Bygge og anlæg - 461183-2019

02/10/2019    S190    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2019/S 190-461183

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Thomsen
E-mail: jan.thomsen@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af etablering af 2 10kV traceer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden v/Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) udbyder projektering og udførelse af 2 10 kV-kabeltracéer fra NHN's hospitalsområde og frem til Radius' hovedstationer. Det forventes, at NHN vil blive forsynet af Trollesgård og med supplerende forsyning fra enten Hillerødgård eller Allerødgård. Udbuddet omfatter projektering og etablering af 10 kV-kabel til TRO (Benævnes E1) samt option på etablering af 10 kV station Hillerød eller Allerød (benævnes E2). NHN vil være ejer af 10 kV-kablerne fra NHN's hospitalsområde til de respektive hovedstationer, idet NHN på baggrund af det samlede vurderede effektbehov til hospitalsområdet får status som A-lav kunde.

Opgaven udføres i totalentreprise, og udføres i 2 etaper E1 og E2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden bygger et nyt hospital til borgerne i Nordsjælland. Ambitionen er at skabe en funktionel, fleksibel og helende ramme til fremtiden. Region Hovedstadens hospitalsplan sammenlægger de 2 hospitaler i Nordsjælland til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs- og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 310 000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Hospitalet inkl. servicebyen får et samlet etageareal på i alt ca.118 300 m2. Projektet er tegnet af de schweiziske arkitekter Herzog & de Meuron i samarbejde med danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der er gået sammen i et joint venture som projektets totalrådgiver.

I løbet af efteråret 2018 udbød Region Hovedstaden udførelsen af NHN i hovedentreprise, og i i juni 2019 tildelte Region Hovedstaden kontrakten vedr. udførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) til NCC.

Det forventes, at NHN vil blive forsynet af Trollesgård og med supplerende forsyning fra enten Hillerødgård eller Allerødgård. Udbuddet omfatter projektering og etablering af 10 kV-kabel til TRO (Benævnes E1) samt option på etablering af 10 kV station Hillerød eller Allerød (benævnes E2). NHN vil være ejer af 10 kV-kablerne fra NHN's hospitalsområde til de respektive hovedstationer, idet NHN på baggrund af det samlede vurderede effektbehov til hospitalsområdet får status som A-lav kunde.

Totalentreprisekontrakten vedr. etablering af de 2 10kV kabel-tracéer omfatter 2 delentrepriser:

- Trace- og areal analyse samt rettighedserhvervelse bl.a. omfattende:

Alle arbejder/ydelser for at kunne fastlægge de endelige 10kV-kabeltracéer samt alle arbejder med at erhverve de nødvendige aftaler/rettigheder for de pågældende arealer, som kabeltracéer skal ligge i. I forbindelse med trace- og arealanalysen skal totalentreprenøren være indstillet på at der skal udføres verifikation af linjeføringen,

- Arbejder for jord håndtering og gravning af 10 kV-kabeltracéer bl.a. omfattende:

Alle arbejder/ydelser for at kunne udføre alle kabeltracéer i forskellige terrænforhold på de erhvervet arealer – fra 10kV station felt til NHN 10kV felt.

Jord håndtering og gravearbejder skal også inkludere alle kabelarbejder i form af projektering, indkøb, fremføring osv.

Udbudsmaterialet kan findes på RIB, Byggeweb under TN028657A.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen. De 3 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelse af projektering og etablering af 10kV kabel tracéer eller tilsvarende kabler af samme eller større størrelse.

Ved "relevante referencer" forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor udførelse af projektering af tilsvarende opgaver samt kompetencer og erfaring indenfor udførelse af etablering af 10kV kabel tracéer eller tilsvarende kabler af samme eller større størrelse. Det vægtes positivt, at ansøgeren har erfaringer og kompetencer indenfor håndtering af ekspropriationsprocessen, herunder høring og indstilling til byrådet til endelig godkendelse.Endvidere forstås "relevante referencer", som referencer, der dokumenterer ansøgerens erfaringer og kompetencer indenfor projektledelse af opgaver af tilsvarende omfang og indhold, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt punkt II.2.4).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på projektering og etablering af 10 kV station HIL eller station ALL (benævnes E2). Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår,

— Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på mindst 40 000 000 DKK.

— Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 10%.

Soliditetsgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver *100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Soliditetsgraden for sammenslutningen beregnes som: Sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver *100.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive maksimalt 6 referencer. Referencerne skal være udførte og afsluttede projekter og må maksimalt være 5 år gamle regnet fra datoen for aflevering af ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud.

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af entrepriseformen, som opgaven blev udført i;

2) Kort beskrivelse af ansøgers ydelser og ansvar; herunder evt beskrivelse af projektering, projektledelse, udførelse og ekspropriation;

3) Størrelse og længde af kabeltracéer omfattet af opgaven;

4) Entreprisesum for opgaven;

5) Dato for aflevering af opgaven;

6) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-side.

Ansøger kan aflevere referencerne i særskilt referenceark eller i ESPD. Såfremt der afleveres referenceark, bedes ansøger i ESPD angive navnet på referencen. Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 6 referencer for ansøger uanset om ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Vedlægger ansøger samlet flere end 6 referencer, vil det være de første 6 referencer, angivet i eESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen.

Såfremt ansøger har angivet referencer i både eESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 6" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i eESPD'et først.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

— FN´s deklaration for menneskerettigheder,

— ILO´s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

— Rio deklaration om miljø og udvikling,

— FN´s konvention mod korruption.

Der henvises iøvrigt til den betingede entreprisekontrakts punkt 14 for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

ESPD udfyldes direkte på Byggeweb. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137,

ii. at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest den 22.10.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er anslået.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 3 måneder efter udløbet af tilbudsfristen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2019