Építési beruházás - 460862-2020

02/10/2020    S192

Magyarország-Dunaújváros: Magasépítési munka

2020/S 192-460862

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 182-436186)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14664016
Postai cím: Táncsics Mihály utca 1/A.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
E-mail: sarolta.nemeth@kk.gov.hu
Telefon: +36 25795213
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kk.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ráckeresztúr EFOP412 kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000651402020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 182-436186

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 20/10/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 26/10/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 20/10/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 26/10/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

A szakember név szerinti megajánlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét jelenti.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely szerint Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelenné nyilvánítja azajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

5. Feltételes közbeszerzés:

A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

6. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 000 000 Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00336822-30005008

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás, illetve a Kbt. 54. § szerint

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

7. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

10. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

13. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedő, minimum 150 000 000 Ft/kár, valamint 300 000 000 Ft/év összegű, felelősségbiztosítási szerződéssel.

14. Ajánlattevő köteles a teljesítés során figyelembe venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

15. Ajánlatérő a II.2.5) pontban a „hátrányos helyzetű munkavállaló” fogalma alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. rendeletben szereplő fogalmat érti.

16. Ajánlatkérő ajánlatában a II.2.5) értékelési részszempont szerinti megajánlását köteles nyilatkozattal alátámasztani, melyben név szerint megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalókat, a hátrányos helyzetet megalapozó körülmény / tény / adat / információ feltüntetésével, valamint azzal, hogy nevezett munkavállaló milyen munkakörben, milyen feladatot lát el a szerződés teljesítése során. Ajánlattevő az értékelési szempont altámasztására köteles benyújtani a hátrányos helyzet igazolására vonatkozó dokumentumot, amely alapján megállapítható ajánlattevő jelen értékelési szempont szerinti vállalása. A dokumentumból egyértelműen ki kell tűnnie a hátrányos helyzetnek.

17. Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni.

18. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket-létszám feltüntetésével-az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti.

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend,illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók.

Helyesen:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

A szakember név szerinti megajánlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét jelenti.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a II.2.5.) pontban a 2., 3., 4. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely szerint Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelenné nyilvánítja azajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

5. Feltételes közbeszerzés:

A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

6. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 000 000,- Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00336822-30005008

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás, illetve a Kbt. 54. § szerint

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

7. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

10. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

13. Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedő, minimum 150 000 000,- Ft/kár, valamint 300 000 000,- Ft/év összegű, felelősségbiztosítási szerződéssel.

14. Ajánlattevő köteles a teljesítés során figyelembe venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

15. Ajánlatérő a II.2.5) pontban a „hátrányos helyzetű munkavállaló” fogalma alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. rendeletben szereplő fogalmat érti.

16. Ajánlatkérő ajánlatában a II.2.5) értékelési részszempont szerinti megajánlását köteles nyilatkozattal alátámasztani, melyben név szerint megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalókat, a hátrányos helyzetet megalapozó körülmény / tény / adat / információ feltüntetésével, valamint azzal, hogy nevezett munkavállaló milyen munkakörben, milyen feladatot lát el a szerződés teljesítése során. Ajánlattevő az értékelési szempont altámasztására köteles benyújtani a hátrányos helyzet igazolására vonatkozó dokumentumot, amely alapján megállapítható ajánlattevő jelen értékelési szempont szerinti vállalása. A dokumentumból egyértelműen ki kell tűnnie a hátrányos helyzetnek.

17. Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni.

18. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket-létszám feltüntetésével-az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás II.1.6) pontjának folytatása:

Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában.

Részekre bontás esetén előfordulat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő.

Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében.

Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

Helyesen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás II.1.6) pontjának folytatása:

Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában.

Részekre bontás esetén előfordulat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő.

Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében.

Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

Felhívás VI.3) pontjának folytatása

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend,illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók.

20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart NEM konzultációs jelleggel, melynek időpontja 2020. október 8. napja 16:00 óra, találkozási helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4.

VII.2)További információk: