Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 461084-2018

20/10/2018    S203

Malta-Grand Harbour Valletta: Levering en installatie van kabels voor passieve data- en elektrische netwerkdiensten

2018/S 203-461084

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Postadres: MTC Block A, Winemakers Wharf
Plaats: Grand Harbour Valletta
NUTS-code: MT0 MALTA
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4090
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van kabels voor passieve data- en elektrische netwerkdiensten

Referentienummer: EASO/2018/691
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314300 Aanleg van kabelinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering en installatie van kabels voor passieve data- en elektrische netwerkdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 358 050.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT MALTA
Voornaamste plaats van uitvoering:

EASO Hoofdkwartier in Malta:

— Winemakers Wharf,

— Grand Harbour Valletta,

— MRS 1917,

— MALTA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering en installatie van kabels voor passieve data- en elektrische netwerkdiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 358 050.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De uitvoeringstermijn van de taken zoals vermeld in de overeenkomst kan 2 maal automatisch worden verlengd voor een looptijd van 12 maanden, tenzij een schriftelijk bericht wordt verstuurd door een van de partijen en dit bezwaar door de andere partij 3 maanden vóór het verstrijken van de contractuele periode wordt ontvangen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het EASO behoudt zich het recht voor de geschatte waarde van de raamovereenkomst te verhogen met 50 %, in overeenstemming met artikel 85 van het Financieel Reglement van het EASO en artikel 164(5)(f) van het Financieel Reglement van de EU.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Kantoren van het EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Maximaal 2 gevolmachtigde vertegenwoordigers per inschrijver die van tevoren aan het EASO moeten worden aangemeld via contracts@easoeuropa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de EU
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2018