Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 461165-2015

Visa förkortad version

30/12/2015    S252

Luxemburg-Luxemburg: AO 10632 Rådgivning om den semantiska webben

2015/S 252-461165

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2985
Land: Luxemburg
Att: Wojciech Kałamarz
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Fax: +352 2929-42672

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://publications.europa.eu/

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
AO 10632 Rådgivning om den semantiska webben
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Uppdragstagarens lokaler eller lokalerna tillhörande de europeiska institutionerna i Luxemburg och Bryssel.

NUTS-kod LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tillhandahållande av tjänster med anknytning till rådgivning om den semantiska webben.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Lägsta anbud 2 221 700 och högsta anbud 2 590 840 EUR
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Kvalitet. Viktning 70
2. Pris. Viktning 30
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
10632.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 098-176456 av den 22.5.2015

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 148-272550 av den 4.8.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10632
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: infeurope S.A.
Postadress: 62, rue Charles Martel
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2134
Land: Luxemburg

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 2 600 000 EUR
Exkl. moms
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 2 221 700 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: ja
Ange det värde eller den andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man:
Andel: 20 %
Kontrakt nr: 10632
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: brox IT-Solutions GmbH
Postadress: An der Breiten Wiese 9
Ort: Hannover
Postnummer: 30625
Land: Tyskland

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 2 600 000 EUR
Exkl. moms
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 2 590 840 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
18.12.2015