29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 461080-2023

28/07/2023    S144

Polska-Bielsko-Biała: Karetki

2023/S 144-461080

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 001090531
Adres pocztowy: ul. Emilii Plater 14
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Przewłocki
E-mail: b.przewlocki@pogotowie.bielsko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pogotowie.bielsko.pl/start
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5445adbc-2539-11ee-a60c-9ec5599dddc1
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5445adbc-2539-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5445adbc-2539-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa dwóch ambulansów kontenerowych 4x4 typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Numer referencyjny: 4/D/ZP/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34114121 Karetki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa dwóch ambulansów kontenerowych 4x4 typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192160 Nosze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów kontenerowych 4x4 typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca zapewni, że dostarczone pojazdy będą:

a) fabrycznie nowe, w pełni sprawne, bez wad, nie demonstracyjne, nie będące przedmiotem ekspozycji,

b) ich standard zabudowy obejmuje co najmniej zabudowę medyczną, nosze główne wraz z transportem noszy,

c) zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023r.,

d) zabudowa medyczna wykonana została nie wcześniej niż w 2023 r., zaś Wykonawca posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyposażenia medycznego zabudowy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974 z późn. zm.),

e) gotowe do użycia.

4. Zakupione pojazdy muszą spełniać m.in. następujące wymagania:

a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.);

c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023r., poz. 118) obowiązujących dla ambulansów sanitarnych C;

d) norm: PN-EN 1789+A2 lub ją zastępującą dla pojazdu „lub równoważną” oraz PN-EN 1865 lub ją zastępującą „lub równoważną” dla sprzętu do transportowania pacjenta - nosze główne i transporter noszy, łącznie z mocowaniem;

e) posiadać ważne świadectwo homologacji ambulansu lub dopuszczenie indywidualne typu WE lub dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oferowanego pojazdu skompletowanego (na samochód wraz z zabudową), wystawione zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

f) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022r., poz. 1849);

g) spełniać warunki określone w przepisach prawnych wspólnotowych UE, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów środowiskowych, tj. emisji dwutlenku węgla i zużycia energii.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie samochodów, wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, gdyż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób określony w tych projektowanych postanowieniach umowy.

6. Na dostarczone pojazdy Wykonawca musi udzielić gwarancji w następującym zakresie:

a) na pojazd bazowy: min. 24-miesięcznej gwarancji – bez limitu kilometrów;

b) na zabudowę medyczną: min. 24-miesięcznej gwarancji;

c) na powłokę lakierniczą: min. 24-miesięcznej gwarancji;

d) na perforację nadwozia: min. 72-miesięcznej gwarancji;

e) na wyposażenie medyczne: min. 24-miesięcznej gwarancji;

f) na nosze: min. 24-miesięcznej gwarancji.

7. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34114121-3 – Karetki

33192160-1 – Nosze

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne pojazdu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. PODSTAWY WYKLUCZENIA: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 ustawy; b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy; c) c związku z wprowadzoną ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wezwie do złożenia powyższej informacji jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z czym Zamawiający wyznacza termin skłądania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy złożonych ofert. Zamawiający wyznacza następujące osoby: Bogdan Przewłocki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Obligatoryjnie: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; b) oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w rozdziale IX pkt. 1.3) oraz 6 – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. c) przedmiotowe środki dowodowe, tj. wypełniony druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ 2) Dodatkowo – jeśli dotyczy: a) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa; b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa: oświadczenie JEDZ (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ; Dokumenty podmiotowe Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 Rozdziału X SWZ, Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; b) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 SWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppk.1) Rozdziału X SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 3 ppkt.1) Rozdziału X SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

2. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2023