29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 460681-2023

Submission deadline has been amended by:  511546-2023
28/07/2023    S144

Polska-Warszawa: Para, gorąca woda i podobne produkty

2023/S 144-460681

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
Krajowy numer identyfikacyjny: SPZOZ.U.280/ZAP/2022
Adres pocztowy: ul. Zamiany 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-786
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kurek
E-mail: zamowienia@zozursynow.pl
Tel.: +48 226416759
Faks: +48 226415214
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektów SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13, ul. Na uboczu 5 i ul. E. Romera 4 w Warszawie na okres 48 miesięcy

Numer referencyjny: SPZOZ.U.ZAP/5080/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09320000 Para, gorąca woda i podobne produkty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektów SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13, ul. Na uboczu 5 i ul. E. Romera 4 w Warszawie na okres 48 miesięcy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Warunki ogólne (załącznik nr 1 do SWZ)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do obiektów SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13, ul. Na uboczu 5 i ul. E. Romera 4 w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej tj. sprzedaż i dystrybucja ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków przychodni przy ulicach Romera 4, Na Uboczu 5, Zamiany 13.

Dostawa ciepła do budynków jest usługą niezbędną do funkcjonowania placówek SPZOZ.

Zużycie energii w roku 2022 dla wszystkich budynków wynosiło 3.199,38 GJ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada:

1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm),

2. aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu umowy zawartej z dystrybutorem energii cieplnej o świadczeniu usług przesyłania i dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjne

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikem nr 8 do SWZ Proponowane postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

07.2027 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2023