Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 460592-2023

Normál nézet megjelenítése

28/07/2023    S144

Magyarország-Budapest: Vízkezelés

2023/S 144-460592

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Budapest, Lehel u. 35-37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 1236-5114

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
Postai cím: 1359 Budapest, Pf. 446
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1359
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
Címzett: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
MH Anyagellátó Raktárbázis Tápiószecső, környezeti kármentesítés
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Beruházási és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszín:
MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, Tápiószecső, Kátai út 103.
II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
MH Anyagellátó Raktárbázis Tápiószecső, környezeti kármentesítés
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45232430 Vízkezelés, 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka, 45112360 Talajrehabilitációs munka, 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok :
1. Kiviteli tervezési feladatok
2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása
3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok
▪ Kazánház mellet – 3 db 100 m3-es tartály
▪ Füves terület – 1 db 25 m3-es tartály
▪ Tartálypark – 1 db 25 m3-es tartály, 1 db 50 m3-es tartály
▪ Tartálypark mellett – 1 db 25 m3-es tartály
▪ Gépjármű javító – 1 db 25 m3-es tartály
▪ Bevizsgáló – 1 db 25 m3-es tartály
▪ Műhely – lokátordomb – 1 db 25 m3-es tartály
4. Víztisztító rendszer kialakítása, próbaüzem, üzemeltetési engedély-kérelem benyújtása a Hatóság részére
5. Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása
6. Veszélyes hulladéktároló helyreállítása
7. Talajtisztítás
8. Víztisztító és monitoring rendszer üzemeltetése
9. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása
A megvalósítandó feladatok részletes műszaki követelményeit a Részvételi Dokumentáció 1. sz. mellékletét képező „Műszaki leírás” tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírások az Ajánlattételi felhívásban, valamint az annak részeként kiadásra kerülő vállalkozási szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra az eljárás ajánlattételi szakaszában.
Kötbérre vonatkozó információk:
Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi összege az adott részfeladatra vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximális összege az adott részfeladatra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbérre vonatkozó információk:
A Megrendelő köteles felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a feladat elvégzésére vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból kifolyólag, amelyért a Kivitelező felelős, meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Felelősségbiztosításra vonatkozó információk:
Kivitelező köteles a szerződéskötés időpontjában rendelkezni érvényes, a kivitelezői hibákból fakadó károkért építés-szerelés tárgyú, felelősségbiztosítást is magában foglaló, vagy arra is kiterjedő, összesen legalább 15.000.000,-Ft/káresemény és min 60.000.000,- Ft/kárév összeghatárra fedezetet nyújtó kivitelezői szolgáltatásra vonatkozó (környezeti kármentesítésre) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a Megrendelő részére átadni, továbbá a műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. A biztosításoknak fedezetet kell nyújtani a Kivitelező és valamennyi közreműködő tevékenységére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károkra is.
Jótállásra vonatkozó információ:
Kivitelező a teljes kivitelezési munkára 48 hónap jótállást vállal.
A garanciavállalás/jótállás kezdetének időpontja a kivitelezés sikeres lezárásának dátuma, a 4 éves utómonitoring tevékenység kezdete.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek:
Kivitelező részteljesítésenként összesen 22 db részszámla (az 1-6. részfeladatok teljesítését követően, összesen 6 db, valamint a 7. és 8. részfeladatok esetében tervezetten 24 hónapon keresztül negyedévente, összesen 8-8 db) és a projekt teljeskörű zárójelentésének elfogadását követően egy végszámla benyújtására jogosult.
Részszámlák benyújtásának és kifizetésének feltétele:
Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek
1. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 4. hónap végéig Kiviteli tervek elfogadása
2. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 8. hónap végéig Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása
3. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok
4. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig Víztisztító rendszer kialakítása, próbaüzem, üzemeltetési engedély-kérelem benyújtása a Hatóság részére
5. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 12. hónap végéig Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása
6. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 12 hónap végéig Veszélyes hulladéktároló helyreállítása
7. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 34. hónap végéig Talajtisztítás (Kivitelező jogosult negyedévente részszámlát benyújtani a talajtisztítási folyamat során (várható időtartam 2 év)).
8. részfeladat:
szerződéskötéstől számított 34. hónap végéig Víztisztító monitoring rendszer üzemeltetése (Kivitelező jogosult negyedévente részszámlát benyújtani a monitoring során (várható időtartam 2 év)).
Végszámla benyújtásának és kifizetésének feltétele:
Zárófeladat:
szerződéskötéstől számított 36. hónap végéig A szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése, a Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása
Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 36. hónap vége.
A számlákat egy eredeti és egy másolati példányban kell megküldeni. A számlákhoz csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számla mindkét példányához csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét befolyásolhatja, valamint a kiállítás időpontjáról számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Kivitelező nyilatkozatát, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában.
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően.
A számlán a szerződés azonosító számát fel kell tüntetni. A számlát az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. CXXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kell kiállítani.
A számlán az alábbi kifizető helyet kell feltüntetni:
Név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Számlaszáma: 10023002 – 00333520 - 00000000
Cím: 1135 Budapest Lehel utca 35-37.
Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem felel meg, akkor a Megrendelő a hiány pótlására a számlát Kivitelezőnek visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában halasztó hatályú. A Kivitelező részéről ismételten kiállított és a Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül esedékes.
Megrendelő előleget nem fizet. Az ajánlati ár, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít.
A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható az alábbiak szerint: A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Kivitelező a vállalkozói díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult.
Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül megrendelésre.
Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelező köteles elvégezni a műszaki szükségesség, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő pótmunkákat.
A tartalékkeret felhasználása, valamint a megrendelt pótmunkához szükséges - a szerződés hatályán túlnyúló -időszükséglet nem vonja maga után szerződésmódosítás, vagy beszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.
A részletes fizetési feltételek a részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó Részvételre Jelentkezőknek megküldésre kerülő Ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
Teljesítési határidő:
Szerződéskötést követő 36. hónap végéig
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kizárásra kerül részvételre jelentkező, ha részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kizárásra kerül részvételre jelentkező, ha részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
• pénzügyi intézmény által vezetett számlák számlaszámai,
• mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
• számláján az eljárást megindító felhívás Ajánlatkérő honlapján való közzétételtől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § 101. a) pontja szerinti forgalmat érti.
Megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat/igazolás a Vbt. 48.§ (1) bekezdés a) pontja szerint. (Részvételi dokumentáció IV. fejezet 3. számú minta)
P2) Részvételre jelentkező nyújtsa be az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a kárenyhítési és vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Megkövetelt igazolási mód:
Az előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozóan – kárenyhítési és/ vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó – nettó árbevételről szóló nyilatkozat. (Részvételi dokumentáció IV. fejezet 4. számú minta)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha bármely számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás előfordult.
P2) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától számított 2 évben nem rendelkezik kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó legalább nettó 800 millió Ft árbevétellel.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, amennyiben a Részvételre jelentkező alvállalkozója kapacitást nyújtó szervezet is egyben:
P1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
• pénzügyi intézmény által vezetett számlák számlaszámai,
• mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
• számláján az eljárást megindító felhívás Ajánlatkérő honlapján való közzétételtől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § 101. a) pontja szerinti forgalmat érti.
Megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat/igazolás a Vbt. 48.§ (1) bekezdés a) pontja szerint. (Részvételi dokumentáció IV. fejezet 3. számú minta)
P2) Részvételre jelentkező nyújtsa be az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a kárenyhítési és vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Megkövetelt igazolási mód:
Az előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozóan – kárenyhítési és/ vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó – nettó árbevételről szóló nyilatkozat. (Részvételi dokumentáció IV. fejezet 4. számú minta)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha bármely számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás előfordult.
P2) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától számított 2 évben nem rendelkezik kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatok ellátásából származó legalább nettó 800 millió Ft árbevétellel.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontjára ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megkezdett és befejezett, szerződésszerűen teljesített, kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatokat tartalmazó munkáit (referencia) az alábbi követelményeknek megfelelően:
a) a tartályfelszámolás legalább 350 m3 mennyiségben;
b) a talajkitermelés legalább 5 m mélységig, összesen 1.500 m3 mennyiségben;
c) a talajtisztítás , tisztított talaj visszatöltése legalább 500 m3 mennyiségben;
d) lealább 100 m3/nap kapacitású szénhidrogén-szennyezést kezelő víztisztító rendszer (kitermelő, tisztító és szikkasztó rendszerelemek) telepítése, próbaüzeme, vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.
A nyilatkozat tartalmazza:
• a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a szolgáltatás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás összegét, valamint
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
Megkövetelt igazolási mód:
• ha a szerződést kötő másik fél a Vbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott igazolással, vagy
• ha a szerződést kötő másik fél nem Vbt. szerinti ajánlatkérő szervezet, az általa adott igazolással vagy az Részvételre jelentkező nyilatkozatával.
A teljesítés időtartamának (év, hónap, nap, megkezdés és befejezés) a referencia időszakon belülre kell esnie. Részvételre jelentkező a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy az Részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös Részvételre jelentkezőként végezte, a Megrendelő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös Részvételre jelentkezőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megkezdett és befejezett, szerződésszerűen teljesített, kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatokat tartalmazó referenciával az alábbi követelményeknek megfelelően:
a) a tartályfelszámolás legalább 350 m3 mennyiségben;
b) a talajkitermelés legalább 5 m mélységig, összesen 1.500 m3 mennyiségben;
c) a talajtisztítás , tisztított talaj visszatöltése legalább 500 m3 mennyiségben;
d) legalább 100 m3/nap kapacitású, szénhidrogén-szennyezést kezelő víztisztító rendszer (kitermelő, tisztító és szikkasztó rendszerelemek) telepítése, próbaüzeme, vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.
M2) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontjára ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint,
nyilatkozatát a Részvételi dokumentáció IV. fejezet 6. számú minta alapján.
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M2) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület/részszakterületen (MV-M) felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik, aki emellett minimum 24 hónapos, kármentesítési vízi létesítmény, ezen belül legalább víztisztító berendezés és monitoring kútlétesítési, kivitelezési tapasztalattal bír.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Vbt. 50. § (8) bekezdése alapján, a 48. és a 49. § szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez e kapacitásokra szükség van.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, amennyiben a Részvételre jelentkező alvállalkozója kapacitást nyújtó szervezet is egyben:
M1) Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontjára ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megkezdett és befejezett, szerződésszerűen teljesített, kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatokat tartalmazó munkáit (referencia) az alábbi követelményeknek megfelelően:
a) a tartályfelszámolás legalább 350 m3 mennyiségben;
b) a talajkitermelés legalább 5 m mélységig, összesen 1.500 m3 mennyiségben;
c) a talajtisztítás , tisztított talaj visszatöltése legalább 500 m3 mennyiségben;
d) lealább 100 m3/nap kapacitású szénhidrogén-szennyezést kezelő víztisztító rendszer (kitermelő, tisztító és szikkasztó rendszerelemek) telepítése, próbaüzeme, vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.
A nyilatkozat tartalmazza:
• a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a szolgáltatás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás összegét, valamint
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
Megkövetelt igazolási mód:
• ha a szerződést kötő másik fél a Vbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott igazolással, vagy
• ha a szerződést kötő másik fél nem Vbt. szerinti ajánlatkérő szervezet, az általa adott igazolással vagy az Részvételre jelentkező nyilatkozatával.
A teljesítés időtartamának (év, hónap, nap, megkezdés és befejezés) a referencia időszakon belülre kell esnie. Részvételre jelentkező a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy az Részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös Részvételre jelentkezőként végezte, a Megrendelő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös Részvételre jelentkezőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
Az M1) műszaki és szakmai alkalmassági feltételek vonatkozásában a referencia több szerződésből is teljesíthető oly módon, hogy referenciánként valamennyi elvárt részfeladat szerepeltetésre, illetve elvégzésre került. (Részvételi dokumentáció IV. fejezet 5. számú minta)
M1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megkezdett és befejezett, szerződésszerűen teljesített, kárenyhítési és/vagy kármentesítési feladatokat tartalmazó referenciával az alábbi követelményeknek megfelelően:
a) a tartályfelszámolás legalább 350 m3 mennyiségben;
b) a talajkitermelés legalább 5 m mélységig, összesen 1.500 m3 mennyiségben;
c) a talajtisztítás , tisztított talaj visszatöltése legalább 500 m3 mennyiségben;
d) legalább 100 m3/nap kapacitású, szénhidrogén-szennyezést kezelő víztisztító rendszer (kitermelő, tisztító és szikkasztó rendszerelemek) telepítése, próbaüzeme, vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.
M2) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontjára ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint,
nyilatkozatát a Részvételi dokumentáció IV. fejezet 6. számú minta alapján.
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M2) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület/részszakterületen (MV-M) felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik, aki emellett minimum 24 hónapos, kármentesítési vízi létesítmény, ezen belül legalább víztisztító berendezés és monitoring kútlétesítési, kivitelezési tapasztalattal bír.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Vbt. 50. § (8) bekezdése alapján, a 48. és a 49. § szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez e kapacitásokra szükség van.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
3-31/VGH/291/VBT/2023
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.9.2023 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Részvételi Dokumentáció

Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „MH Anyagellátó Raktárbázis Tápiószecső, környezeti kármentesítés”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
2. A részvételi jelentkezés nyelve:
A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére. Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Részvételre jelentkező a fordítást köteles cégszerű aláírással hitelesíteni, de tartalmáért Részvételre jelentkező felelős.
3. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban) is.
Amennyiben eltérés van a papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott Részvételi jelentkezés között, Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
- a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
- roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
- folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
- az oldalakat leszignálva,
- zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
- A borítékon fel kell tüntetni: Részvételi jelentkezés „MH Anyagellátó Raktárbázis Tápiószecső, környezeti kármentesítés” tárgyú beszerzési eljáráshoz, Részvételre jelentkező nevét és címét; részvételi jelentkezés tárgyát (eljárás megnevezését); a beszerzési azonosítószámot; a Részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét, a Részvételre jelentkezés határidejét, valamint a következő megjegyzést: „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ!”
- Az Eljárás beszerzési azonosítója: (3-31/VGH/291/VBT/2023) Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó - dokumentumon fel kell tüntetni,
- A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja: a cég nevét, a cég címét, a cég elérhetőségét, cégszerű aláírást, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
4. Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
5. A részvételi jelentkezések benyújtásának címe:
Személyes benyújtás esetén:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között
Részvételre jelentkező képviselői az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból hosszabb időt vehet igénybe (min. 20-30 perc). Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha a IV.3.4.) pontban megjelölt határidőre, a jelen pontban megadott címre az beérkezett.
A részvételi jelentkezés benyújtásának pontos időpontja az átvételi helységben elhelyezett, közép európai idő szerint beállított óra alapján kerül megállapításra.
A részvételi jelentkezés beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti a Részvételi jelentkezés tartalmazó zárt borítékra. Részvételre jelentkező részére átvételi elismervény kerül kiállításra, ami igazolja az átvételt.
Érvénytelen a részvételi jelentkezés, amennyiben a részvételi jelentkezés benyújtására nyitva állóhatáridő lejártát követően kerül benyújtásra.
Postai feladás esetén:
Neve: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1395 Budapest Pf.: 446.
Postai úton történő megküldés esetén minden esetben ezt a postacímet használja.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy amennyiben részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy vegye figyelembe, hogy a HM belső elosztási ügyrendjéből adódóan a részvételi jelentkezésének a postafiókból az Ajánlatkérőhöz történő megérkezése akár több munkanapot is igénybe vehet. Amennyiben Részvételre jelentkező csomagküldő vagy futárszolgálat útján küldi meg részvételi jelentkezését, úgy gondoskodnia kell arról, hogy a csomagküldő vagy futárszolgálat által esetlegesen alkalmazott külső csomagoláson is kerüljön feltüntetésre jelen beszerzési eljárás beszerzés azonosítója, megnevezése, Részvételre jelentkező neve, valamint a „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ” felirat. Amennyiben a boríték/ csomag/külső csomagolás nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a küldemény (részvételi jelentkezés) elirányításáért, vagy idő előtti/utáni felbontásáért. A késve beérkező részvételi jelentkezések (a Részvételi felhívásban meghatározott részvételi jelentkezésre nyitva álló határidő lejárta után nyújtották be) érvénytelenek. Postai úton történő megküldés esetében a küldemény elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből származó valamennyi kockázat kizárólag a Részvételre jelentkezőt terheli.
A személyes, és a postai úton történő benyújtás esetén is a borítékon (csomagon) minden esetben fel kell tüntetni:
- Ajánlatkérő nevét és címét;
- A részvételi jelentkezés tárgyát (eljárás megnevezését);
- A beszerzési azonosítószámot;
- A Részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét,- A részvételi jelentkezés határidejét, valamint
- A következő megjegyzést: „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ!”
6. Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség:
Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges.
A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
7. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít.
• Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy a jelen részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletében foglalt Műszaki leírás alapján „Tényfeltárási záródokumentáció, Műszaki beavatkozási terv, Új veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely – koncepcióterv„ átadása Ajánlatkérő részéről/ gazdasági szereplő általi kiváltása az eljárás részvételi szakaszában történik.”
8. Közös Részvételre jelentkezők
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen Részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy - a beszerzési eljárásban a közösen Részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult - képviselőt megbízni. A közösen Részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen Részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az ajánlatkérő számára a Részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen Részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
Közös részvételi jelentkezés esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor Részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
- A részvételre jelentkezés tárgyát;
- A közös Részvételre jelentkezők megnevezést és a közös Részvételre jelentkezők tagjait (cégnév, székhely);
- A közös Részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését;
- A közös Részvételre jelentkezők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
- A közös Részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- Közös Részvételre jelentkezők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös Részvételre jelentkezők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
A közös Részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli megállapodásnak a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
9. Kiegészítő tájékoztatás kérése
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
10. Üzleti titok
A Vbt. 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében, valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: 2018. évi LIV. törvény) 1. §-a szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a 2018.évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján Részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
11. Hiánypótlás
Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja.
12. Egyéb információk:
a) A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek.
b) Az Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (45. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § szerint az elérhető közhiteles nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, adott esetben a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetének/alvállalkozójának vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Ajánlattevő felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetének/alvállalkozójának a vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől.
c) Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a részvételi felhívás mellékletét képező dokumentumokat szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.
d) Ajánlatkérő a Vbt. 44.§ (1) bekezdése alapján az ellátás biztonságára vonatkozóan az alábbi követelményt írja elő. A Vbt. 44. § (1) bekezdés g) pontja alapján részvételre jelentkező vállaljon kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy időben értesíti az ajánlatkérőt a szervezetében, ellátási láncában vagy ipari stratégiájában bekövetkezett olyan változásokról, amelyek érinthetik az ajánlatkérő irányában fennálló kötelezettségeit.
e) Ahol a Vbt. az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen részvételi jelentkezést benyújtóknak szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.7.2023