Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 461084-2018

20/10/2018    S203

Малта-Grand Harbour Valletta: Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

2018/S 203-461084

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf
Град: Grand Harbour Valletta
код NUTS: MT0 MALTA
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4090
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Убежище

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

Референтен номер: EASO/2018/691
II.1.2)Основен CPV код
45314300 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 358 050.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: MT MALTA
Основно място на изпълнение:

Седалище на EASO в Малта:

— Winemakers Wharf,

— Grand Harbour Valletta,

— MRS 1917,

— МАЛТА.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 358 050.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Периодът за изпълнение на задачите, определени в договора, може да бъде автоматично подновен 2 пъти за период от 12 месеца, освен ако не бъде изпратено писмено уведомление за обратното от една от страните и е получено от другата страна три месеца преди изтичане на договорния период.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

EASO си запазва правото да увеличи прогнозната стойност на рамковия договор с 50 %, в съответствие с член 85 от Финансовия регламент на EASO и член 164, параграф 5, буква e) от Финансовия регламент на ЕС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/11/2018
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/11/2018
Местно време: 11:00
Място:

Помещения на EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, МАЛТА.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2-ма упълномощени представители за всеки оферент, съобщени предварително на EASO на адрес: contracts@easo.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4302-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2018