Tjenesteydelser - 460668-2019

01/10/2019    S189    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Personaleuddannelse

2019/S 189-460668

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Navntoft Rørup
E-mail: modst@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106109769.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106109769.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106109769.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af projektledelseskurser (Projektledelsesaftalen)

Sagsnr.: 2019-2751
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80511000 Personaleuddannelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder Rammeaftale vedrørende indkøb af projektledelseskurser på vegne af hele staten.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i rammeaftalens bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106109769.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80521000 Uddannelsesprogrammer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vil omfatte følgende ydelser, jf. bilag 1B i udbudsmaterialet:

1) Introduktion til projektarbejde for projektdeltagere;

2) Generel projektledelse for kommende projektledere, projektledere med begrænset erfaring eller primært erfaring fra mindre projekter;

3) Statens it-projektmodel for medarbejdere med behov for kendskab til den statslige it-projektmodel, fx projektledere, styregruppedeltagere eller hyppige projektdeltagere;

4) It-projektledelse i staten for medarbejdere med behov for at blive klædt på til at gennemføre statslige it-projekter.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen.

Bestilling af ydelser kan ske som direkte tildeling til Hovedleverandøren eller ved iværksættelse af fornyet konkurrence (miniudbud) mellem de Leverandører, inklusive Hovedleverandøren, som Moderniseringsstyrelsen har indgået Rammeaftale med, jf. nærmere herom i Bilag 13 i udbudsmaterialet.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, fordi der er tale om sammenhængende ydelser, der ikke meningsfuldt kan opdeles i delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

1) en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste disponible regnskabsår, og

2) en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Ad 1: Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, i pct. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital ift. deres samlede aktiver, i pct. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes (konsortiets) samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, i pct.

Ad 1 og 2: Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Rammeaftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte kunde, jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014. Politiets og Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en sikkerhedsundersøgelse med henblik på den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde, jf. ovenfor.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Tilbudsgiverne udarbejder deres tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver deres tilbud inden for tilbudsfristen, jf. nærmere betingelserne for konkurrenceudsættelse. Identifikationen af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af underkriterierne "Pris" og "Kursusprogram og tilrettelæggelse af kursusforløbene", jf. nærmere betingelserne for konkurrenceudsættelse.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden, jf. pkt. I.3) Virksomheden kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Virksomheden skal have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version).

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet d. 9.10.2019 kl. 10:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Se nærmere oplysninger i betingelserne for konkurrenceudsættelse.

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge bilag II til betingelserne for konkurrenceudsættelse - Erklæring om egnethed, som bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om bevis for:

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.4, og

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Tilbudsgiver dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene ved afgivelse af en erklæring, jf. bilag II til betingelserne for konkurrenceudsættelse - Erklæring om egnethed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.4, skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk.2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes via udbudshjemmesiden.

I relation til punkt III.1.) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er markedsmæssige og økonomiske hensyn, idet karakteren af Rammeaftalens ydelse gør den uegnet til opdeling, se yderligere uddybning i betingelserne for konkurrenceudsættelse punkt 3.

Moderniseringsstyrelsen kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren måtte basere sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere vil blive offentliggjort på udbudshjemmesiden, jf. pkt. 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af betingelserne for konkurrenceudsættelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2019