Услуги - 460327-2020

02/10/2020    S192

Люксембург-Люксембург: Инспекции на грубия строеж, довършителните работи и външните съоръжения на всички имоти на Съда на Европейския съюз

2020/S 192-460327

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Cristina Alesón Carbonell
Електронна поща: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инспекции на грубия строеж, довършителните работи и външните съоръжения на всички имоти на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Основен CPV код
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата обществена поръчка е предоставянето на следните услуги:

Позиция 1 – Опис: съставяне на опис на сградите и външните съоръжения на Съда.

Позиция 2 – Инспекции: провеждане на инспекции на грубия строеж, довършителните работи и външните съоръжения.

Позиция 3: – Ad hoc услуги по заявка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315400 Услуги по инспекция и контрол на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Велико Херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Позиция 1 – Опис:

Всички услуги, които са необходими за съставянето на подробен и актуализиран опис на всички строителни системи и на архитектурните елементи по грубото строителство, довършителни работи и външни съоръжения на недвижимите имоти на Съда.

Услугите включват:

— определяне на подробната структура на описа;

— събиране на необходимите за съставянето на описа документи;

— замервания според скицата и на място;

— проверки на място;

— обобщаване на информацията;

— оформяне на данните, съставяне на база данни и интегриране на описа в избрания от Съда софтурен продукт за управление на описа.

Позиция 2 – Инспекции:

Провеждането на инспекции на всички елементи от грубия строеж, довършителните работи и външните съоръжения се включва в тези услуги, дори ако те не са изрично посочени в описа.

Инспекциите, които трябва да се извършат са два вида:

— периодични инспекции: планирани инспекции с установена в графика за инспекции периодичност;

— непериодични инспекции: инспекции, които не са предвидени в графика, но които инспекторът или съдът считат за необходими да се проведат.

Позиция 3: – Ad hoc услуги по заявка:

Специални услуги, които трябва да се извършат според нуждите и резултатите от предварителните инспекции и които не са включени в други позиции.

По-конкретно тези услуги се състоят от:

— изготвяне на доклади за анализ на неизправностите или анализ на стабилността на конструкциите;

— провеждане на лабораторни тестове и опити;

— наемане на необичайни, специфични измервателни инструменти;

— провеждане на тестове или пробовземане на място, за които са необходими специализирани в конкретна област оператори или техници.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 66
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Две посещения на място са предвидени за 20.10.2020 г., вторник, и за 22.10.2020 г., четвъртък, в 10:00 ч.

Оферентите могат да участват само в едно от тези посещения.

Присъствието за посещението на място е задължително и офертите на икономическите оператори, които не са участвали в това посещение, ще бъдат отхвърлени.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/11/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/11/2020
Местно време: 11:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 87001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд на Европейския съюз в рамките на две месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020