Servicii - 460327-2020

02/10/2020    S192

Luxemburg-Luxemburg: Inspecții ale lucrărilor structurale, lucrărilor secundare și amenajărilor exterioare ale tuturor activelor Curții de Justiție a Uniunii Europene

2020/S 192-460327

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Cristina Alesón Carbonell
E-mail: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Inspecții ale lucrărilor structurale, lucrărilor secundare și amenajărilor exterioare ale tuturor activelor Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract constă în furnizarea următoarelor servicii:

Lotul 1 – Inventar: elaborarea inventarului clădirilor și amenajărilor exterioare ale curții de justiție.

Lotul 2 – Inspecții: efectuarea inspecțiilor în domeniile lucrărilor structurale, lucrărilor de finisare și amenajărilor exterioare.

Lotul 3 - Servicii punctuale la cerere.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71315400 Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 – Inventar:

Toate serviciile necesare elaborării unui inventar detaliat și actualizat al tuturor sistemelor de construcție și al elementelor arhitecturale de lucrări structurale, de lucrări secundare și amenajări exterioare ale bunurilor imobiliare ale curții.

Serviciile includ:

— definirea structurii detaliate a inventarului;

— colectarea documentelor necesare pentru crearea inventarului;

— măsurătorile pe plan și la fața locului;

— verificările la fața locului;

— rezumatul informațiilor;

— formatarea datelor, dezvoltarea bazei de date și integrarea inventarului în software-ul ales de curte pentru gestionarea inventarului.

Lotul 2 – Inspecții:

Efectuarea inspecțiilor tuturor elementelor de construcție ale lucrărilor structurale, ale lucrărilor secundare și ale amenajărilor exterioare sunt incluse în aceste servicii, chiar dacă acestea nu sunt enumerate în mod expres în inventar.

Inspecțiile care trebuie efectuate sunt de două tipuri:

— inspecții periodice: inspecții planificate cu o frecvență stabilită în programul de inspecție;

— inspecții neperiodice: inspecții care nu sunt prevăzute în programul de inspecție, dar pe care inspectorul sau curtea consideră că trebuie organizate.

Lotul 3 - Servicii punctuale la cerere:

Servicii specifice care trebuie efectuate în funcție de necesitățile rezultatelor inspecțiilor preliminare și care nu sunt incluse în celelalte loturi.

Aceste servicii constau în special în:

— elaborarea rapoartelor de analiză a patologiilor sau analiza stabilității structurilor;

— efectuarea de teste și teste de laborator;

— închirierea instrumentelor de măsurare neobișnuite specifice;

— efectuarea de teste sau extragerea probelor la fața locului care necesită operatori sau tehnicieni specializați într-un anumit domeniu.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 66
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Două vizite pe teren sunt programate marți, 20 octombrie 2020 și joi, 22 octombrie 2020 la ora 10.00.

Ofertanții pot participa numai la una dintre aceste vizite.

Asistența pentru vizita la fața locului este obligatorie, iar ofertele agenților economici care nu au participat la această vizită vor fi respinse.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/11/2020
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2020
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/09/2020