Építési beruházás - 460542-2020

Submission deadline has been amended by:  547889-2020
02/10/2020    S192

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 192-460542

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000797272020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000797272020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gönyű és Komárom közötti kerékpárút kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000797272020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakaszának kivitelezésére”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye: Ács, Nagyszentjános, Gönyű

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezési feladat a Gönyű és Komárom közötti Eurovelo 6 kerékpárforgalmi útvonal fejlesztése, kiépítése önálló vonalvezetésű kerékpárúttal, illetve részben meglévő földutak felhasználásával, kerékpárosbarát úttal – összesen és egybefüggően 13 881 m hosszan, az alábbiak szerint.

Érintett települések: Ács, Nagyszentjános, Gönyű.

A szakasz Ács és Komárom közigazgatási határán, a komáromi Fenyves utcánál indul Gönyű irányába. Az 1. sz. főutat összekötő, mintegy 4,8 km hosszú szakasz zárkerti és erdőterületek között halad, nagyrészt egy jelenlegi földút helyén, jellemzően vegyesforgalmú útként kialakítva. Ezt követően önálló vonalvezetésű kerékpárút épül az 1. számú főút északi oldalán. A tervezett kerékpárút helyszínrajzi értelemben a főúttal párhuzamosan halad 9,1 km hosszan, egészen Gönyűig, a szakasz végét képező Dózsa György utcához történő csatlakozásig.

A kerékpáros útvonal alapvetően kétféle kialakítással épül: vegyesforgalmú (mezőgazdasági forgalmat is biztosító) kerékpárosbarát útként, illetve önálló kerékpárútként – mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel. A vegyesforgalmú út jellemző koronaszélessége 5,0 m, burkolatszélessége 3,30 m, az önálló kerékpárút jellemző koronaszélessége 4,0 m, burkolatszélessége 3,30 m.

A kerékpáros útvonalon két helyen épül híd: a kerékpárút Ács közigazgatási területén keresztezi a Concó patakot, 12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal, illetve Nagyszentjános és Gönyű közigazgatási határán keresztezi a Cuhai-Bakony ér elnevezésű vízfolyást, 2x12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal.

A beruházás részét képezik egyes (nem a 2006. évi LIII. törvény 6. §-a alá tartozó, így nem a Közműszolgáltatók kötelezettségébe eső) közműveket érintő feladatok, közműszerelvények, fedlapok szintbehelyezése, szükség szerinti cseréje.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6. pont indoklás: A beszerzés tárgyát képező EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakasza egy összefüggő műszaki egységet, egy kerékpáros hálózati elemet alkot. A megvalósításhoz szükséges építési munkák részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes kivitelezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett kerékpáros útvonal műszaki szempontból egységes kivitelezése érdekében. A projekt részekre osztásával az egyes részek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, illetve minőségére negatív hatással lenne, jelentősen rontva továbbá a kivitelezés közbeni közlekedésbiztonságot, növelve a balesetveszélyt.

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerintikizáró okok hatálya alatt áll.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra.

Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően - AKelfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AKerre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:

NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, az Étv. szerinti, építőipari kivietelezési tevénkenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbidok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján ATcsatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz.tárgyából (közútépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az ATmikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AKfelhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.

Az alk.igazolására a Kbt. 69. § (11) bek.is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 900 000 000 HUF-ot.

A P.1) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

AK „közút” alatt az „országos-„és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1);(2) bek. a-c)pontjaiban foglaltakat érti.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbidok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 8 évben teljesített ref.ismertetését.

A ref-ta Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye

— ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek(szervezeteknek) - kül.a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) ATnyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végz., képz.ig.dok-okegyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1) összesen legalább 6000 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 1500 m hosszú szakasz egybefüggő volt.

M/1.2) olyan közúti híd építése és/vagy felújítása, amelynek szabadnyílása legalább 7 m.

Az M/1.1.) referencia követelménynek való megfelelés max. 3 db referenciával igazolható azzal, hogy az egybefüggő szakaszt egy referenciával kell igazolni. Az M/1.1.) és M/1.2) referencia követelménynek egy megfelelő tartalmú referenciával is igazolhatók.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1);(2) bek. a-c) pontjaiban foglaltakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Ajánlatkérő felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltakat érti.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1);(2) bek. a-c) pontjaiban foglaltakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, vagy az adott kivitelezési projektben, mint felelős műszaki vezető vett részt.

Főépítésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerz.t bizt.köt.ek:

Teljesítési biztosíték:5%

Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15 %.

Hibás teljesítési kötbér: 15 % alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,1 %a. A hibás teljesítési kötbér maximuma összesen 20 %.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Jótállási idő:36 hónap

Jótállási biztosíték: 5 %

Szavatosság: szerződés szerint.

Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1)-(3)bek. szerint 30napos fiz. mellett, a Kbt.135.§(5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján.

A finanszírozás forrása: hazai forrás.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 20 % előleg, utófinanszírozású.

Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Előlegbiztosíték:

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett, vagy biztosíték nyújtása nélkül.

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF

Tartalékkeret mértéke 2 %

A részletek a KD-ban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/11/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/11/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás

— a Kbt. 66. §(2)bek. szerinti nyil,

— a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)

— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,

— AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. Részleteket lásd a KD-ban

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil,

— közös ajánlattétel esetén a közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás a KD-ben részletezettek szerint.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban csatolandó dok.okat a Kbt. 41/A. § előírásainak megfelelően kell benyújtani.

A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

Karakterkorlátra tekintettel a felhívás VI.3) pont folytatása:

Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes AT által a III.1.3)M/2.1-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban megjelölt,érvényes jogosultságokkal.

Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.Mértéke: 200 000 000 Ft/ káresemény 500 000 000 Ft/év.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

FAKSZ: dr. Pongor Dániel, lajstromszám: 00314

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2020