Dostawy - 459653-2021

10/09/2021    S176

România-București: Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativă

2021/S 176-459653

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV PETROM S.A
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Strada Coralilor, Nr. 22
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Gratiele Petre
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefon: +40 372448503
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Număr de referinţă: WS618226379-OM-1913
II.1.2)Cod CPV principal
42124220 Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul la care contribuie furnizarea de piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K25 este acela de a diminua costurile de productie, prin eliminarea interventiilor accidentale si eliminarea timpilor neproductivi ale respectivelor pompe de presiune inalta.

Luand in considerare aspectele prezentate mai sus, pentru a permite o functionare corecta si a diminua interventiile accidentale este necesara furnizarea de piese schimb pentru repararea pompelor ABEL, in exploatare in zonele de productie ale OMV Petrom, care trebuie sa fie mentinute functionale, deoarece aceste echipamente asigura mentinerea în stare de functionare, continua, a acestor tipuri de echipamente (conform documenţatiei tehnice elaborate de producatorul echipamentelor), în conditii de siguranta a personalului de exploatare, a echipamentului, cât si a procesului tehnologic, conform legislatiei în vigoare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 2 750 429.32 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

in locatiile OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Negociere fara publicare cu reprezentantul teritorial al producatorului echipamentelor

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii OMV Petrom

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei
Explicaţie:

Avand in vedere necesitatile si determinarile obiective ale Entitatii Contractante, precum si constrangerile obiective ale pietei, prezentate la cap.8.a – justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art.82 alin.(3) – (6) din lege, Entitatea Contractanta a ales ca procedura de achizitie negocierea fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 117, alin. (1), lit. c), coroborate cu prevederile art. 117, alin. (2), lit. b) si cu prevederile art. 117, alin. 4, din Legea 99/2016

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99009319
Titlu:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VERDER ROMANIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6563054
Adresă: Strada Drumul Balta Doamnei, Nr. 57 - 61
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050152
Țară: România
E-mail: office@verder.ro
Telefon: +40 213354592
Fax: +40 213373392
Adresă internet: www.verder.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 750 429.32 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 750 429.32 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/09/2021