Услуги - 461152-2015

Компактен изглед

30/12/2015    S252

Бeлгия-Брюксел: Аудио-фото-видео-мултимедийна лабораторна работа и свързани доставки и услуги – открита процедура PO/2015-27/A4

2015/S 252-461152

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, отдел A4 – „Аудиовизуални услуги“
Пощенски адрес: BERL 04/274, rue de la Loi 200
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: г-н Bert Musial
Телефон: +32 22966675

Интернет адрес/и:

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1222

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: сграда Covent Garden, place Charles Rogier 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст)
Пощенски адрес: Maanweg 174
Град: Хага
Пощенски код: 2516 AB
Държава: Нидерландия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
Пощенски адрес: сграда Covent Garden, place Charles Rogier 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия

Официално наименование: Единен съвет по преструктуриране (SRB)
Пощенски адрес: rue de la Science 27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Аудио-фото-видео-мултимедийна лабораторна работа и свързани доставки и услуги – открита процедура PO/2015-27/A4.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 26: Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Брюксел.

код NUTS BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 193 500 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на този междуинституционален рамков договор е да се предоставят на участващите институции и агенции на ЕС професионални услуги и доставки за съхраняване, цифровизация и разпространение на техните аудиовизуални продукти.
Поръчката обхваща технически услуги и доставки, които са необходими за дългосрочното съхраняване на аудиовизуалните продукти на участващите институции и агенции в съответствие с професионалните стандарти, тяхната цифровизация, описаниe и разпространение до заинтересованите страни.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

92000000 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията, 92512000 Услуги на архиви, 79960000 Фотографски и свързани с тях услуги, 79995100 Услуги по архивиране

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Максималният бюджет е 5 193 500 EUR за 4 години (без ДДС).
Партида I: 3 290 000 EUR за 4 години; партида II: 1 903 500 EUR за 4 години.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 193 500 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Аудио, видео и мултимедия
1)Кратко описание
— Трансфер/дублиране на всички съществуващи и бъдещи аналогови и цифрови медийни носители.
— Персонализиране и цифровизиране на съществуващите програми, включително възстановяване и просто редактиране.
— Доставка на различни консумативи (етикети, обложки, кутии за всички видове медийни носители, пликове в различни формати и всякакви други консумативи и записващи носители, използвани в ежедневното управление на аудио и видео архиви).
— Опис на аудиовизуални документи.
— Свързани услуги: отпечатване на обложки и идентифицикационни етикети, опаковка и разпространение.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

92000000 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията, 92512000 Услуги на архиви

3)Количество или обем
Партида I: 3 290 000 EUR за 4 години.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Фото
1)Кратко описание
— Отпечатване в различни формати с помощта на файлове, предоставени от службите на Комисията.
— Монтажна и довършителна работа.
— Уголемяване/рамкиране на картини.
— Работа по цифровизация.
— Доставка на различни консумативи (файлове за съхранение на снимки, подсилени пликове, картонени цилиндри, принтерни касети, записващи носители и всякакви други консумативи, използвани в ежедневното управление на фото архиви).
— Опис на фотографски документи.
— Свързани услуги: опаковка и разпространение.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79960000 Фотографски и свързани с тях услуги, 79995100 Услуги по архивиране

3)Количество или обем
Партида II: 1 903 500 EUR за 4 години.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Разпоредбите, свързани с плащане, са изложени в проектодоговора, в приложение III към поканата за участие в търг.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Не е приложимо.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, направете справка с тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, направете справка с тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Моля, направете справка с тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, направете справка с тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Моля, направете справка с тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
PO/2015-27/A4.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 8.2.2016
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
8.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.2.2016

Място:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, отдел A4 – Аудиовизуални услуги, заседателна зала Aquarium 7, Berlaymont –1, rue de la Loi 56, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Оферентите и представителите на институциите и агенциите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Цялата документация по тази тръжна процедура (поканата за участие в търг, тръжни спецификации с всички приложения, както и проектодоговор), включително всякаква допълнителна информация по време на процедурата могат да се получат чрез електронен достъп до информационната страница на I.1).
Оферентите трябва да посещават сайта редовно, тъй като по време на процедурата там може да бъде публикувана допълнителна информация.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Страсбург Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.12.2015