Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 460684-2021

13/09/2021    S177

Romania-Nojorid: Protective gear

2021/S 177-460684

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA NOJORID
National registration number: 4454999
Postal address: Strada: Principala, nr. 105i
Town: Nojorid
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 417345
Country: Romania
Contact person: IOANA BOC
E-mail: primaria.nojorid@yahoo.com
Telephone: +40 259393194
Fax: +40 259393192
Internet address(es):
Main address: https://www.primarianojorid.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127419
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 pentru elevii și cadrele didactice în Comuna Nojorid, Bihor” – Cod Smis 143285

Reference number: 2
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In contextul dat si tinand cont de faptul ca redeschiderea scolilor necesită o largă asumare în societate, este nevoie de realizarea unor investitii care sa asigure creșterea capacității unității de învățământ si a structurilor din subordine pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2. Prezenta investitie cu titlul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din cadrul comunei Nojorid, județul Bihor” se identifica cu finantarile nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în cadrul Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Realizarea proiectului, si implicit a obiectivului acestuia, va permite desfasurarea in conditii de siguranta a anului scolar curent, afectat de criza cauzata de virusul/infectia SARS-COV-2, identificandu-se cu obiectivele de investitie ale Programului Operațional Infrastructură Mare privind consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 666 768.36 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
38430000 Detection and analysis apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Comuna Nojorid, județul Bihor

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele ce se doresc a fi achizitionate sunt urmatoarele: - a se vedea produsele mentionate in cadrul Caietului de Sarcini

Grupul țintă este reprezentat de 423 elevi și cadre didactice de pe raza comunei Nojorid, judetul Bihor. Beneficiarii directi ai proiectului: Populatia scolara si cadrele didactice de pe raza U.A.T. Nojorid, dupa cum urmeaza: - Școala Gimnazială nr. 1 Nojorid; - 183 elevi si cadre didactice - Școala Gimnazială nr. 2 Livada; - 101 elevi si cadre didactice - Grădinița cu Program Normal nr. 1 Nojorid - 56 elevi si cadre didactice - Școala Primară nr. 1 Leș; - 37 elevi si cadre didactice - Grădinița cu Program Normal nr. 2 Livada - 21 elevi si cadre didactice - Grădinița cu Program Normal nr. 3 Leș - 25 elevi si cadre didactice Beneficiarii indirecti ai proiectului: Comunitatea locala, prin protejarea sanatatii populatiei ca urmare a consolidarii capacitatii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale de a limita, prin actiunile intreprinse, raspandirea virusului/infectiei SARS-COV-2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19

II.2.14)Additional information

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obtinerea finantarii nerambursabila prin programul de finantare Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea Sanata... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile excludere prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti se va prezenta in SEAP Formularul DUAE completat care mentioneaza indeplinirea prezentei cerinte de calificare.

In vederea completarii, autoritatea contractanta va pune la dispozitie in cadrul. Documentatiei de atribire Formularul DUAE generat pentru prezenta procedura.

Precizari:

Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura. Verificarea inexistentei unei situatii de excludere prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 se va face prin prezentarea Documentelor de confirmare pentru ofertant, tert sustinator si subcontractant. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori econimici, prezenta cerinta de calificare trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, respectiv documentele solicitate vor fi prezentate pentru fiecare membru al asocierii in parte. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte in SEAP Documentele de confirmare a informatiilor declarate in DUAE.

Documentele de confirmare care vor fi solicitate de autoritatea contractanta sunt:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (Buget Local si Buget de Stat), prezentate in forma lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului.

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- Alte documente edificatoare, dupa caz ;

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de confirmare de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.

Documentele prezentate pentru persoane juridice/fizice straine vor fi depuse in limba in care au fost emise si vor fi insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. Documentele vor fi depuse in forma lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribure sunt:

Numele şi prenumele persoanei cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante

Baba Petru Teodor PRIMAR

Tripa Cristian Tudor Viceprimar

Ionel Maria Secretar general

Avrigeanu Mihai -Alexandru Arhitect sef

Buboi Topan Stelian Constantin Consilier local

Chifor Eugen-Aurel Consilier local

Mos Teodora Consilier local

Cotca Marcel-Emil Consilier local

Bora Catalin Dumitru Consilier local

Chivari Ioan Consilier local

Drimba Florin Consilier local

Farcaş Valentin Consilier local

Silaghi Lucian- Petru Consilier local

Micle Dorel Ioan Consilier local

Crisan Iulian Dutu Consilier local

Tripa Liviu Consilier local

Sime Catalin Florin Consilier local

Todea Claudiu Consilier local

Boc Niculina Ioana Consilier superior

Marincean Anamaria Consilier principal

Zot Sanda Florina Consilier principal

Blaj Nicolae Florian Furnizor de servicii auxiliare achizitii publice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv ONRC, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative (certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise în tara de rezidenta) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Completare DUAE.

Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul de subcontractare.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritaii contractant, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular) va fi prezentat odata cu DUAE.

 DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate doar de ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperiența similară Ofertantul trebuie sa fi livrat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin 660.000 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor livrate in ultimii 3 ani. Prin produse similare autoritatea contractantă întelege: „furnizare de produse necesare gestionarii crizei sanitare COVID”

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Completare DUAE.Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Pentru scopul prezentei proceduri perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. Livrări de produse, efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de Ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către Ofertant în DUAE.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența clauze suspensive

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021