Služby - 461086-2018

20/10/2018    S203    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Chafea/2018/Health/03 Jediná rámcová zmluva na poskytovanie podporných služieb na riadenie skupín odborníkov v oblasti (verejného) zdravia

2018/S 203-461086

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 187-421525)

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), Health and Food Safety Unit
Luxembourg
L-2920
Luxembursko
Kontaktná osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Directorate-General for Health and Food Safety
Brussels
1049
Belgicko
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chafea/2018/Health/03 Jediná rámcová zmluva na poskytovanie podporných služieb na riadenie skupín odborníkov v oblasti (verejného) zdravia

Referenčné číslo: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Hlavný kód CPV
85100000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom rámcovej zmluvy je poskytovať v krátkom čase oznámené služby na riadenie a podporu práce skupín odborníkov v oblasti (verejného) zdravia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/10/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 187-421525

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenského alebo obchodného registra
Namiesto:

Pozri špecifikácie obstarávania

má byť:

Pozri upravené špecifikácie obstarávania

Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch

má byť:

Kritériá výberu sú uvedené v upravených špecifikáciách obstarávania

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Upravené špecifikácie obstarávania budú publikované s nahradením slovného spojenia „rodený hovoriaci po anglicky/anglický materinský jazyk“ v rámci kvalifikačných kritérií pre profily B5 a B6 slovným spojením „rodený hovoriaci po anglicky alebo perfektná znalosť angličtiny dosvedčená jazykovým certifikátom (úroveň C2 podľa CEFR alebo ekvivalent)“.