Diensten - 460060-2019

Submission deadline has been amended by:  508589-2019
01/10/2019    S189

België-Hasselt: Uitvoeren van studies

2019/S 189-460060

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer: BE0207466964
Postadres: Limburgplein 1
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Patricia Maes
E-mail: patricia.maes@hasselt.be
Telefoon: +32 11239726
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hasselt.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4516/D1/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract mobiliteitsstudies

Referentienummer: 2019-4516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opdracht Type 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000 Uitvoeren van studies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Inhoudelijk gesprek / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodiek en grafiek / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling multidisciplinair studieteam / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opdracht Type 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000 Uitvoeren van studies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Inhoudelijk gesprek / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodiek en grafiek / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling multidisciplinair studieteam / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

1) Niet van toepassing.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) referenties: de inschrijver voegt de bewijsstukken bij zijn offerte waaruit blijkt dat de inschrijver de voorbije 3 jaar 5 relevante onderzoeken of plannen heeft afgeleverd aan de hand van een attest van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever of een publicatie van de goedkeuring van het document.

Bij elke referentie wordt vermeld:

— een beknopte omschrijving van het project,

— bijzondere sterktes van het plan (proces of inspraak, samenwerkingsovereenkomst of ontwikkelingslast, beheersaspecten, enz. [...]),

— datum van oplevering en uitvoeringstermijn,

— budget van het referentieproject,

— naam en adres van de opdrachtgever en haar contactpersoon voor het referentieproject, desgevallend ook de contactgegevens van de eventueel betrokken studiebureaus,

— eventuele attesten voor 'goede uitvoering' en vermelding van de behaalde onderscheidingen voor de referenties.

Deze informatie mag maximaal 2 bladzijden A4, per referentie in beslag nemen.

Eventuele minimumeisen:

1. Niet van toepassing.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Stad Hasselt, Limburgplein 1, te 3500 Hasselt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/09/2019