S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 459575-2023

Submission deadline has been amended by:  503526-2023
28/07/2023    S144

Slovensko-Poprad: Elektrická energia

2023/S 144-459575

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Poprad
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00326470
Poštová adresa: Nábrežie Jána Pavla II 2802/3
Mesto/obec: Poprad
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 05801
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Babarík - Slovenské centrum obstarávania o.z.
E-mail: babarik@i-sco.sk
Telefón: +421 903803306
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.poprad.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.poprad.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/476508
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/476508
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie - mesto Poprad - 23/23 EE

Referenčné číslo: 23/23 EE
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie do všetkých odberných miest (OM) verejného obstarávateľa uvedených v prílohe č. 2 Zoznam odberných miest a spotrieb, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, distribúcie a spotrebnej dane v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od 01.01.2024 do 31.12.2024. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie funkcie virtuálnej batérie alebo odkupovanie nespotrebovanej elektriny z jedného odberného miesta / odovzdávacieho miesta s kódmi - EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000002197U a EIC kód odovzdávacieho miesta: 24ZVS00008102306

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 326 663.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa.

Podrobný zoznam odberných miest a ich špecifikácia sa nachádza v samostatnej prílohe č. 2 Zoznam odberných miest a spotrieb.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie do všetkých odberných miest (OM) verejného obstarávateľa uvedených v prílohe č. 2 Zoznam odberných miest a spotrieb, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, distribúcie a spotrebnej dane v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od 01.01.2024 do 31.12.2024. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie funkcie virtuálnej batérie alebo odkupovanie nespotrebovanej elektriny z jedného odberného miesta / odovzdávacieho miesta s kódmi - EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000002197U a EIC kód odovzdávacieho miesta: 24ZVS00008102306

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 326 663.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 sú podrobnejšie uvedené v Súťažných podkladoch v sekcii Dokumenty zákazky

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sú podrobnejšie uvedené v Súťažných podkladoch v sekcii Dokumenty zákazky

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Informácie o elektronickej aukcii sú podrobnejšie uvedené v Súťažných podkladoch v sekcii Dokumenty zákazky

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/08/2023
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/08/2023
Miestny čas: 11:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v sídle realizátora verejného obstarávania v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Vzhľadom na to, že realizátor verejného obstarávania použije v tomto verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/07/2023