Υπηρεσίες - 459833-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

29/12/2015    S251    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Κάτω Χώρες-Χάγη: Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Europol

2015/S 251-459833

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Europol
Ταχ. Διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: Χάγη
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Υπόψη: γραφείου συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703531594
Φαξ: +31 703180808

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.europol.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1246

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Europol.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 5: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Κωδικός NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 3

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 265 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η κάλυψη των αναγκών της Europol για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Εν συντομία περιλαμβάνει:
— τη μετάβαση από την τρέχουσα λύση τηλεφωνίας (ISDN30, PSTN και ISDN2) στη λύση σταθερής τηλεφωνίας που προτείνει ο ανάδοχος (σενάριο 1+2) με παράλληλη διατήρηση της ιδιόκτητης υποδομής της Europol,
— την παροχή υπηρεσιών φωνητικής επικοινωνίας: εισερχόμενες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα μεταξύ της Europol και οποιασδήποτε γεωγραφικής ζώνης και προς ειδικούς εθνικούς προορισμούς (αριθμοί ατελούς κλήσης, πρόσθετου τέλους, έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων επίσης υπηρεσιών συντήρησης, παρακολούθησης, αναφοράς και διαχείρισης της σύμβασης.
Η Europol ενδέχεται επίσης να αποφασίσει να κατασκευάσει μια δεύτερη εγκατάσταση με χώρους γραφείων και κέντρο δεδομένων στις Κάτω Χώρες [με την ονομασία «Somewhere in the Netherlands» (SNL)].
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

64210000 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, 64211100 Υπηρεσίες αστικής τηλεφωνίας, 64211200 Υπηρεσίες υπεραστικής τηλεφωνίας, 64215000 Υπηρεσίες τηλεφωνίας πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), 64214400 Υπηρεσίες ενοικίασης επίγειων επικοινωνιακών γραμμών, 45314000 Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 265 000 EUR.
Η Europol ενδέχεται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αύξηση της αξίας της σύμβασης-πλαισίου έως και 25 % για την «επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών» σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο στ) των κανόνων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της εγκατάστασης SNL. Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 3 των κανόνων εφαρμογής, η εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και το αργότερο κατά τη διάρκεια των 3 ετών μετά την υπογραφή της.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Όπως περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
D/C1/1515.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
4.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 8.2.2016 - 10:00

Τόπος:

Έδρα της Europol, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Χάγη, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Βλέπε περαιτέρω οδηγίες στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
17.12.2015