The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 46064-2023

24/01/2023    S17

Poland-Świebodzin: Forestry services

2023/S 017-046064

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świebodzin
National registration number: 970040209
Postal address: ul. Wojska Polskiego 3
Town: Świebodzin
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 66-200
Country: Poland
Contact person: Jarosław Guzowski
E-mail: swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Telephone: +48 683822001
Fax: +48 683823926
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezamowienia.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w roku 2023 – III postępowanie

Reference number: SAZ.270.4.2023
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki

drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w roku 2023.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się załączniki nr 2.1.-2.4.2.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 801 538.46 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie w leśnictwach Łagów /02/ i Dolina /03/

Lot No: 1 (Pakiet 3.1)
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251110 Fire-prevention services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin, Leśnictwa:Łagów, Dolina.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach(tekst jedn.:Dz.U.z 2022r. poz.672–„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej do wykonania na terenie Nadleśnictwa

Świebodzin, w roku 2023 na terenie leśnictw Łagów,Dolina. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się: zał. 2.1.- planowany rozmiar prac,2.2.- szczegółowy rozmiar

prac według grup czynności, czynności i lokalizacji, 2.4.1.- informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów),2.4.2.- zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki. Zakresy rzeczowe zestawione w w/w załącznikach mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ na który składają się:Zał. nr 3.1."Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

12 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi, 3.2. opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Zielonej Górze przyjęty decyzją nr 85/2022 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 28.07.2022r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn.spr.:ZG.0301.2.2022). Określony Zał. nr. 3.1. do SWZ i w Zał. nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu

technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ).Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia

(Zał. nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Zał. nr. 3.1. do SWZ i Zał.nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w Zał. nr 3

do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisującychprzedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć

jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach

sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić

również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 144 755.48 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do niniejszego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak

opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12.1. do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie do Sekcji II.2.7) - Okres realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia2023 r. Szacunkowa wartość (Sekcja II.2.6) obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji 20% oraz wartość zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP 50%.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pozyskanie w leśnictwie Dolina /03/

Lot No: 2 (Pakiet 3.2)
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77230000 Services incidental to forestry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin, Leśnictwo Dolina.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U. z 2022r. poz.672–„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świebodzin, w roku 2023

na terenie leśnictwa Dolina. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się: zał. 2.1.- planowany rozmiar prac, 2.2.-szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji, 2.3.1-

charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, zał.2.3.2. -układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie, zał. 2.3.3.-zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, zał. 2.3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, zał. 2.3.5. -zestawienie pozycji

nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, zał. 2.3.6.-informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), Zakresy rzeczowe zestawione w w/w załącznikach mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ na który składają się:zał. nr 3.1. oraz 3.2. (ze względu na ograniczoną ilość znaków nazwy załączników znajdują się w pkt 25 ppkt. 3) SWZ). Określony Zał. nr. 3.1.do SWZ i w Zał. nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac

leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Zał. nr 3.1.do SWZ i Zał. 3.2. nie stosuje się. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w załączniku nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową,

która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w

poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie

leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany

w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest

wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 914 754.07 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do niniejszego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak

opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12.2. do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie do Sekcji II.2.7) - Okres realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r., Szacunkowa wartość (Sekcja II.2.6) obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji 20% oraz wartość zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP 50%.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pozyskanie w leśnictwach Łagów /02/, Toporów /05/, Niedźwiedź /06/

Lot No: 3 (Pakiet 3.3)
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77230000 Services incidental to forestry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin,Leśnictwa:Łagów, Toporów, Niedźwiedź.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U. z 2022r. poz.672–„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świebodzin,w roku 2023

na terenie leśnictw:Łagów, Toporów, Niedźwiedź. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się: zał. 2.1.-planowany rozmiar prac, 2.2.-szczegółowy rozmiar prac według grup czynności,

czynności i lokalizacji, 2.3.1-charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, zał.2.3.2. -układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie, zał. 2.3.3.-zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, zał. 2.3.4. - zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, zał. 2.3.5. -

zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, zał. 2.3.6.-informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), Zakresy rzeczowe zestawione w w/w załącznikach mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład

przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ na który składają się:zał. nr 3.1. oraz 3.2. (ze względu na ograniczoną ilość znaków nazwy załączników znajdują się w pkt 25 ppkt. 3) SWZ). Określony Zał. nr. 3.1. do SWZ i w Zał. nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie

została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Zał. nr 3.1.do SWZ i Zał. 3.2. nie stosuje się. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac

leśnych zostały opisane w załączniku nr 3 do SWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt

zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają

całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania

drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 640 563.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do niniejszego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak

opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12.2. do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie do Sekcji II.2.7) - Okres realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Szacunkowa wartość (Sekcja II.2.6) obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji 20% oraz wartość zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP 50%.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pozyskanie w leśnictwach Myszęcin /11/ i Jordanowo 12/

Lot No: 4 (Pakiet 3.4)
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77230000 Services incidental to forestry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin, Leśnictwa: Myszęcin, Jordanowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 199 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U. z 2022r. poz.672–„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świebodzin, w roku

2023 na terenie leśnictw:Myszęcin,Jordanowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Zał. nr 2 do SWZ, na który składają się: zał. 2.1.- planowany rozmiar prac, 2.2. -szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji, 2.3.1.- charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, zał.2.3.2.-układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie, zał. 2.3.3.-zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, zał. 2.3.4.- zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, zał. 2.3.5.-zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, zał. 2.3.6.-informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), Zakresy rzeczowe zestawione w w/w załącznikach mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu

zamówienia zostały opisane w Zał. nr 3 do SWZ na który składają się:zał. nr 3.1. oraz 3.2. (ze względu na ograniczoną ilość znaków nazwy załączników znajdują się w pkt 25 ppkt 3) SWZ). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad

procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w załączniku nr 3 do SWZ. Określony Zał. nr. 3.1. do SWZ i w Zał. nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów

składających się na przedmiot zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Zał. nr 3.1. do SWZ i Zał. nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową,

która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w

poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie

leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w

zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany

w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest

wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna.Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 923 893.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do niniejszego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak

opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12.2. do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie do Sekcji II.2.7) - Okres realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Szacunkowa wartość (Sekcja II.2.6) obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji 20% oraz wartość zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP 50%.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pozyskanie w leśnictwach Lubrza /13/ i Staropole /14/

Lot No: 5 (Pakiet 3.5)
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świebodzin, Leśnictwa: Lubrza, Staropole.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 199 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U. z 2022r. poz.672–„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świebodzin, w roku

2023 na terenie leśnictw:Lubrza, Staropole. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Zał. nr 2 do SWZ, na który składają się: zał. 2.1.- planowany rozmiar prac, 2.2. -szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i

lokalizacji, 2.3.1.-charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna, zał.2.3.2.-układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie, zał. 2.3.3.-zestawienie odległości i warunków zrywki drewna, zał. 2.3.4.- zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki, zał. 2.3.5.-zestawienie pozycji

nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, zał. 2.3.6.-informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał), Zakresy rzeczowe zestawione w w/w załącznikach mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu

zamówienia zostały opisane w Zał. nr 3 do SWZ na który składają się:zał. nr 3.1. oraz 3.2. (ze względu na ograniczoną ilość znaków nazwy załączników znajdują się w pkt 25 ppkt 3) SWZ). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad

procedury dokonywania odbiorów prac leśnych zostały opisane w załączniku nr 3 do SWZ. Określony Zał. nr. 3.1. do SWZ i w Zał. nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów

składających się na przedmiot zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Zał. nr 3.1. do SWZ i Zał. nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie

leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany

w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest

wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna.Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 177 572.45 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do niniejszego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak

opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12.2. do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę (na Obszarze Realizacji Pakietu).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie do Sekcji II.2.7)-Okres realizacji zamówienia:od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023r. Szacunkowa wartość (Sekcja II.2.6) obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji 20% oraz wartość zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP 50%.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust1 pkt 1)-6)PZP oraz art.109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10PZP oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. z 2022r. poz.835–„Specustawa”) i art. 5k rozporządzenia Rady(UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie(Dz.Urz.UE nrL 229 z31.7.20214, str.1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia(UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L111 z 8.4.2022,str.1)oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego w Sekcji III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminach wskazanych w SWZ:

1)oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”)- treść JEDZ została określona w zał. nr4 do SWZ,

2)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady(UE) Nr 833/2014 powyżej-wzór oświadczenia zał. nr 5 doSWZ.

3)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:art.108 ust.1 pkt1 i 2 oraz art.108 ust.1 pkt 4,art.109 ust1 pkt 2 lit a),b),art.109 ust.1pkt 3PZP(w zakresie określonym w SWZ)- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

4)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie określonym w SWZ)-(wzór oświadczenia stanowi Zał. nr7 doSWZ),

5)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt1)PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

6)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1pkt 1)PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,

że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,UZUPEŁNIENIE W SEKCJI VI.3) LIT.A.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Na potwierdzenie spełniania warunku dot. sytuacji finansowej, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć(w terminach wskazanych w SWZ):

a)oświadczenie na formularzu JEDZ-Wykonawca w Części IV JEDZ wypełnia tylko sekcję "alfa":OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt1 lit b),Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

2.DOTYCZY SEKCJI III.1.2)ORAZ SEKCJI III.1.3)-Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby,składa wraz z ofertą:

1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;(2)sposób i okres

udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;(3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Zał. nr6 do SWZ.

2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) złożone na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby powinien zostać złożony

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w art.5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca2014 r.(w zakresie wskazanym w SWZ)-(wzór oświadczeń stanowi zał. nr5A do SWZ). Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej na zasadach określonych w art118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SEKCJI III.1.1) pkt3 ppkt.3),5)-6) oraz w SEKCJI VI.3) lit.A, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających,że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w SEKCJI III.1.1) pkt3 ppkt.3),5)-6) oraz w SEKCJI VI.3) lit.A Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art.126 ust.1PZP. Do podmiotów udost. zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt 9.5.-9.7.SWZ stosuje się odpowiednio.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową

nie mniejszą niż:Pakiet 3.1-60 000,00 zł, Pakiet 3.2-50 000,00 zł, Pakiet 3.3-210 000,00 zł, Pakiet 3.4-110 000,00 zł, Pakiet 3.5-130 000,00 zł. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

B.UZUPEŁNIENIE DO SEKCJI III.1.3) "Minimalny poziom ... "pkt. 2: b)co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna; Pakiety 3.4-3.5 a)co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester, z zastrzeżeniem, że alternatywnie zamiast maszyny leśnej typu harwester Wykonawca może wykazać dysponowaniem odpowiednią ilością osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (w każdym z tych Pakietów) Szczegóły dot. ilości osób posiadających ww. uprawnienia zostały opisane w warunku w pkt 7.1. ppkt 4) lit c) odpowiednio pkt IV) lit a) i V) lit a) SWZ.b)co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna (w każdym z tych Pakietów).

3. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: Pakiet 3.1: a)co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; b)co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; c)co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne orzeczenia lekarskie uprawniające do pracy na wysokości; Pakiety 3.2-3.5 - co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa (w każdym z tych Pakietów)

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia znajdują się w pkt 7.1.ppkt 4lit c);pkt II) lit. a) - V) lit. a) SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie doświadczenia,Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć(w terminach wskazanych w SWZ):

a) oświadczenie na formularzu JEDZ - Wykonawca w Części IV JEDZ wypełnia tylko sekcję "alfa": OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

c) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

2.Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć(w terminach wskazanych w SWZ):

a) oświadczenie na formularzu JEDZ - Wykonawca w Części IV JEDZ wypełnia tylko sekcję "alfa": OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).

3.Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć(w terminach wskazanych w SWZ):

a) oświadczenie na formularzu JEDZ - Wykonawca w Części IV JEDZ wypełnia tylko sekcję "alfa": OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).

DOTYCZY SEKCJI III.1.2) ORAZ SEKCJI III.1.3):

1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

2.Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie - ze względu na ograniczoną ilość znaków szcegółowe informacje zawarte są w pkt. 7.3. SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): Pakiet 3.1 zrealizował lub realizuje (przy czym w tym

przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto polegające na wykonywaniu prac obejmujących hodowlę i

ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową.Pakiety 3.2-3.5 - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej

niż: Pakiet 3.2 - 280 000,00 zł brutto, Pakiet 3.3 - 1 100 000,00 zł brutto, Pakiet 3.4 - 580 000,00 zł brutto, Pakiet 3.5 - 660 000,00 zł brutto, polegające na wykonywaniu prac obejmujących pozyskanie i zrywkę drewna w każdym z tych Pakietów, przy czym

(dotyczy każdego z Pakietów3.1-3.5): (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b)

w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku.

2. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: Pakiet 3.1 co najmniej 1 szt. beczkowozu o pojemności min. 2,0 tys. litrów przeznaczonego do dogaszania pożarów Pakiet 3.2: a) co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester, z zastrzeżeniem, że alternatywnie zamiast maszyny leśnej typu harwester Wykonawca może wykazać dysponowaniem odpowiednią ilością osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 161,poz.1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej Szczegóły dot. ilości osób posiadających ww. uprawnienia zostały opisane w warunku w pkt 7.1. ppkt 4) lit c) pkt II) lit a) SWZ,b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna; Pakiet 3.3:a)co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester, z zastrzeżeniem, że alternatywnie zamiast maszyny leśnej typu harwester Wykonawca może wykazać dysponowaniem odpowiednią ilością osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz.1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej Szczegóły dot. ilości osób posiadających ww. uprawnienia zostały opisane w warunku w pkt 7.1. ppkt 4) lit c) pkt III) lit a) SWZ,

UZUPEŁNIENIE W SEKCJI III.1.2) "Minimalny poziom ..." lit. B.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów stanowiące załączniki nr 12.1.i 12.2.do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorach umów warunków ich wprowadzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC,na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż odpowiednio dla Pakietów:3.1–50 000,00 zł, 3.2–40 000,00 zł,3.3 – 180 000,00

zł, 3.4 –90 000,00 zł;3.5 -100 000,00 zł.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający stosownie do postanowienia art.138ust.2 pkt2)PZP wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 PZP wynoszący nie mniej niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Poprzednie dwa postępowania w zakresie Pakietów 3.1-3.5 zostały unieważnione, a konieczne jest zapewnienie ciągłości realizacji zadań gospodarczych zgodnie z zasadą trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Świebodzin,

jak również zapewnienia dostaw surowca drzewnego do odbiorców. Ponadto ze względu na znaczny rozmiar rzeczowy zamówienia zwlekanie z udzieleniem zamówienia może spowodować szkodę w mieniu Skarbu Państwa, jak również wzrost zagrożenia pożarowego.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu w odniesieniu do II postępowania na usługi Leśne 2023 zachował niezmienność Pakietów.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/02/2023
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/05/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/02/2023
Local time: 11:30
Place:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Zamawiający za pośrednictwem Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A. UZUPEŁNIENIE DO SEKCJI III.1.1):7) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4) PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

8) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,o których mowa w:art.108 ust.1 pkt 3- 6, art.109 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit b),c), art. 109 ust.1 pkt 3,5, 7-10 PZP (w zakresie określonym w SWZ)-(wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art.125 ust.1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Zał. nr 8 do SWZ).

B.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, Zamawiający informuje, że:

1.pozostałe informacje dotyczące Wykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu znajdują się w pkt 7.4.-7.6.SWZ.

2.informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w pkt 9.5.-9.7.SWZ.

3. informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) znajdują się w pkt 9.10.SWZ.

4. informacje dotyczące Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej znajdują się w pkt 9.11.SWZ.

5 pozostałe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, sposobu ich przekazania oraz sporządzenia Zamawiającemu znajdują się w pkt 9.8., 9.12.-9.25.SWZ.

C.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

D.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.„procedury odwróconej”,o której mowa w art.139 ust.1,3-4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

E.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu e-zamówień.

- szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w pkt 10SWZ.

F.Opis sposobu przygotowania ofert znajduje się w pkt 13SWZ.

G.Wymagania dotyczące wadium szczegółowo określa pkt 11SWZ.

H. Klauzula RODO-pkt.21SWZ.

I.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich

w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia.

J.Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

K.Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego zamówienia znajdują się w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2023