Usługi - 461136-2015

Wyświetl widok skrócony

30/12/2015    S252

Belgia-Bruksela: Instrument na rzecz MŚP — etap 3: dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych

2015/S 252-461136

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/25
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/easme

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/25
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/25
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Instrument na rzecz MŚP — etap 3: dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: zadania będą realizowane w obiektach wyznaczonych przez usługodawcę, z wyjątkiem siedziby EASME lub Komisji Europejskiej.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem instrumentu na rzecz MŚP jest stymulowanie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w MŚP będących jego beneficjentami oraz znalezienie odpowiedzi na wyzwania społeczne. Cel ten można osiągnąć poprzez wsparcie w rozwoju i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów/usług/procesów przez MŚP. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezpośrednich, coachingu w zakresie innowacyjności w biznesie oraz usług komercjalizacji.
Celem etapu 3 instrumentu na rzecz MŚP — „Dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych” jest ułatwienie dostępu korzystających MŚP do najważniejszych międzynarodowych targów handlowych na nowych rynkach geograficznych poza Unią Europejską i w krajach stowarzyszonych w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”. MŚP korzystające z instrumentu będą również uczestniczyć w targach odbywających się w Europie. Warto przy tym mieć na uwadze, że regionalne i krajowe agencje wsparcia przedsiębiorczości zazwyczaj organizują wspólne stoiska innowacyjnych MŚP na największych targach w Europie (Targi Hanowerskie, Światowy Kongres Technologii Mobilnych w Barcelonie i wiele innych). Wspieranie reprezentacji MŚP na targach w Europie oznaczałoby powielanie już podejmowanych wysiłków lub wywoływanie wrażenia niepożądanej konkurencji. Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy zatem wyłącznie największych targów zagranicznych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przewidywany łączny budżet na realizację etapu instrumentu na rzecz MŚP — dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych wynosi maksymalnie 2 700 000 EUR, w tym wszystkie opłaty i koszty związane z podróżami i zakwaterowaniem.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 700 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EASME/H2020/SME/2016/002.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.3.2016
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.3.2016 - 10:30

Miejscowość:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, pokój COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: oferenci wyrażający chęć uczestnictwa w sesji otwarcia są proszeni o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na następujący adres:

easme-procurement@ec.europa.eu

Zgłoszenie musi być podpisane przez urzędnika zatwierdzającego oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna na otwarciu ofert w imieniu oferenta. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji otwierającej oferty wymieni nazwy oferentów i poda do wiadomości decyzję dotyczącą dopuszczalności każdej z otrzymanych ofert. Ceny zaproponowane w otrzymanych ofertach nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): podstawą niniejszego zaproszenia do składania ofert jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11.12.2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE oraz decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3.12.2013 ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE. Ściślej rzecz ujmując niniejsze zaproszenie do składania ofert jest finansowane w ramach programu prac 2016–2017 inicjatywy „Horyzont 2020”, część 7 zatytułowana „Innowacje w MŚP”, o czym wspomniano na wstępie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2015