С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 460216-2023

Компактен изглед

28/07/2023    S144

България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

2023/S 144-460216

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. "Дякон Игнатий" №3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Петрова Димитрова-Китова
Адрес за електронна поща: m.kitova@mod.bg
Телефон: +359 29220649

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mod.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1199

Електронен достъп до информация: https://app.eop.bg/today/299719

Електронно подаване на оферти и заявления за участие: https://app.eop.bg/today/299719

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Отбрана
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Извършване на техническа поддръжка на Система за гласови комуникации (Voice Communication System – VCS), експлоатирана във Военновъздушните сили на Република България, рамково споразумение“
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 13: Компютърни и свързаните с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Р България
Следгаранционната (техническата) поддръжка на VCS се извършва във военни формирования, съгласно Забележка към Приложение 1 от ТС № ТС А 91.4232.22.

код NUTS BG България  / Bulgaria

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 60

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3100000 BGN
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Следгаранционната (техническата) поддръжка на Voice Communication System (VCS) е свързана с поддържането на постоянна работоспособност, осигуряване използване по предназначение за комуникационната, информационната и навигационната система (КИНС) на ВВС и осигуряване на безопасност на полетите, както и бойното използване на авиацията.
Следгаранционната (техническата) поддръжка на VCS се извършва на елементите от „Списък на елементите за следгаранционна поддръжка”, Приложение 1 към Техническа спецификация № ТС А 91.4232.22.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72600000 Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по време на изпълнение на поръчката
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Следгаранционната поддръжка на VCS, експлоатирана във Военновъздушните сили включва в обхвата си:
1. Превантивна поддръжка;
2. Поддръжка при аварийни ситуации (на повикване);
3. Дистанционна поддръжка;
4. Ремонт на повредени блокове, възли и детайли;
5. Технологично обновяване на софтуер;
6. Демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране, подмяна на консумативи и/или пускане в експлоатация на оборудване (система, системи);
7. Провеждане на курсове за обучение на длъжностни лица, експлоатиращи VCS.
Подробното описание на изискванията на възложителя относно следгаранционната поддръжка на VCS, експлоатирана във Военновъздушните сили е посочено в техническа спецификация № ТС А 91.4232.22 в настоящата Документация.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3100000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1. При авансово плащане се представя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в пълен размер на стойността на аванса.
1.1. Гаранцията за стойността на аванса се предоставя в една от следните форми:
- Безусловна и неотменима банкова гаранция с валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на конкретния договор.
- Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка с валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на конкретния договор.
- Паричен превод - внесен по сметката на дирекция „Финанси“-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
1.2. Текстът и условията на банковата гаранция за авансово плащане се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато банковата гаранция се издава от банка извън територията на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на Република България (когато е приложимо).
1.3. Текстът и условията на застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като същата следва да отговаря на изискванията по Приложение № 8 към проекта на договор. Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на Република България. Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.4. В случай, че не са изпълнени всички дейности по конкретния договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова гаранция, обезпечаваща авансовото плащане или да удължи срока на действието на съществуващата най – късно до 10 работни дни преди изтичане валидността й. При непредставяне на същата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата по съответната изтичаща гаранция.
1.5. При представяне на гаранция за авансово плащане под формата на застрахователна полица или банкова гаранция, в случай на отнемане на лиценза за застраховане на застрахователя, съответно банковия лиценз на банката от съответния орган за финансов надзор или поради друга причина, поради която представеното обезпечение стане невалидно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи ново валидно обезпечение в някоя от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който е посочен срок за изпълнение на това задължение.
2. Изисквания към гаранциите, обезпечаващи изпълнението на договора.
2.1. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
2.2. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.
2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да внесе парична сума в размера по т.3.2 по сметка на дирекция „Финанси“-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
2.4. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора.
2.5. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна и неотменима, като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.6. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на застрахователна полица, плащането по нея трябва да бъде безусловно, като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.7. Изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на застрахователна полица са съгласно Приложение № 7 към проекта на договор.
2.8. При забава в изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължава крайния срок на банковата гаранция/застрахователната полица със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора при отчитане на забавата.
2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на всички задължения по договора. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между Страните, който е внесен за решение в компетентен съд.
2.10. Върху гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
2.11. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и е издадена от банка, намираща се извън територията на Република България, същата трябва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България.(когато е приложимо)
2.12. Всички разходи свързани с гаранциите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.13. Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се връщат на застрахователната компания, която ги е издала в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на срока на договора.
2.14. В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера й, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или представи документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора, размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с указания в т. 2.2. размер.
2.15. При представяне на гаранция за изпълнение под формата на застрахователна полица или банкова гаранция, в случай на отнемане на лиценза за застраховане на застрахователя, съответно банковия лиценз на банката от съответния орган за финансов надзор или поради друга причина, поради която представеното обезпечение стане невалидно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи ново валидно обезпечение в някоя от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който е посочен срок за изпълнение на това задължение.
2.16. В случай, че не са изпълнени всички дейности по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова гаранция или да удължи срока на действие на съществуващата най-късно до 10 работни дни преди изтичане на валидността й. При непредставяне на същата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата по съответната изтичаща гаранция.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Изисквания към начина на плащане.
1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ – МО на следните документи:
1.1.За постоянната компонента:
1.1.1. Превантивна поддръжка – два пъти в годината след представяне на:
- оригинал на надлежно оформена фактура (за изтеклото шестмесечие);
- оригинал на подписан от представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия, назначена от Командира на Военновъздушните сили „Приемо-предавателен протокол за приемане на извършената услуга“, удостоверяващ извършената превантивна поддръжка за изтеклия шестмесечен период.
1.1.2. Поддръжка при аварийни ситуации и дистанционна поддръжка - два пъти в годината след представяне на:
- оригинал на надлежно оформена фактура (за изтеклото шестмесечие);
- оригинал на подписан от представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия, назначена от Командира на Военновъздушните сили „Приемо-предавателен протокол за приемане на извършената услуга“, удостоверяващ извършената поддръжка при аварийни ситуации и дистанционна поддръжка за изтеклия шестмесечен период.
1.2. За променливата компонента: (при подмяна и/или дозареждане и/или възстановяването на резервни модули, блокове, елементи, възли, детайли, части, други изделия и консумативи по време на превантивната поддръжка; за ремонт на повредени блокове, възли и детайли; технологично обновяване на софтуер на обхванатите VCS; за осъвременяване на документацията; за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране, подмяна на консумативи и/или пускане в експлоатация на оборудване (система, системи); курсове за обучение с длъжностни лица, експлоатиращи VCS) – на всяко тримесечие, след представяне на:
- оригинал на надлежно оформена фактура (за изтеклото тримесечие);
- оригинал на подписан от представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия, назначена от Командира на Военновъздушните сили – „Приемо-предавателен протокол за извършени доставки“ и Акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова разписка за приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените доставки) и/или оригинал на подписан от представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия, назначена от Командира на Военновъздушните сили „Приемо-предавателен протокол за приемане на извършената услуга“ (за изпълнените услуги), удостоверяващ извършените дейности по променливата компонента, предмет на договора, за изтеклия тримесечен период.
2. Авансово плащане на сума до 100 % от общата стойност на всеки конкретен договор, в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ - МО на следните документи:
2.1. оригинал на надлежно оформена фактура;
2.2. гаранция за стойността на аванса.
3. В случай, че аванса е под 100% от общата стойност на договора, следващи плащания се извършват след усвояване на сумата по аванса и по реда на т.1.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителят не поставя изискване за правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на които се възлага поръчката.
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
1. В обществената поръчка е включена класифицирана информация с ниво „Секретно“ и „NATO SECRET“ съгласно т. 13, т. 15 и т. 20 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Предметът на поръчката представлява „чувствителна услуга” за целите на сигурността по смисъла на §2, т. 65 от ДР на ЗОП.
2. Изисквания за защита на класифицираната информация:
2.1. За изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, ще бъде необходимо Изпълнителят да има достъп до помещения, обекти и войскови райони, обявени за зони за сигурност клас І с ниво „СЕКРЕТНО“ и NATO SECRET, което налага спазване на изискванията на ЗЗКИ и съпътстващата го нормативна база
2.2. При допускане на служители на изпълнителя на територията на военните формирования да се спазват всички изисквания на пропускателния режим, установени в регламентиращите документи.
2.3. При изпълнение на дейности в гаранционните срокове изпълнителят е възможно да има достъп до помещения, обекти и войскови райони, обявени за зони за сигурност клас І с ниво „СЕКРЕТНО“ и NATO SECRET.
2.4. Част от използваните данни във VCS съдържат класифицирана информация на НАТО, поради което е необходимо изпълнителят да притежава валидно удостоверение за сигурност (УС) с ниво не по-ниско от ниво „Секретно“, лицата, непосредствено ангажирани с изпълнението на поръчката да притежават валидни РДКИ до ниво не по-ниско от ниво "Секретно" и достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво „NATO SECRET“.
3. Процедурата за възлагане на обществената поръчка не изисква изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация.
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
1. При наличие на обстоятелства по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП. В тази връзка кандидатите следва да представят декларации по образец - Приложения № 2 и № 3 към документацията за участие.
2. При наличие на обстоятелство по чл. 107, т. 4 от ЗОП. В тази връзка кандидатите следва да представят декларация по образец - Приложение № 5 към документацията за участие.
3. При наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен при наличие на изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В тази връзка кандидатите следва да представят декларация по образец - Приложение № 4 към документацията за участие.
4. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). В тази връзка кандидатите следва да представят декларация по образец - Приложение № 6 към документацията за участие.
5. При наличие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. В тази връзка кандидатите следва да представят декларация по образец - Приложение № 7към документацията за участие.
При подаване на заявлението, кандидатът декларира липсата на основания за отстраняване по т. 1-5, а при сключване на договора, изпълнителят представя документите по чл. 157, ал. 6 от ЗОП.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: В случай, че кандидат или участник предвижда използване на подизпълнители или трети лица, за тях не трябва да са налице основания за отстраняване, а именно:
1. При наличие на обстоятелства по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП. В тази връзка подизпълнителите следва да представят декларации по образец - Приложения № 2 и № 3 към документацията за участие.
2. При наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен при наличие на изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В тази връзка подизпълнителите следва да представят декларация по образец - Приложения № 4 към документацията за участие.
3. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). В тази връзка подизпълнителите следва да представят декларация по образец - Приложения № 6 към документацията за участие.
При подаване на офертата, кандидатът представя декларации от подизпълнителя за липсата на основания за отстраняване по т. 1-3, а при сключване на договора, изпълнителят представя за подизпълнителя документите по чл. 157, ал. 6 от ЗОП.
III.2.2)Икономически и финансови възможности

Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят не поставя изисквания.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят не поставя изисквания.
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата. Под „сходен предмет“ се разбира техническа поддръжка на комуникационни системи. Под „изпълнил” да се разбира дейност, която е приключила в посочения по-горе период и същата е надлежно приета от възложителя, независимо от датата на възлагане. Не се поставя изискване за обем на изпълнените дейности.
2. Кандидатът да разполага с персонал, притежаващ съответната професионална компетентност за изпълнение на обществената поръчка.
3. Кандидатът да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.
4. Изисквания, съгласно чл. 158, ал.2, т. 3 от ЗОП.
4.1. Кандидатът да притежава валидно удостоверение за сигурност (УС) с ниво не по-ниско от ниво „Секретно“ и достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво „NATO SECRET“.
4.2. Кандидатът да има валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) за всички лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията.
Изисквано минимално/ни ниво/а
1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на заявлението, кандидатът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне от кандидата на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Кандидатът да разполага с не по-малко от 2 (две) лица, притежаващи професионална компетентност в областта на техническа поддръжка на системи за гласови комуникации.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне от кандидата на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата – в свободен текст.
Забележка: „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
3. Сертификатът за управление на качеството следва да е с обхват поддръжка на комуникационни системи.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне на Сертификат за прилагане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.
Сертификатът трябва да се издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. УС на кандидата трябва да бъде с ниво не по-ниско от ниво „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“. Съответствието с това изискване се доказва с представяне от кандидата на валидно УС с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
5. РДКИ на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията трябва да бъдат с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне от кандидата на:
- списък на всички лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката и допуснати за достъп до класифицирана информация на НАТО, в това число от ръководството и административното звено по сигурност на информацията, с приложени декларации от проведено обучение съгл. ЗУ на ДКСИ, приети с решение № 23-I-11/23.03.2023 г.
- копия на валидни РДКИ за всички лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
В зависимост от вида и дела, който ще изпълнява подизпълнителя следва:
1. да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата. Под „сходен предмет“ се разбира техническа поддръжка на комуникационни системи. Под „изпълнил” да се разбира дейност, която е приключила в посочения по-горе период и същата е надлежно приета от възложителя, независимо от датата на възлагане. Не се поставя изискване за обем на изпълнените дейности.
2. да разполага с персонал, притежаващ съответната професионална компетентност за изпълнение на обществената поръчка.
3. да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.
4. Изисквания, съгласно чл. 158, ал.2, т. 3 от ЗОП.
4.1. Подизпълнителят следва да притежава валидно удостоверение за сигурност (УС) с ниво не по-ниско от ниво „Секретно“ и достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво „NATO SECRET“.
4.2. Подизпълнителят следва да има валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) за всички лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията.
Изисквано минимално/ни ниво/а
В зависимост от вида и дела, който ще изпълнява, подизпълнителят следва:
1. през последните 5 (пет) години от датата на подаване на заявлението да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. да разполага с не по-малко от 2 (две) лица, притежаващи професионална компетентност в областта на техническа поддръжка на системи за гласови комуникации.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата – в свободен текст.
Забележка: „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
3. да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.
Минимално изискване: Сертификатът за управление на качеството следва да е с обхват поддръжка на комуникационни системи.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне на Сертификат за прилагане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.
Сертификатът трябва да се издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. УС на подизпълнителя трябва да бъде с ниво не по-ниско от ниво „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“. Съответствието с това изискване се доказва с представяне от кандидата на валидно УС с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
5. РДКИ на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията трябва да бъдат с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
Съответствието с това изискване се доказва с представяне на:
- списък на всички лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката и допуснати за достъп до класифицирана информация на НАТО, в това число от ръководството и административното звено по сигурност на информацията, с приложени декларации от проведено обучение съгл. ЗУ на ДКСИ, приети с решение № 23-I-11/23.03.2023 г.
- копия на валидни РДКИ за всички лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
21-46-57
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.8.2023 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
Основания за отстраняване от процедурата.
Освен на основанията по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП, от участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
1. При нарушаване на разпоредбата на чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП.
2. При наличие на обстоятелство по чл. 107 от ЗОП.
3. При наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен при наличие на изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
4. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
5. При наличие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.
6. При липса на потвърждение по чл. 170, ал. 2 от ППЗЗКИ от компетентния орган относно УС на кандидата и/или на подизпълнителя с ниво не по-ниско от ниво „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“ и РДКИ на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число и от ръководството и административното звено по сигурност на информацията с ниво не по-ниско от „СЕКРЕТНО” и „NATO SECRET“.
7. Кандидати или участници, които не са декриптирали документите в указаните срокове, в съответствие с чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП.
Забележка:
В случай, че кандидат е обединение следва да представи документ за създаване на обединението.
В случай, че кандидат или участник предвижда използване на подизпълнители и/или трети лица, за тях не трябва да са налице приложимите основания за отстраняване от процедурата.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg).

Уточнение: Съотношението на постоянна към променлива компонента следва да е 30% към 70% от стойността на договора.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок (по чл. 100, ал. 3 от ЗОП) от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.7.2023