Dostawy - 459653-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-București: Części tłokowych pomp wyporowych

2021/S 176-459653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: OMV PETROM S.A
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1590082
Adres pocztowy: Strada Coralilor, Nr. 22
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 013329
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Gratiele Petre
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Tel.: +40 372448503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.petrom.com
I.6)Główny przedmiot działalności
Wydobycie gazu i ropy naftowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Numer referencyjny: WS618226379-OM-1913
II.1.2)Główny kod CPV
42124220 Części tłokowych pomp wyporowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Obiectivul la care contribuie furnizarea de piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K25 este acela de a diminua costurile de productie, prin eliminarea interventiilor accidentale si eliminarea timpilor neproductivi ale respectivelor pompe de presiune inalta.

Luand in considerare aspectele prezentate mai sus, pentru a permite o functionare corecta si a diminua interventiile accidentale este necesara furnizarea de piese schimb pentru repararea pompelor ABEL, in exploatare in zonele de productie ale OMV Petrom, care trebuie sa fie mentinute functionale, deoarece aceste echipamente asigura mentinerea în stare de functionare, continua, a acestor tipuri de echipamente (conform documenţatiei tehnice elaborate de producatorul echipamentelor), în conditii de siguranta a personalului de exploatare, a echipamentului, cât si a procesului tehnologic, conform legislatiei în vigoare.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 750 429.32 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO România
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

in locatiile OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei

II.2.4)Opis zamówienia:

Negociere fara publicare cu reprezentantul teritorial al producatorului echipamentelor

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Fonduri proprii OMV Petrom

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Avand in vedere necesitatile si determinarile obiective ale Entitatii Contractante, precum si constrangerile obiective ale pietei, prezentate la cap.8.a – justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art.82 alin.(3) – (6) din lege, Entitatea Contractanta a ales ca procedura de achizitie negocierea fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 117, alin. (1), lit. c), coroborate cu prevederile art. 117, alin. (2), lit. b) si cu prevederile art. 117, alin. 4, din Legea 99/2016

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 99009319
Nazwa:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VERDER ROMANIA S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 6563054
Adres pocztowy: Strada Drumul Balta Doamnei, Nr. 57 - 61
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050152
Państwo: Rumunia
E-mail: office@verder.ro
Tel.: +40 213354592
Faks: +40 213373392
Adres internetowy: www.verder.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 750 429.32 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 750 429.32 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021