Услуги - 460141-2022

24/08/2022    S162

Бeлгия-Брюксел: Многостранен рамков договор за осигуряване на икономически проучвания и анализи за по-добро регулиране

2022/S 162-460141

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (GROW), GROW.A.1 – Chief Economist
Пощенски адрес: Avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: GROW-IMPACT-ASSESSMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/growth/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор за осигуряване на икономически проучвания и анализи за по-добро регулиране

Референтен номер: GROW/2021/OP/0001
II.1.2)Основен CPV код
79311410 Оценка на икономическото влияние
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на този рамков договор е да се подпомогне ГД GROW, за да има на разположение външна база от експертни познания, които могат да бъдат използвани при необходимост. Тази външна база от експертни познания ще бъде в подкрепа на собствените дейности на Генералната дирекция.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализ за по-добро регулиране

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311410 Оценка на икономическото влияние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Avenue d'Auderghem 45, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Многостранен рамков договор за осигуряване на икономически проучвания и анализи за по-добро регулиране.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Общ резултат за качеството / Тежест: 70
Критерий, свързан с разходи - Име: Най-ниска цена/цена на оферта / Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7670

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многостранен рамков договор за икономически анализ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311410 Оценка на икономическото влияние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Avenue d'Auderghem 45, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Многостранен рамков договор за осигуряване на икономически анализ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Общ резултат за качеството / Тежест: 70
Критерий, свързан с разходи - Име: Най-ниска цена/цена на оферта / Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7670

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 130-344251
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: GROW/2021/OP/0001
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Многостранен рамков договор за осигуряване на икономически проучвания и анализи за по-добро регулиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Economisti Associati
Национален регистрационен номер: BO-352017
Пощенски адрес: Via San Felice
Град: Bologna
код NUTS: ITH55 Bologna
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: The Centre for Strategy & Evaluation Services (Europe) Ltd.
Национален регистрационен номер: 629296
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Dublin
Държава: Ирландия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Capgemini Belgium NV
Национален регистрационен номер: 0407.184.521
Град: Machelen
код NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ICF S.A.
Национален регистрационен номер: 0820.347.311
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Deloitte Consulting & Advisory BV/SRL
Национален регистрационен номер: 474 429 572
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 000 000.00 EUR
Най-ниска оферта: 135 210.00 EUR / Най-висока оферта: 196 850.00 EUR които са взети предвид
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: GROW/2021/OP/0001
Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Economisti Associata S.R.L.
Национален регистрационен номер: BO- 352017
Пощенски адрес: Via San Felice
Град: Bologna
код NUTS: ITH55 Bologna
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: CSIL Centro Studi Industria Leggera Scrl.
Национален регистрационен номер: MI - 1042964
Град: Milano
код NUTS: ITC4C Milano
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Deloitte Consulting & Advisory BV/SRL
Национален регистрационен номер: 474 429 572
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: COWI A/S
Национален регистрационен номер: 44623528
Град: Lyngby
код NUTS: DK011 Byen København
Държава: Дания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Prometeia Societa per Azioni
Национален регистрационен номер: 03118330376
Град: Bologna
код NUTS: ITH55 Bologna
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 000 000.00 EUR
Най-ниска оферта: 70 400.00 EUR / Най-висока оферта: 109 510.00 EUR които са взети предвид
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/08/2022