara Ferăstrău, nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Monica - Tatiana Salajan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaservsm.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURIT Număr de identificare POIM-SM-CL-02.2.

Numer referencyjny: 16844952_2021_PAAPD1165702
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 63 981 095.89 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42993100 Chlorowniki
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO115 Satu Mare

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 037-093460

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 265
Nazwa:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURITnumar de identificare POIM-SM-CL-02.2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIMEX-2000 COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13027407
Adres pocztowy: Strada Principala, Nr. 315
Miejscowość: Rebra
Kod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Kod pocztowy: 427240
Państwo: Rumunia
E-mail: ofertare@dimex2000.ro
Tel.: +40 263360093
Faks: +40 263360093
Adres internetowy: www.dimex2000.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tomi Alex
Krajowy numer identyfikacyjny: RO23165725
Adres pocztowy: Strada -, Nr. 157
Miejscowość: Calinesti-Oas
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 447070
Państwo: Rumunia
E-mail: tamassurd@yahoo.ro
Tel.: +40 261839248
Faks: +40 261839248
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 200 664.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 981 095.89 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021