Tjenesteydelser - 459723-2019

01/10/2019    S189    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Miljøbeskyttelse

2019/S 189-459723

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Fjelsted
E-mail: anfje@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/556
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/556
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af tilsyn med virksomheder, der syner pesticidsprøjter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90720000 Miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen ønsker at indgå kontrakt omfattende en række opgaver med tilsyn med virksomheder, der er godkendt til at syne pesticidsprøjter. Hovedformålet med leverandørens opgave er at sikre, at:

- Alle synsvirksomheder i landet gennemfører syn ensartet og korrekt i overensstemmelse med kravene til det lovpligtige syn af sprøjteudstyr,

- Synsvirksomhederne har testudsyr, der opfylder de krævede standarder og målenøjagtighed,

- Synsvirksomhederne under tilsynsbesøg modtager råd og vejledning,

- Miljøstyrelsen modtager fagligt bistand fra tilbudsgiver på fagområdet.

Kontraktens varighed er 4 år med forlængelsesoption på yderligere 2 år.

I 2014 blev de første pesticidsprøjter synet i henhold til danske regler om syn af sprøjter. Indtil september 2019 er der synet næsten 12 000 sprøjter fordelt som følger: Marksprøjter 11 000; Tågesprøjter 300 og væksthussprøjter 600. Kravet hidrører fra EU direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Miljøstyrelsen har i alt godkendt 120 virksomheder som synsvirksomheder for sprøjteudstyr (marksprøjter og tågesprøjter). Det vil dog sige, at der er 120 forskellige synsadressater hvoraf nogle er forskellige lokalafdelinger af en og samme virksomhed. Alle virksomheder har fået mindst én medarbejder uddannet i syn af sprøjter på Erhvervsskolerne i Aars og de har fået adgang til Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter. Der er i dag i alt ca. 300 aktive synsmedarbejdere.

Synsordningen er opbygget, så de der syner sprøjter, også har mulighed for at reparere og klargøre sprøjterne til syn. Denne model er valgt, fordi Miljøstyrelsen har vurderet, at de danske virksomheder, der har kompetencen til at foretage syn af sprøjter, i hovedreglen er de samme, som de der kan reparere sprøjter. Denne dobbeltrolle hos synsvirksomheder nødvendiggør, at Miljøstyrelsen skal sikre et grundigt tilsyn med disse synsvirksomheder, og at tilsynet varetages af en faglig velkvalificeret ekstern part, som er uden interessekonflikter med synsvirksomhederne, producenter af nye sprøjter eller reservedele til reparation af sprøjter eller de erhverv der anvender pesticidsprøjter. Det er således helt afgørende for Miljøstyrelsen, at der ikke kan stilles spørgsmål til tilsynsvirksomhedens habilitet i forhold til synsvirksomhederne, kunderne/brugere, der ønsker syn af sprøjter eller leverandører af sprøjter og reservedele til reparation af disse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen ønsker at indgå kontrakt omfattende en række opgaver med tilsyn med virksomheder, der er godkendt til at syne pesticidsprøjter. Hovedformålet med leverandørens opgave er at sikre, at:

- Alle synsvirksomheder i landet gennemfører syn ensartet og korrekt i overensstemmelse med kravene til det lovpligtige syn af sprøjteudstyr,

- Synsvirksomhederne har testudsyr, der opfylder de krævede standarder og målenøjagtighed,

- Synsvirksomhederne under tilsynsbesøg modtager råd og vejledning,

- Miljøstyrelsen modtager fagligt bistand fra tilbudsgiver på fagområdet.

Kontraktens varighed er 4 år med forlængelsesoption på yderligere 2 år.

I 2014 blev de første pesticidsprøjter synet i henhold til danske regler om syn af sprøjter. Indtil september 2019 er der synet næsten 12 000 sprøjter fordelt som følger: Marksprøjter 11 000; Tågesprøjter 300 og væksthussprøjter 600. Kravet hidrører fra EU direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Miljøstyrelsen har i alt godkendt 120 virksomheder som synsvirksomheder for sprøjteudstyr (marksprøjter og tågesprøjter). Det vil dog sige, at der er 120 forskellige synsadressater hvoraf nogle er forskellige lokalafdelinger af en og samme virksomhed. Alle virksomheder har fået mindst én medarbejder uddannet i syn af sprøjter på Erhvervsskolerne i Aars og de har fået adgang til Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter. Der er i dag i alt ca. 300 aktive synsmedarbejdere.

Synsordningen er opbygget, så de der syner sprøjter, også har mulighed for at reparere og klargøre sprøjterne til syn. Denne model er valgt, fordi Miljøstyrelsen har vurderet, at de danske virksomheder, der har kompetencen til at foretage syn af sprøjter, i hovedreglen er de samme, som de der kan reparere sprøjter. Denne dobbeltrolle hos synsvirksomheder nødvendiggør, at Miljøstyrelsen skal sikre et grundigt tilsyn med disse synsvirksomheder, og at tilsynet varetages af en faglig velkvalificeret ekstern part, som er uden interessekonflikter med synsvirksomhederne, producenter af nye sprøjter eller reservedele til reparation af sprøjter eller de erhverv der anvender pesticidsprøjter. Det er således helt afgørende for Miljøstyrelsen, at der ikke kan stilles spørgsmål til tilsynsvirksomhedens habilitet i forhold til synsvirksomhederne, kunderne/brugere, der ønsker syn af sprøjter eller leverandører af sprøjter og reservedele til reparation af disse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

- En samlet årlig omsætning på mindst 1 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbingen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der er tale om et fortløbende behov, hvorfor der forventes indgået nye kontrakter efter udløbet af denne kontrakt.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et i det elektroniske udbudssystem. ESPD'et er tilbudsgivers foreløbige bevis for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2019