Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 460693-2021

13/09/2021    S177

Poland-Sucha Beskidzka: Surgical gloves

2021/S 177-460693

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Szpitalna 22
Town: Sucha Beskidzka
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 34-200
Country: Poland
Contact person: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Telephone: +48 338723323
Internet address(es):
Main address: www.zozsuchabeskidzka.pl
Address of the buyer profile: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic

Reference number: ZOZ.V.010/DZP/85/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych diagnostycznych, chirurgicznych, foliowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 596 475.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL219 Nowotarski
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w ilości i asortymencie określonym w pakiecie nr 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Jakość (ocena techniczna) / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL219 Nowotarski
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w ilości i asortymencie określonym w pakiecie nr 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Jakość (ocena techniczna) / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL219 Nowotarski
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w ilości i asortymencie określonym w pakiecie nr 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Jakość (ocena techniczna) / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL219 Nowotarski
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic foliowych określonych w pakiecie nr 4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Jakość (ocena techniczna) / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL219 Nowotarski
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic do pracy z cytostatykami określonych w pakiecie nr 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Jakość (ocena techniczna) / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2021
Local time: 11:00
Place:

Dział Zamówień Publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka Blok B, IV pietro

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji : http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (JEDZ)

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ).

Z uwagi na ograniczona ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń i dokumentów w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określone są w SWZ rozdz. VIII.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Próbki ( w ilości i asortymencie określonym w rozdz. XVI)

• Dokumenty określonych w poszczególnych pakietach.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587707
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni, od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy , jeżeli zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021