29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 460235-2016

Wyświetl widok skrócony

24/12/2016    S249

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2016/S 249-460235

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Szewczyk, Grzegorz Makowski
E-mail: wzs@p-r.com.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
(„EZT”) przeznaczonych do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego z prędkością eksploatacyjną
nie mniejszą niż 160 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych o peronach o wysokości w przedziale
300-1000 mm.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części
PL Formularz standardowy 05 – Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 4 / 19
Zadanie nr 1 – dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych czteroczłonowych EZT;
Zadanie nr 2 – dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych EZT.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000 Tabor kolejowy

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 97 210 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PZP1-25-174/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 194-350618 z dnia 7.10.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2016
V.1.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: NEWAG Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 3
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 50 010 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2016
V.1.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 47 200 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2016