Marché de travaux - 460551-2018

19/10/2018    S202    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Strzelce Opolskie: Travaux de construction

2018/S 202-460551

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: PZP/W-276/10/2018
Adresse postale: ul. Mickiewicza 10
Ville: Strzelce Opolskie
Code NUTS: PL524 Opolski
Code postal: 47-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Sokołowska
Courriel: m.sokolowska@swik.com.pl
Téléphone: +48 774612708-34
Fax: +48 774612708

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.swik.com.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.swik.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie - części 1, 2 i 3

Numéro de référence: PZP/W-276/10/2018
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą jak w pkt. II.1.1 w częściach:

Część 1 (kontrakt 9):

„Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym:

a) Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej,

b) Stacji Wodociągowej w Rozmierce,

c) Stacji Wodociągowej w Kadłubie,

d) Stacji Wodociągowej w Szczepanku.

Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”:

Przebudowa i budowa:

a)sieci wodociągowej w ul. Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich,

b)sieci wodociągowej w ul. Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ul. Wolności w Szymiszowie.

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10) w Strzelcach Op. obejmuje:

a) Przebudowę i budowę magistrali wodociągowej w ul. Cementowej i 1 Maja,

b) Przebudowę sieci wodociągowej rozdz. w ul. 1 Maja i Habryki,

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja (wraz z przepompownią).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, a oferta może obejmować jedną, dwie lub trzy części przedmiotu zamówienia.

Oferta może obejmować:

— 1 lub 2 lub 3 część,

— 1 i 2 część,

— 1 i 3 część,

— 2 i 3 część,

— 1 i 2 i 3 część.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 1 (kontrakt 9) „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524 Opolski
Lieu principal d'exécution:

Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek

II.2.4)Description des prestations:

Zakres części pierwszej zamówienia jest następujacy:

a) Modernizacja stacji wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej, o łącznej wydajności stacji Qmax=50 m3/h, w tym:

— rozbiórka istniejącego budynku murowanego i budowę kontenerowego budynku parterowego, niepodpiwniczonego z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury, chlorowni i WC,

— budowa stalowego zbiornika dla zmagazynowania wody uzdatnionej – o poj. 100 m3 (jednokomorowego),

— budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i 2 nowych pomp głębinowych,

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ø 160 mm o L= 4,16 m i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z rur PEHD, ø 90 mm o L= 67,45 m; przepompowni ścieków 1 szt,

— budowa chodników i placów manewrowych, automatyki, m.in. przepływomierza, nowego energooszczędnego oświetlenia.

b) Modernizacja stacji wodociągowej w Kadłubie o łącznej wydajności stacji Qmax=60 m3/h, w tym:

— przebudowa istniejącego murowanego budynku stacji wodociągowej z częściową rozbiórką oraz wymiana urządzeń w tym m.in. montaż: pomp oraz armatury, zestawów filtracyjnych, zestawu aeracji, dmuchaw sprężarek, systemów dozowania dezynfekcji wody, rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej oraz AKPiA,

— modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 2x200 m3 w tym montaż: agregatu pompowego 1 szt., instalacji elektrycznej oraz AKPiA, nowej obudowy studni,

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, ø 160 mm o długości ok. L= 10,46 m i rurociągu tłocznego z rur PEHD ø 90 mm o długości ok. L= 151,08 m,

— przebudowa rurociągu wody surowej z rur PE ø 160 mm o długości ok. L= 157,93 mb,

— budowa przepompowni ścieków 1 szt,

— wykonanie sieci elektrycznej oraz AKPiA w tym montaż: nowych rozdzielni RG, RT oraz wykonanie oświetlenia terenu.

c) Modernizacja stacji wodociągowej w Rozmierce o łącznej wydajności Qmax= 50 m3/h, w tym:

— rozbiórka istniejącego budynku murowanego i budowę kontenerowego budynku parterowego, niepodpiwniczonego z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury, chlorowni i WC,

— budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100 m3 (jednokomorowego),

— budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i dwóch nowych pomp głębinowych,

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, ø 160 mm o długości ok. L= 48,30 m,

— budowa chodników i placów manewrowych,

— budowa automatyki, m.in. przepływomierza,

— budowa nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

d) Modernizacja stacji wodociągowej w Szczepanku, o łącznej wydajności Qmax= 50 m3/h, w tym:

— rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku kontenerowego parterowego, niepodpiwniczonego z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury; chlorowni i WC,

— budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100 m3 (jednokomorowego),

— budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i dwóch nowych pomp głębinowych,

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ø 160 mm o długości ok. L= 33,38 mb,

— budowa automatyki, m.in. przepływomierza,

— budowa chodników i placów manewrowych,

— budowa nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja projektowa dostępna na stronie: www.swik.com.pl

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,

b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,

h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów : zapewnienia na swój koszt wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.

j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.

k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.

l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończenia robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót.

Zakres zamówienia obejmuje również koszty:

a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,

b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,

c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,

f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) .

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy , w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 14 II części SIWZ (Wzór umowy)

Uwaga ! Przy składaniu oferty na część 1( pierwszą) zaleca się wizję lokalną w/w Stacji Wodociągowych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , dokumentację projektową, pozwolenia i zgłoszenia oraz zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części SIWZ -strona int. www.swik.com.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może byc dłuższy niż 60 miesięcy) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02/01/2019
Fin: 31/12/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14)Informations complémentaires

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

— projekty budowlane

— projekty wykonawcze

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR

— przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524 Opolski
Lieu principal d'exécution:

Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, Rożniątów, Szymiszów

II.2.4)Description des prestations:

Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”obejmuje zadania:

a) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich, w tym:

— rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 – ok. 540,55 mb,

— rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 – ok. 41,40 mb,

— rurociąg o średnicy DN80 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 6,85 mb

— przebudowa przyłączy wodociągowych o średnicy 32 PEHD – ok. 247,33 mb (52 szt)

— montaż hydrantów podziemnych w ilości 4 szt.

b) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie obejmuje zadania:

— rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 1 983,78 mb,

— rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 6,10 mb,

— rurociąg o średnicy 90 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 100,45 mb,

— rurociąg o średnicy 80 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 22,11 mb,

— montaż hydrantów nadziemnych – 7 szt,

— montaż hydrantów podziemnych – 3 szt,

— przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych o średnicy 32 mm– ok. 264,65 mb (59 szt)

Szczegółowy opis zamówienia w części III SIWZ i dokumentacji projektowej dostępnej na stronie: www.swik.com.pl

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,

b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy

e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,

h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów : zapewnienia na swój koszt wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.

j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.

k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.

l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończenia robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót.

Zakres zamówienia obejmuje również koszty:

a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,

b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,

c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,

f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) .

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy , w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 14 II części SIWZ (Wzór umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , dokumentację projektową, pozwolenia i zgłoszenia oraz zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części SIWZ -strona int. www.swik.com.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02/01/2019
Fin: 31/12/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14)Informations complémentaires

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

— projekty budowlane

— projekty wykonawcze

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR

— przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): ”Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich”

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524 Opolski
Lieu principal d'exécution:

Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie.

II.2.4)Description des prestations:

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III” obejmuje zadania:

a) Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja obejmująca:

— rurociąg o średnicy 500 mm PE HD100 RC SDR11 – ok. 3,50 mb,

— rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (relining) – ok. 1 980,00 mb,

— rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 794,97 mb,

— rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (wykop) – ok. 72,43 mb,

— rurociąg o średnicy 200 mmPE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 2 mb,

— rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 14 mb,

— rurociąg o średnicy 110mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 24,32 mb,

— rurociąg o średnicy100 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 33,28 mb,

— komory zasuw – 8 szt,

— komory pomiarowe – 2 szt,

— montaż hydrantów nadziemnych w ilości 13 szt

b) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 1 Maja i Habryki w Strzelcach Opolskich obejmująca:

— rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 786,95 mb,

— rurociąg o średnicy 250 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 49,49 mb,

— rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 223,34 mb,

— rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 4,33 mb,

— rurociąg o średnicy 100 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 21,83 mb,

— montaż hydrantów nadziemnych w ilości 5 szt

— przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych – przyłącza o średnicy 32 mm ok. 359,36 mb (57 szt)

— przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych – przyłącza o średnicy 63 mm ok. 41,62 mb (7 szt)

c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich (wraz z przepompownią) obejmująca:

— rurociąg o średnicy 200 mm PVC-U SN8 – ok. 209,12 mb,

— odgałęzienia kanalizacyjne o średnicy 160 mm – ok. 79,23 mb (11 szt),

— rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm PE HD100 RC SDR11 – ok. 183,35 mb,

— budowę studni betonowych o średnicy 1200 mm – 9 szt

— budowę przepompowni ścieków wraz osprzętem – 1 szt

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,

b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,

h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów : zapewnienia na swój koszt wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.

j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.

k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.

l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończenia robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót.

Zakres zamówienia obejmuje również koszty:

a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,

b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,

c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami kontraktowymi,

d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,

e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,

f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) .

Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych (wykonawca jest wytwórcą odpadów wg.ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.)

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy , w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 14 II części SIWZ (Wzór umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , dokumentację projektową, pozwolenia i zgłoszenia oraz zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części SIWZ -strona int.

www.swik.com.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02/01/2019
Fin: 31/07/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14)Informations complémentaires

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

— projekty budowlane

— projekty wykonawcze

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR

— przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V i VI części I SIWZ.

Każdy Wykonawca składa w wersji papierowej ofertę, a w wersji elektronicznej wypełni standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym w rozdziałach VII i VIII, części I SIWZ. Informacje zawarte w/w formularzu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie składania ofert prześle w/w JEDZ Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres przetargi@swik.com.pl zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale VIII części I SIWZ. JEDZ winien zawierać aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie zakodowanego standardowego formularza, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – musi dopilnować, aby każdy z w/w podmiotów wypełnił i wysłał na w/w adres JEDZ z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie JEDZ w formie dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa w wersji elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wypełniony w formie dokumentu elektronicznego JEDZ składa w wersji elektronicznej każdy z podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy potencjał w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 P.z.p..Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, o ile w momencie składania oferty podwykonawcy są znani to, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, musi dopilnować aby każdy z podwykonawców wypełnił elektroniczny JEDZ w częściach od II do V z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłał w terminie składania ofert na adres e-mail przetargi@swik.com.pl

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych np. CD jest niedopuszczalne.

Wykonawca w terminie 3 dni od informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 lub art. 86,ust.5 P.z.p, przekazuje oświadczenie o przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1, pkt.23 Pzp.)-szczegóły Rozdz. VII pkt. 7, część I SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli spełniają warunki udziału i załączą do oferty zobowiązanie lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia potencjału.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innymi lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania danej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdz. V pkt. 1 ppkt 2) cz. I SIWZ. Wymagania dot. umów o podwykonawstwo Rozdz. XXIX cz. I SIWZ.

Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt: 12) , 13) lit a-c, 15)-23) ustawy Pzp adekwatnie do punktów art.24 ust. 1. Pzp:

12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

Ponadto adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp Zamawiający wykluczy:

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu ,lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 i ust. 7 pkt. 1), 2)b, c, oraz pkt. od 3) do 5) Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody .

W przypadkach, dot. Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz.2171, 2260, i 2261 oraz z 2017 r. poz.791);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp -chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w w/w pkt 5);

7)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1.W zakresie sytuacji finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada środki finansowe:

O Przy składaniu oferty na pierwszą część w wysokości co najmniej 500 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

O Przy składaniu oferty na drugą część w wysokości co najmniej 400 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.

O Przy składaniu oferty na trzecią część w wysokości co najmniej 500 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

2.Od Wykonawcy każdej z części oraz dwóch lub trzech łącznie wymagane jest posiadanie ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – część IV SIWZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Wymagane będzie przedłożenie dokumentów określonych w §2 ust. 2 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie posiadać polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, ważnej w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi obejmującej:

• ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawców i Zamawiającego w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilości zdarzeń, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracowników Wykonawcy na skutek wypadków przy pracy, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, na sumę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Niezależnie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadać ubezpieczenie OC działalności ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sumę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

• Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty całości lub części/etapów robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy z objęciem ubezpieczeniem: materiałów, elementów i urządzeń przewidzianych do zamontowania, sprzętu, wyposażenia budowlano-montażowego oraz zaplecza budowy na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13lit. a-c, i 21 ustawy Pzp, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.;

c)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca na etapie oferty złoży oświadczenie JEDZ w wersji elektronicznej. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na

— przy składaniu oferty na pierwszą część w wysokości co najmniej 500 000,00 zł,

— przy składaniu oferty na drugą część w wysokości co najmniej 400 000,00 zł,

— przy składaniu oferty na trzecią część w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

b)dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł,

c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wł. organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w Rozdz. VI część I SIWZ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

f)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.

g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 27 września 2017r. poz. 1785). Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt: 12), 13) lit a-c, 15) – 23) to jest adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp:

12)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz. 1137 z późn.zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dn. 25.6.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051);

b)o char. terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny;

c)skarbowe.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wymagane będzie – w przypadku najwyżej ocenionej oferty – przedłożenie wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub modernizacja Stacji Wodociągowych, budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych i/lub wodociągowych.

Wykaz winien obejmować rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Wymagane jest wykazanie się wykonaniem w w/w okresie:

a.Przy składaniu oferty na część pierwszą: minimum jednej realizacji zadania związanego z budową lub przebudową Stacji Wodociągowej lub Stacji Uzdatniania Wody o łącznej wydajności Stacji Qmax=60 m3/h,

b.Przy składaniu oferty na część drugą: minimum jednej realizacji budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości 2 km.

c.Przy składaniu oferty na część trzecią: minimum jednej realizacji budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych o łącznej długości minimum 450 mb oraz przy minimum jednej realizacji zadania związanego z budową lub przebudową magistrali wodociągowych o łącznej długości nie mniejszej niż 1 km i średnicy nie mniejszej niż 355 mm.

W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia wymagane jest wykazanie się w w/w okresie doświadczeniem łącznym opisanym odpowiednio w punktach a i b, b i c, a i c lub a, b i c.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane będzie przedłożenie wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a.Kierownik budowy posiadający:

•uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65; Dz. U. z 2018, poz. 650), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia,

•status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,

•posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tym:

— przy składaniu oferty na pierwszą część: wykaże doświadczenie przy realizacji robót modernizacji lub przebudowy co najmniej 1 stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności Stacji Qmax=60 m3/h,

— przy składaniu oferty na drugą część wykaże doświadczenie przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją sieci wodociągowych o łącznej długości nie mniejszej niż 2 km,

— przy składaniu oferty na trzecią część wykaże doświadczenie przy realizacji budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych o łącznej długości min. 450mb oraz przy realizacji budowy lub

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ciąg dalszy: przebudowy magistrali wodociągowych o łącznej długości nie mniejszej niż 1 km i średnicy nie mniejszej niż 355 mm.

Uwaga !: W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia wymagane jest wykazanie się doświadczeniem łącznym odpowiednio dla pierwszej i drugiej, drugiej i trzeciej, pierwszej i trzeciej lub wszystkich trzech części.

b.Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający:

•uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, Dz. U. z 2018, poz. 650), które uprawniają do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia,

•status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,

•posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń jako kierownik budowy lub kierownik robót.

Uwaga ! dysponowanie osobą kierownika robót branży konstrukcyjno- budowlanej wymagane jest jedynie w przypadku składania oferty na pierwszą część zamówienia.

c.Kierownik robót branży drogowej posiadający:

•uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie robót drogowych bez ograniczeń wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, Dz. U. z 2018, poz. 650), które uprawniają do kierowania robotami drogowymi w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia,

•status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,

•posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie robót budowlanych drogowych jako kierownik budowy lub kierownik robót.

d.Kierownik robót branży elektroenergetycznej posiadający:

• uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65; Dz. U. z 2018, poz. 650), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia

•posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,

•posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jako kierownik robót lub kierownik budowy.

Uwaga ! dysponowanie osobą kierownika robót branży elektroenergetycznej wymagane jest jedynie w przyp. składania oferty na 1 lub 3 cz. zamówienia albo na 1 i 3 część zamówienia.

e. Technolog posiadający :

• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie:

- pełnienia funkcji technologa przy budowie instalacji uzdatniania wody lub stacji wodociągowych lub w zakresie obsługi stacji wodociągowych albo stacji uzdatniania wody

Uwaga ! dysponowanie osobą technologa wymagane jest jedynie w przypadku składania oferty na pierwszą część zamówienia.

f. Automatyk posiadający :

• minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budowy lub obsługi automatyki stacji wodociągowych lub systemów uzdatniania wody.

Uwaga ! dysponowanie osobą technologa wymagane jest jedynie w przypadku składania oferty na pierwszą część zamówienia.

Stosownie do zaistniałych potrzeb w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni specjalistów innych branż z odpowiednimi uprawnieniami.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dwóch uprawnień i dwóch funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez wskazaną osobę warunków określonych dla każdej z funkcji.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ppkt .a,b,c,d mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – część IV SIWZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Ponadto wymagane będzie przedłożenie oświadczenia określonego w §2 ust. 4 pkt. 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; na podstawie art. 24 ust. 1 pkt: 12), 13) lit a-c, 15) – 23) oraz art. 24 ust. 5 i ust. 7 pkt. 1), 2)b,c oraz pkt. od 3) do 5) ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziałach V i VI, części I SIWZ oraz w pkt. III.1.1, III1.2, III 1.3 nin. ogłoszenia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, współpracę z organami ścigania - szczegóły - Rozdział V, pkt. 11, 12, 13 części I SIWZ.

Dokumenty podmiotów zagranicznych :

I. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)w pkt. III.1.2 litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

2)w pkt.III.1.2 litery b,c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3)Dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2 litera a) i litera b). , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Dokumenty o których mowa w pkt. III.1.2. litera c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem tego terminu.

4)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt. I zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.2 litera a). składa dokument, o którym mowa w niniejszym pkt I. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w niniejszym pkt. I.1) i pkt. I.2) b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.1.2. niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę - o ile będą już znane- firm podwykonawców. Podwykonawcy składają oświadczenia „JEDZ” o których mowa w pkt. III.1.1 niniejszego

ogłoszenia i w Rozdz. VII i VIII części I SIWZ. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,zaangażowanych w realizacje w/w powierzonej części zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w danych w trakcie realizacji zamówienia.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji , wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 P.z.p, Zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego każdej z części przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji winien być zabezpieczony w wys. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zdecydował, że okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIV cz. I SIWZ. Okres rękojmi liczony od daty dokonania odbioru końcowego robót przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy złożeniu oferty:

a. na pierwszą część w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

b. na drugą część w kwocie 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

c. na trzecią część w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

1. Uwaga :

Kwota wadium przy składaniu oferty na kilka części winna być sumą kilku w/w odpowiednich kwot wadium.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 17 marca 2016 r. poz. 359).

3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 z dopiskiem: „Wadium przetargowe na zamówienie nr PZP/W– 276/10/2018”.

4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Natomiast potwierdzenie (może być kserokopia) dokonania wpłaty należy dołączyć do oferty.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować : "WADIUM – przetarg nieograniczony na Wykonawcę zamówienia: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie- część ……, znak sprawy: PZP/W–276/10/2018 (Nie otwierać do 29.11.2018 r. przed godz. 11.15)"

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;

c. kwotę gwarancji/poręczenia;

d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do niezwłocznego zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp .

e. informację o ważności gwarancji wadialnej 14 dni po upływie terminu związania ofertą.

8. Zwrot wadium

a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy – w odniesieniu do każdego z zadań, na które składana jest oferta.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu, z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 110) powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty i zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia.

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, składając do Zamawiającego w tej kwestii stosowny wniosek.

12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

14.Zwrot zabezpieczenia:

a. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.

c. Kwota, o której mowa w literze b, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy z art. 148, 149 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie stosował odpowiednio.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Wynagrodzenie jest ryczałtowe, wypłacane w PLN, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentów umownych określonych w pkt. 9 „Definicji w rozumieniu umowy” część II SIWZ, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania zamówienia z wył. przypadków zmiany umowy określonych w §14 części II SIWZ. Opis sposobu obliczania ceny Rozdz. XIII, cz. I SIWZ. W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizowania umowy – w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – należność brutto zostanie odpowiednio zmieniona. Procedurę zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany minim. wynagrodzenia za pracę lub zasad ubezpieczeń społecznych opisano w par. 3, a wynagrodzenia podwykonawców w par. 6 cz. II SIWZ, rozliczanie robót zamiennych par. 14 cz. II SIWZ.

Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej lub kilku części/ obiektów lub etapów , określonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo – finansowy, protokół odbioru częściowego oraz po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokołu końcowego, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego stosownego (częściowego lub końcowego dla obiektu/części lub Umowy) rozliczenia robót. Rozliczenia będą następować w Polskich Złotych (PLN). Płatność końcową za wykonanie przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym, a sumą dotychczasowych płatności częściowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §14 ust.3 i 4 części II SIWZ "Wzoru umowy".

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdz. V, części I SIWZ. Brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. Wykonawcy wyznaczają pełnomocnika i do oferty składają pełnomocnictwo. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zam. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez te podmioty zdolności pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, pkt. 15–22 i ust. 5 ustawy Pzp. Stosuje się odpowiedzialność solidarną za szkody. Szczegóły Rozdz. V pkt. 2, część I SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w sekcji III. 1.3 niniejszego ogłoszenia.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą/mi, który/rzy przedłoży/ą najkorzystniejszą ofertę na realizację każdej z części zamówienia. Szczegóły w II części SIWZ „Wzór umowy”. W Rozdz. XV części I SIWZ określono formalności w celu zawarcia umowy. Przez wykonanie umowy należy rozumieć odbiór końcowy przedmiotu umowy. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1) umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy lub harmonogramy wykonywanych prac uwzględniający/ce kategorie robót wchodzące w skład realizacji zamówienia, technologię budowy i modernizacji obiektów, sporządzony oddzielnie dla każdej części zamówienia w dwóch egzemplarzach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą/cami, którzy przedłożą najkorzystniejszą ofertę na realizację każdej części zamów. z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę/ców pismem.

3. Wykonawca/cy zobowiązany/ni jest/są stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.

4. Nie zgłoszenie się Wykonawcy/ców w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę/ców przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Umowa/wy zostanie/ną zawarta/te z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu umowy (stanowiącego Część II SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.

7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta na całość lub część zamówienia została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

a) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jego część - przedłożyć kopię umowy konsorcjum.

b) Przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika/ów budowy i kierowników robót wymienionych w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia .

c) Przedłożyć kosztorysy ofertowe : dla każdej części zamówienia wymienionej w sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia odrębny, sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej, z osobnym wyszczególnieniem materiałów w zakresie i na kwotę wynikającą z przedłożonej oferty. Dostarczone kosztorysy

będą załącznikiem do umowy. Kosztorysy ofertowe mają na celu ułatwienie rozliczeń odbiorów częściowych oraz robót zamiennych ( dot. przyjętych cen jednostkowych).

d) Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w sekcji III.1.6 niniejszego ogłoszenia.

e) Przedłożyć umowy z podmiotami trzecimi, jeżeli Wykonawca polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego.

f) Sporządzić i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogram lub harmonogramy wykonywanych prac uwzględniający kategorie robót wchodzące w skład realizacji zamówienia lub jego części, technologię budowy i modernizacji obiektów oraz fakt, że realizacja części pierwszej musi odbywać się na terenie działających stacji wodociągowych.

h) Harmonogram/my muszą uwzględniać terminy realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz terminy odbiorów częściowych.

Ponadto:

1.Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały pod rygorem nieważności formy pisemnej .

2.Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie, w tym w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej :

a.zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

b.obniżenia wartości wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania;

c.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego – w przypadku:

• siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, zamieszki, inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie związane z realizacją inwestycji)

•przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót;

•konieczności usunięcia błędów, wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

• rezygnacji z wykonania części robót lub/i wykonanie robót zamiennych , które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;

• konieczności przerwania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy ( nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), t.j. intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice o wysokości opadów powyżej 50 mm/m2 w okresie 1 tygodnia;

silny wiatr powyżej 100 km/h, uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych;

• konieczności usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania;

• wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;

• wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót;

• skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,

Wniosek o zmianę terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamówienia składa Zamawiającemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazując co najmniej jedną z przyczyn wymienioną powyżej.

Na zmianę terminu musi wyrazić zgodę Zamawiający.

d. zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to, przykładowo, okoliczności:

• powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

• powodujące poprawienie parametrów technicznych;

• wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

e. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień niniejszej umowy;

f. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji ;

g. zmiany związane ze zwiększeniem zakresu umowy w związku z realizacją robót zamiennych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia możliwe będzie przy łącznym spełnieniu następujących warunków :

• z powodów ekonomicznych lub technicznych nie można udzielić zamówienia innemu wykonawcy;

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów po stronie Zamawiającego;

• wartość robót lub zwiększenie wartości robót , w przypadku robót zamiennych , nie przekracza 50% wartości umowy o której mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy.

i. zmiany umowy w przypadku powstania okoliczności, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy o której mowa w §3 ust.1.

3. Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastąpi wg. niżej wymienionych zasad:

• Zakres robót zamienianych podlega wyłączeniu z wynagrodzenia ryczałtowego.

• Zakres robót zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót potwierdzone obmiarem z książki obmiarów i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XV ust. 7 p.c) części I SIWZ .

• W przypadku braku w powyższym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa zostanie wynegocjowana z Zamawiającym.

4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w par. 14 ust. 2. II części SIWZ (wzoru umowy),

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w § 2 ust. 4 II części SIWZ (wzoru umowy), nie prowadzące do zmiany końcowego terminu zakończenia realizacji każdej z części zamówienia (terminy określone w § 2 ust. 1 II cz. SIWZ) wymagają zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, nie wymagają formy aneksu do umowy.

1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Operatorów koparek lub koparko-ładowarek wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

a. kierowanie koparką lub koparko-ładowarką,

b. wykonywanie budowlanych robót ziemnych.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w ust. 1 i dokonywania ich oceny,

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wskazanych w ust. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia :

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wymienionych w ust. 1 wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. f) umowy.

Szczegóły dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w par. 15 II części SIWZ ( wzór umowy).

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/11/2018
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/11/2018
Heure locale: 11:15
Lieu:

Polska, woj. opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, I piętro, sala narad, POLSKA.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wszystkie ww. informacje.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) są:

•Małgorzata Sokołowska, 77 461 27 08 w. 34, e-mail: m.sokolowska@swik.com.pl, • Norbert Czusik tel.: 77 461 27 08 w. 37, e-mail: n.czusik@swik.com.pl

Fax 77 461 27 08 w godz. od 8.00 do 15.00 (od pn. do pt.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem warunków dotyczących formy określonych w Rozdz. VII pkt. 19 i Rozdz.VIII części I SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego oraz oznaczyć sygnaturą: PZP/W–276/10/2018.Informacje o sposobie porozumiewania się, wnioskach i zapytaniach Wykonawców i instrukcja dot. JEDZ w Rozdz. VIII. cz. I SIWZ

Opis sposobu przygotowania ofert w Rozdz.XI części I SIWZ. Warunki udziału podwykonawców,współkonsorcjantów, podmiotów na których polega Wykonawca w pkt. 11-18, rozdz. VII cz. I SIWZ.

Na ofertę składają się:

a)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z części IV SIWZ.

b)Standardowy Formularz JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymagań określonych w SIWZ lub zgodnie z instrukcją podaną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

c)Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 I części SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ współkonsorcjantów, podwykonawców- o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach, których wykonawca polega).

d)Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i gwarancji - na formularzu oferty.

e)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu lub/i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

f)Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

g)oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO – klauzula informacyjna z art. 13 RODO i w formularzu oferty część IV SIWZ - www.swik.com.pl

h)dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w rozdziale III pkt 5cz. I SIWZ – jeśli dotyczy

i)w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ, a do oferty zał. kopię.

Wyjaśnienie treści SIWZ opisano w Rozdz. VIII cz. I SIWZ. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.

Podstawy wykluczenia Wykonawców opis w Rozdz. V pkt. 9-13 i Rozdz. VI części I SIWZ.

1.Wykonawca załącza pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Pełnomocnictwo do podpisania elektronicznego dokumentu „JEDZ” winno być w formie elektronicznej dołączone do „JEDZ” i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2.Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Forma dokumentów:

a)Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

b)Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz.1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

d)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

e)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

f)W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów (szczegóły Rozdz. VII pkt 19 części I SIWZ).

W zakresie Tajemnicy Przedsiębiorstwa :

a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

b)Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

c)Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Działania wykonawcy nie mogą powodować pogorszenia stanu jakości wody pitnej.

Wykonawca części pierwszej zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego stacji wodociągowych w zakresie zachowania ciągłości dostaw wody pitnej o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7.12.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń zarówno w czasie normalnej eksploatacji jak i podczas niezbędnych napraw urządzeń. Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów , pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

Ponadto:

1.Wykonawca załączy pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Pełnomocnictwo do podpisania elektronicznego dokumentu „JEDZ” winno być w formie elektronicznej dołączone do „JEDZ„ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub sporządzone w formie papierowej i w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie załączone do oferty.

2Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 17.3.2017 r. poz. 570).

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

8.Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

11.Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12.Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

15.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Szczegóły dot.odwołań i skarg do sądu w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U.z 2017r.,poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/10/2018