Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 460181-2021

10/09/2021    S176

Tanzania-Dar Es Salaam: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2021/S 176-460181

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 154-410519)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Postadres: 14/15 Masaki, Haile Selassie Road, Oasis Office Park, 4th Floor
Plaats: Dar Es Salaam
NUTS-code: TZ Tanzania
Postcode: P.O Box 23209
Land: Tanzania
Contactpersoon: Constantin Naloyarè HIEN
E-mail: constantin.hien@enabel.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen "leidingen, kleppen en zonnepompsysteem

Referentienummer: Enabel-TAN 147-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De overheidsopdracht voor leveringen bestaat uit de levering van leidingen, kleppen en een pomp- en zonne-energiesysteem.

Details zijn te vinden in de technische specificaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 154-410519

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

-Toevoeging nieuw bestek en aankondiging na erratum

-Toevoeging lijst van vragen en antwoorden

-Toevoeging van twee percelen

-Verdaging van de uiterste datum voor indiening van offertes naar 15 september 2021

-Voor overige wijzigingen, zie bijgevoegde documenten