Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 459919-2022

Submission deadline has been amended by:  536399-2022
23/08/2022    S161

România-București: Autovehicule

2022/S 161-459919

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14507322
Adresă: Strada: Mircea Vodă, nr. 30
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030667
Țară: România
Persoană de contact: Georgiana Petrea
E-mail: georgiana.petrea@enel.com
Telefon: +4 0724334271
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.enel.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154202
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA

Număr de referinţă: PDA0000178866
II.1.2)Cod CPV principal
34100000 Autovehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA;

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor - conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 22 637 550.40 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
50111100 Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozit Muntenia, Dobrogea: Soseaua de Centura Bucuresti, nr.220, Nord-Est Logistiv Park; Depozit Banat: Depozit central Eurocooper- Calea Aradului DJ 216, Bifurcatia 4

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA;

Cantitati estimate minime si maxime ale Acordului cadru: cant. min: 251 buc; cant.max: 728 buc, din care:

E- Distributie Muntenia SA: cant min: 116 buc, cant max: 277 buc;

E- Distributie Banat SA: cant min.77 buc, cant max: 239 buc;

E- Distributie Dobrogea SA: cant min: 58 buc, cant max: 212 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: EDM- 3,864,865.60 euro fara TVA; EDB- 2,928,033.60 euro fara TVA; EDD- 2,755,340.80 euro fara TVA

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, defalcate pe cele 3 societati beneficiare (EDM,EDB,EDD) se regasesc in Anexa 1 "Cantitati minime si maxime Acord cadru, Contracte subsecvente", care face parte din Documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: criteriu tehnic nr 2 -Termen de livrare / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: criteriu tehnic nr 1- Retea service / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: criteriu tehnic nr 3 -Reducerea impactului asupra mediului prin actiuni de recuperare a deseurilor specifice / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În temeiul art. 236 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016, actualizată, entitatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziţie clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generaţie. Entitatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor autovehicule ce fac obiectul achiziției în situația în care producătorul autovehicului ofertat inițial a declarat, în perioada de valabilitate a acordului cadru, drept end-of-sale/ end-of-life/end-of-support, autovehiculul ofertat inițial. La aplicarea clauzei de revizuire, valoarea acordului cadru nu se va modifica, iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de entitatea contractantă pentru ca specificațiile tehnice ale autoviculelor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificațiile tehnice ale autovehiculelor ofertate inițial

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Achizitia se desfasoara din fonduri proprii ale E-DISTRIBUTIE MUNTENIA/DOBROGEA /BANAT, entitati contractante ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art.4, alin.1 lit.c) si art.6 alin.1 lit.a) din Legea 99/2016 (actualizata).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;

B. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (ofertanti / asociati/ terti sustinatori/ subcontractanti declarati – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat) cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se va transmite in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art .138 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016)

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la data prezentarii acestora;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

4.alte documente, dupa caz

5.pentru punctul B, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere, care va fi completata de ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti, fiecare conform situatiei aferente - model care poate fi utilizat, in sectiunea Documente, Formulare - Formularul F7, care se va depune odata cu DUAE.

Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora.

Exceptie: Documente care se vor depune impreuna cu DUAE:

- daca este cazul, cele mentionate la Sectiunea III.1.3.a). Capacitatea tehnica si/sau profesionala si Sectiunea III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare, a prezentului document, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz,

- documentul mentionat la Sectiunea III.1.6.a). Garantie de participare la licitatie.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

Director General - Monica Hodor;

Director Achizitii - Simona Cristina Trofin;

Manager Achizitii - Vijulan Cosmin Dragomir Constantin.

Operatorii economici ce transmit oferta la prezenta procedura (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati – la nivelul situatiei lor) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in Conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii lor, precum si faptul ca au capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati – la nivelul situatiei lor), completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art .138 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Documentul justificativ este certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/ juridica.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) in masura in care informatiile respective sunt disponibile, trebuie sa fie de cel putin 3,800,000 euro.Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate .conf. art. 190 din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAEIn conformitate cu Art.190 din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate.Entitatea contractanta nu limiteaza documentele ce vor fi prezentate în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri, acestea putand fi: bilant contabil, sau, orice alte documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare, sau orice alte documente echivalente; documentele justificative vor fi prezentate doar in copie si doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica, conform art. 205 alin 2 din LG nr.99/2016.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.72,73 Legea nr. 99/2016; în situatiile prevazute la art. 177 alin. 1 si 2 din Legea nr. 99/2016; art. 180 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2019 - 1 euro = 4,7452 lei, 2020 - 1 euro = 4,8371 lei, 2021 - 1 euro = 4.9204 lei

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (in cazul in care se decaleaza termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare- avand în vedere prevederile art. 13 alin (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare cu cele ale prezentei proceduri de achizitie publica, a caror valoare cumulata este de minim 3,800,000 euro fara TVA, realizata in baza a unuia/mai multor contracte; cuantumul experientei ofertantului priveste produsele livrate, nu contractele;Prin produse similare, se intelege acele produse de natura a se incadra in categoria “Inchirierea de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management”, de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului cadru ce urmeaza sa fie atribuit.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuInformatii privind asigurarea unor sisteme sau standarde de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/ dovezile prezentate atesta respectare anumitor sisteme sau standard de management de mediu, pentru activitatea care face obiectul achizitiei

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiInformatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante ISO 9001:2015 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, pentru activitatea care face obiectul achizitiei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). Lista cu livrarile de produse similare efectuate in cel mult ultimii 3 ani trebuie sa contina: valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, prin care sa se dovedeasca experienta similara. Solicitam completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Lista va fi însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o entitate contractanta sau de catre clientul beneficiar, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica, conform art. 205 alin 2 din LG nr.99/2016. Certificatele/documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor. Prezentarea de certificate/documente care nu au legatura cu produsele prevazute in lista, nu se ia in considerare. Nu se vor lua in calcul produsele care nu sunt de natura similara cu produsele care se doresc a fi achizitionate. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza prin prezentarea unor facturi, procese verbale de receptie sau orice alte documente doveditoare. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru livrarile efectuate in 2022 pana la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, se va folosi cursul de referinta al monedei utilizate (prezentate pe site-ul www.bnr.ro) din ultima zi a lunii anterioare lunii in care este prevazuta data limita de depunere a ofertelor. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016, dar ca exemplu, livrarile furnizate se pot confirma prin prezentarea: extraselor din contracte, recomandari, proceselor verbale de receptie, a documentelor constatatoare sau oricaror altor documente edificatoare, pentru cele mai importante dintre livrari, emise sau contrasemnate de catre o Autoritate/Entitate Contractanta sau client beneficiar. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2019 - 1 euro = 4,7452 lei, 2020 - 1 euro = 4,8371 lei, 2021 - 1 euro = 4.9204 lei

-completare DUAE -dovada implementarii sistemului sau standardelor de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica, conform art.205 alin 2 din LG nr.99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative depuse de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora conf. art 202 din LG 99/2016, prin urmare documente-suport actualizate/la zi vor fi solicitate de entitatea contractanta si prezentate în cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire

-completare DUAE -dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica, conform art.205 alin 2 din LG nr.99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative depuse de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora conf. art 202 din LG 99/2016, prin urmare documente-suport actualizate/la zi vor fi solicitate de entitatea contractanta si prezentate în cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Se vor prezenta informatii privind TERTUL/TERTII SUSTINATORI (daca este cazul). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit b) din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru. Modalitatea de indeplinire: Se solicita completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Impreuna cu DUAE, la data depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, impreuna cu documente anexe la angajament, (model Formular F27, din sectiunea Documente, Formulare) , conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, 258/2017, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Se solicita tuturor ofertantilor angajamentele ferme privind tertul sustinator, daca este cazul, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Se vor prezenta informatii privind ASOCIATII (daca este cazul). Asociatul va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Asociatul va prezenta informatii aferente, conf art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit b) din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf. art.67/Legea nr.99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu Acordul de asociere prezentat. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit acordul cadru, ca asocierea sa fie legalizata, urmand sa fie prezentat acordul de asociere legalizat. cf. art 67, alin (2) din Legea 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Se solicita completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Impreuna cu DUAE se va prezenta, daca este cazul, si Acordul de asociere (conform model Formular F21, din sectiunea Documente, Formulare), urmand ca Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art .138 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

1.Cuantum:38,000.00 euro f TVA-cursul de referinta ptr. echivalenta GP depusa in lei sau alta moneda va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare;

2.Valabilitate:120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor;

3.Mod de constituire:a)printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante cel mai tarziu la data, ora limita de depunere a ofertelor-in cf.cu art.42 alin.1/HG394/2016 si in cf art I,alin 4 din HG nr.866/2016; b)prin virament in contul E-Distributie Muntenia: moneda RON-RO33 CITI 0000 0007 6002 3019 sau moneda euro- RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC ROMANIA, cod SWIFT:CITIROBU. GP este irevocabila;

4.Neprezentarea GP duce la respingerea ofertei,cf.HG 394/2016 art.71,alin.(3);

5.Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii:isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei-cf.HG 394/2016, art.43, alin(1),lit a),c).;

6.Restituirea GP cf.art.44/HG nr.394/2016

1.Cuantum:10% din valoarea contractului subsecvent f TVA;

2.Valabilitate:cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;

3.Mod de constituire:Scrisoare de garanţie emisa de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări,în condiţiile legii cf.HG394/2016 art.46, alin.(1) sau Instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări,în condițiile legii cf.HG394/2016 art.46, alin.(1); 4.Restituirea GBE se face cf.HG 394/2016 art.48 alin.(1)

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda.

Durata rundei va fi de o zi lucratoare.

Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei

Entitatea Contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici înregistrati în SICAP, conf. art. 126/ HG394/2016, si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.

Informatii disponibile pt conectare si înregistrare la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - da;

Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu;

Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului - nu;

Se va utiliza pasul de licitare electronica - nu;

Acordul cadru (aferent fiecarui beneficiar) se va incheia cu primii trei ofertanti clasati dupa finalizarea etapei de licitatie electronica

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP/SICAP in mod direct dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici vor semna cu semnatura electronica extinsa DUAE, prin exportare/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie, conform Notificare ANAP din data de 08.04.2019.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Nedepunerea formularului/formularelor DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant si respectiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a acordului cadru orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g).

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire, (exceptie facand documentele specificate special mentionate in "Modul de prezentare al ofertei tehnice", a caror redactare este permisa atat in limba romana cat si in limba engleza). Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana (cu exceptia acelor documente special mentionate in "Modul de prezentare al ofertei tehnice", a caror redactare este permisa atat in limba romana cat si in limba engleza).

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa de licitatie electronica (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile ( art. 143 HG 394/2016 actualizata).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016, actualizata

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ENEL - SERVICIUL JURIDIC SI AFACERI CORPORATISTE
Adresă: Mircea Voda, nr.30, sector3
Localitate: Bucuresti
Țară: România
E-mail: georgiana.petrea@e-distributie.com
Telefon: +40 212065045
Adresă internet: www.enel.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/08/2022