Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 460616-2021

13/09/2021    S177

Poland-Wadowice: Disposable gloves

2021/S 177-460616

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Postal address: ul. Karmelicka 5
Town: Wadowice
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 34-100
Country: Poland
E-mail: zp@zzozwadowice.pl
Telephone: +48 338232230
Fax: +48 338232230
Internet address(es):
Main address: https://www.zzozwadowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek dla ZZOZ w Wadowicach

Reference number: ZP.26.1.19.2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek jednorazowego użytku - rękawiczek chirurgicznych oraz lateksowych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 435 563.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek lateksowych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 384 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi: 7 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 550.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi: 700,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 013.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi: 200,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Podmiotowe środku dowodowe:

1. Zamawiający wezwie do złożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

— - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dotyczące naruszeń obowiązków dotyczących płatności i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu,

6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawy polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/10/2021
Local time: 10:30
Place:

1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

1.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pakiet nr 1- III kwartał 2022

Pakiet nr 2 i 3 - I kwartał 2022

VI.3)Additional information:

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki:

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy;

b) zreorganizował personel;

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich można żądać od Wykonawcy.

7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni,Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 str. 1, zwanym dalej „RODO”). Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje zawarte w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: prezes@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto,lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznychi ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021