Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 459837-2019

01/10/2019    S189    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Roskilde: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 189-459837

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Dekommissionering
CVR-nummer: 26144744
Postadresse: Frederiksborgvej 399
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Tora Fridell
E-mail: tf@emcon.dk
Telefon: +45 23664886

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.danskdekommissionering.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny opgraderet lagerfacilitet - NOL

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning i forbindelse med projektering og opførelse af Ny opgraderet lagerfacilitet - NOL.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Hos Dansk Dekommissionering, Frederiksborgvej 399, Bygning 214, 4000 Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter som udgangspunkt kun etablering af ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) til alt affald i medfør af Folketingsbeslutning B 90. For at NOL kan fungere skal der også etableres tilknyttede funktioner: modtagestation, håndteringsfacilitet, administrationslokaler og evt. udstillingsfacilitet. DD varetager som udgangspunkt selv etablering af de tilknyttede funktioner. Afhængig af beslutning om endelig placering af NOL samt nedrivninger og udnyttelser af andre bygninger på Risø kan dele af ydelserne i forbindelse med de tilknyttede funktioner indgå i den udbudte aftale.

Lagerfaciliteten vil beslaglægge et areal på 6-10 000 m2 og blive op til 15 m høj. Der vil være behov for, at en del af bygningen bliver en lukket bygning med klimasikring, mens der for en del af lageret alene er brug for en såkaldt kold lade (overdækning). Hele bygningen vil få samme facade, så den fremstår som en bygning. Af hensyn til sikring af bygningerne mod fremtidigt højvande og stormflod skal NOL etableres med gulv beliggende mindst 4 meter over havoverfladen (kote +4). Der vil være et behov for en arkitektonisk bearbejdning af bygningens facade således, at den visuelle påvirkning begrænses i det omfang, det er muligt uden, at der gives køb på de sikkerhedsmæssige, tekniske og driftsmæssige krav til bygningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges grundet forlængelser af perioder for myndighedsbehandling og bygherrebeslutninger. Perioden ovenfor indeholder ikke 1 årseftersyn.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt mere en 4 ansøgere vurderes egnede, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave således at ansøgerne med de mest relevante referencer udvælges.

I forhold til referencernes relevans i forhold til de forskellige kategorier vil der blive lagt vægt på følgende:

(a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering og opførelse af lagerbyggeri i samme størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave,

(b) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning vedrørende lagerbygninger,

(c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med logistik og øvrige lagerhåndteringskompetencer,

(d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med gennemførelse og styring af opgaver placeret i naturnære omgivelser,

(e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med arkitektrådgivning vedrørende lagerbygninger.

Ved vurderingen af, om referencen er af samme størrelse og kompleksitet, vil der f.eks. lægges vægt på:

Totalrådgivning, lagerbyggeri, tilsvarende størrelse, naturnær placering og logistikhåndtering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet kan omfatte en udvidelse med tilknyttede faciliteter, jf. afsnit II.2.4.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet, jf. I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er udformet på baggrund af ABR18 med de tilføjelser og fravigelser, der fremgår af totalrådgivningsaftalen, som er en del af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudsportalen www.rib-software.dk med udbudsnummer TN350273A.

Ansøgning skal afleveres via udbudsportalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2019