S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 461099-2018

20/10/2018    S203

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva týkajúca sa rýchleho mapovania služieb riadenia mimoriadnych situácií v rámci programu Copernicus

2018/S 203-461099

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 177-400279)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.1 – Disaster Risk Management
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Tatjana TAVCAR
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva týkajúca sa rýchleho mapovania služieb riadenia mimoriadnych situácií v rámci programu Copernicus

Referenčné číslo: JRC/IPR/2018/E.1/0016/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
72319000 Poskytovanie údajov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Služba riadenia mimoriadnych situácií Copernicus (CEMS) je jednou zo šiestich základných služieb, ktoré ponúka program Copernicus Je určená ako prevádzková služba ponúkaná oprávneným používateľom, ktorí sú aktívni v oblasti riadenia katastrof v členských štátoch EÚ, európskom mechanizme civilnej ochrany, generálnych riaditeľstvách Komisie (GR) a zúčastnených výkonných agentúrach a aktéroch medzinárodnej humanitárnej pomoci. Obstarávanie súvisí s rýchlym mapovaním a časťou mapovanie v rámci Služby riadenia mimoriadnych situácií Copernicus (CEMS). Skladá sa z poskytnutia geopriestorových informácií na požiadanie do niekoľkých hodín na podporu činností riadenia núdzových situácií bezprostredne po prípade núdzovej situácie. V rýchlom režime je služba založená na získavaní, spracovaní a analýze satelitných snímok a iných geograficky priestorových rastrových a vektorových zdrojov dát. Produkty sú štandardizované mapy a vektorové súbory so súborom parametrov, ktoré si používateľ pri žiadosti o služby môže zvoliť.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/10/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 177-400279

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: Place:
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO

má byť:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO. Building 58, Office 12a.

Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 25/10/2018
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 05/11/2018
Miestny čas: 15:30
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 24/10/2018
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 05/11/2018
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: