Roba - 461240-2021

13/09/2021    S177

Hrvatska-Samobor: Sol za posipavanje cesta

2021/S 177-461240

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KOMUNALAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 17055681355
Poštanska adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Mjesto: SAMOBOR
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Tkalec
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefon: +385 15554330
Telefaks: +385 15554333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.komunalac-samobor.hr/
Adresa profila kupca: http://www.komunalac-samobor.hr/natjecaji?catId=156
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sol za posipavanje cesta

Referentni broj: 28/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34927100 Sol za posipavanje cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava soli za posipavanje cesta, okvirne količine prema troškovniku, putem okvirnog sporazuma na dvije godine s jednim gospodarskim subjektom

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 544 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34927100 Sol za posipavanje cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište naručitelja - baza zimske službe Hrastinska cesta, Samobor

II.2.4)Opis nabave:

Nabava soli za posipavanje cesta, okvirne količine prema troškovniku, putem okvirnog sporazuma na dvije godine s jednim gospodarskim subjektom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 122-322985
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Sol za posipavanje cesta

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: SOLANA PAG d.d.
Nacionalni registracijski broj: 34949147151
Poštanska adresa: Svilno b.b.
Mjesto: Pag
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 23250
Država: Hrvatska
E-pošta: igor.iussich@solana-pag.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 200 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 544 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 406. ZJN 2016 žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb na način propisan člankom 405. ZJN 2016.

U slučaju da je izjavljena žalba, naručitelj će postupiti u skladu s odredbama članaka 416. i 419. ZJN 2016. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/09/2021