Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 461152-2015

Beknopt weergeven

30/12/2015    S252

België-Brussel: Laboratoriumwerkzaamheden voor audio-, foto-, video- en multimediabestanden en aanverwante leveringen en diensten –– Openbare procedure PO/2015-27/A4

2015/S 252-461152

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatie, eenheid A4 — Audiovisuele Diensten
Postadres: BERL 04/274, Wetstraat 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: de heer Bert Musial
Telefoon: +32 22966675

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1222

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Gebouw Covent Garden, Karel Rogierplein 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België

Officiële benaming: De Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Postadres: Maanweg 174
Plaats: Den Haag
Postcode: 2516 AB
Land: Nederland

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)
Postadres: Gebouw Covent Garden, Karel Rogierplein 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)
Postadres: Wetenschapsstraat 27
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Laboratoriumwerkzaamheden voor audio-, foto-, video- en multimediabestanden en aanverwante leveringen en diensten –– openbare procedure PO/2015-27/A4.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 26: Diensten voor cultuur, sport en recreatie
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel.

NUTS-code BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 5 193 500 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het doel van deze interinstitutionele raamovereenkomst is de verlening van professionele diensten en de levering van goederen aan de deelnemende instellingen en agentschappen van de EU voor het behoud, de digitalisering en de verspreiding van hun audiovisuele producties.
De opdracht omvat technische diensten en leveringen die nodig zijn voor het behoud van de audiovisuele producties van deelnemende instellingen en agentschappen op de lange termijn en volgens professionele normen, en de digitalisering, inventarisatie en verspreiding ervan onder belanghebbende partijen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten, 92512000 Archiefdiensten, 79960000 Fotografische en aanvullende diensten, 79995100 Archiveringsdiensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De maximumbegroting bedraagt 5 193 500 EUR over 4 jaar (zonder btw).
Perceel I: 3 290 000 EUR over 4 jaar; perceel II: 1 903 500 EUR over 4 jaar.
Geraamde waarde zonder btw: 5 193 500 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Audio, video en multimedia
1)Korte beschrijving
–– Overdracht naar/duplicatie op alle bestaande en toekomstige analoge en digitale media.
–– Remastering en digitalisering van bestaande programma's, met inbegrip van herstel en eenvoudige bewerking.
–– Levering van diverse verbruiksartikelen (etiketten, hoesjes, doosjes voor alle mediavormen, enveloppen in verschillende formaten en andere verbruiksartikelen en opnameapparatuur die worden gebruikt bij het dagelijks beheer van audio- en videoarchieven).
–– Inventarisatie van audiovisuele bestanden.
–– Aanverwante diensten: het drukken van hoesjes en identificatielabels, verpakking en verspreiding.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten, 92512000 Archiefdiensten

3)Hoeveelheid of omvang
Perceel I: 3 290 000 EUR over 4 jaar.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Foto
1)Korte beschrijving
–– Drukken in verschillende formaten aan de hand van bestanden die door de diensten van de Commissie worden geleverd.
–– Monteer- en retoucheerwerk.
–– Vergroten/aanpassen van afbeeldingen.
–– Digitaliseerwerk.
–– Levering van diverse verbruiksartikelen (bestanden voor de opslag van foto's, versterkte enveloppen, kartonnen cilinders, inktpatronen, opnameapparatuur en andere verbruiksartikelen die worden gebruikt bij het dagelijks beheer van fotoarchieven).
–– Inventarisatie van fotografische bestanden.
–– Aanverwante diensten: verpakking en verspreiding.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79960000 Fotografische en aanvullende diensten, 79995100 Archiveringsdiensten

3)Hoeveelheid of omvang
Perceel II: 1 903 500 EUR over 4 jaar.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De voorzieningen inzake de betalingen zijn vastgelegd in de ontwerpovereenkomst in bijlage III bij de uitnodiging tot inschrijving.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Niet van toepassing.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
PO/2015-27/A4.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 8.2.2016
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15.2.2016

Plaats:

Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatie, eenheid A4 — Audiovisuele Diensten, vergaderzaal Aquarium 7, Berlaymont -1, Wetstraat 56, 1049 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: inschrijvers en de vertegenwoordigers van de instellingen en agentschappen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Alle documentatie van deze oproep tot inschrijving (uitnodiging tot inschrijving, bestek met alle bijlagen en de ontwerpovereenkomst), evenals eventuele nadere inlichtingen tijdens de procedure, zijn beschikbaar op de website voor elektronische toegang tot informatie (zie I.1).
De inschrijvers moeten deze website tijdens de procedure regelmatig bezoeken om te zien of er nieuwe informatie is bekendgemaakt.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Plaats: Straatsburg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, na de datum waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze uiterste termijn noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11.12.2015