29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 460361-2023

28/07/2023    S144

Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

2023/S 144-460361

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Adres pocztowy: Złotoryjska 89
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: przetargi.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imn.legnica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JB
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy złomu stalowego: drobnego i kawałkowego.

Numer referencyjny: ZP/L/39/23
II.1.2)Główny kod CPV
14630000 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy złomu stalowego: drobnego i kawałkowego.

Przetarg podzielony jest na 2 (dwie) części:

a) Część I: Dostawy złomu stalowego: drobnego (wióry). Dopuszczalne postacie fizyczne: Zamówienie obejmuje dostawy złomu w postaci wiór, wyprasek, elementów tłoczonych i ciętych;

b) Część II: Dostawy złomu stalowego: kawałkowego. Dopuszczalne postacie fizyczne: Zamówienie obejmuje dostawy złomu w postaci ścinków blach i kształtowników, śrub, nakrętek, podkładek, kształtek, wyprasek, kawałków prętów, rurek, płytek, elementów konstrukcyjnych i montażowych, nie przekraczających w żadnym z wymiarów wielkości 50 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy złomu stalowego: drobnego (wióry).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14630000 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy (teren Huty Miedzi „Legnica”), Działu Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu drobnego, w bazowej, rocznej ilości łącznej około 2700 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości maksymalnie o 600 Mg, wynikającego z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Dostawy złomu obejmować będą zakres ilości od 75 do 225 Mg średniomiesięcznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - dla każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Szczegółowy opis sposobu wniesienia wadium zawarty jest w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy złomu stalowego: kawałkowego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14630000 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy (teren Huty Miedzi „Legnica”), Działu Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej, rocznej ilości łącznej 1700 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Dostawy złomu obejmować będą zakres ilości od 75 do 150 Mg średniomiesięcznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - dla każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Szczegółowy opis sposobu wniesienia wadium zawarty jest w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 200 000,00 zł – dla danej części na którą Wykonawca będzie składał ofertę.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 09:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy (59-220) przy ul. Złotoryjskiej 89 za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego - Open Nexus.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2023